Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul intracomunitar

Similar presentations


Presentation on theme: "TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul intracomunitar"— Presentation transcript:

1 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul intracomunitar

2 Agendă Operatiuni intracomunitare Teritorialitatea
Faptul generator / Exigibilitatea Baza de impozitare Cota de TVA Regimul deducerilor Obligatii de înregistrare si raportare Persoanele obligate la plata taxei

3 Principiile mecanismului TVA
Actualul cadru legislativ oferă răspunsuri directe cu privire la operaţiunile din sfera TVA sau a obligaţiilor pe care le au persoanele care acţionează în acestă sferă. În unele cazuri apare necesitatea unei interpretări a textelor de lege, interpretare care presupune: o reprezentare mentală a sensului sau semnificaţiei textelor legale şi o înţelegere aproape integrala a lor; aprecierea corectă a consecinţelor aplicării acestor prevederi în practică; atât ANAF cât şi persoanele impozabile, trebuie să aibă întotdeauna în vedere scopul general al TVA, acela de a impozita consumul, ghidându-se după urmatoarele principii: - TVA este o taxa pe consumul final - TVA este o taxă care se autopercepe - TVA este neutră - TVA este transparentă - TVA nu reprezintă un element de cost al afacerii - TVA se aplica operaţiunilor specifice si nu profitului brut Scopul urmarit: ANAF trebuie să încurajeze respectarea voluntară a obligaţiilor legale, aceasta fiind solutia rezonabilă în maximizarea încasărilor bugetare din TVA şi nu urmărirea eventualelor acţiuni în justiţie sau aplicarea sancţiunilor existente.

4 TVA este o taxa pe consumul final:
TVA este o taxă pe consumul final, care se plăteşte eşalonat la data la care bunurile ajung la consumatorii finali în urma mai multor operaţiuni. În fiecare etapă a lanţului tranzacţional TVA aferenta achiziţiilor poate fi dedusă (cu anumite excepţii)astfel că se aplică TVA numai la valoarea adăugată în etapa respectivă. Nu generează costuri splimentare cu excepţiea costurilor legate de administrarea taxei. TVA este o taxă care se autopercepe: Rolul persoanei impozabile înregistrată in scopuri de TVA se reduce în final la acela de a percepe TVA în contul MFP deoarece acest mecanism presupune impunerea şi colectarea TVA de la clienţii săi, urmată de virarea la MFP. Obligaţia ANAF este aceea de a controla în ce măsură persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, dar şi alte persoane din regimul intracomunitar, îşi respectă obligaţia fundamentală de a colecta şi plăti TVA sau obligaţiile secundare ce le revin în baza prevederilor menţionate în cadrul titlului VI din Codul fiscal.

5 TVA este neutră: Mecanismul deducerii presupune că indiferent câte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA intervin în procesul de producţie şi distribuţie a unui anumit bun sau serviciu, suma totală a TVA colectata va fi întotdeauna aceeaşi, ea depinzând doar de preţul facturat consumatorului final care nu are drept de deducere. TVA este transparentă Elementul fiscal din preţul (de consum) al bunurilor şi serviciilor este cunoscut cu exactitate, ceea ce permite taxarea la aceleaşi cote de TVA a bunurilor produse indiferent de sursă (intern/extern sau intracomunitar).

6 TVA nu reprezintă un element de cost al afacerii
TVA nu este un element al preţului de cost al bunurilor şi serviciilor pentru persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, în măsura în care TVA aferenta achiziţiilor este deductibilă, deoarece, aşa-numitul mecanism de deducere permite persoanei impozabilă înregistrată în scopuri de TVA să recupereze taxa achitată sau datorata furnizorilor. TVA se aplica operaţiunilor specifice si nu profitului brut Mecanismul TVA este astfel conceput încât să nu fie nevoie să se determine suma valorii adăugate respective (profitul brut). Mecanismul implică deducerea globală a TVA deductibila din TVA colectată şi plata diferenţei către MFP, plată ce reprezintă suma totala sau partiala a TVA colectata pentru preţul de consum final al bunurilor sau serviciilor taxabile .

7 Premisele aplicării sistemului de TVA intracomunitar
Principii: - suprimarea formalităţilor vamale la trecerea “frontierei” în relaţiile economice dintre persoane impozabile rezidente în State Membre diferite. - livrarea de mărfuri din punct de vedere economic este o operaţiune unică, însă în scopuri de TVA ea este scindată în două operaţiuni juridice distincte: - livrarea de bunuri (înlocuieşte noţiunea de export) - achiziţia de bunuri (înlocuieşte noţiunea de import) TAXAREA INVERSĂ (aplicarea taxării în Statul Membru de destinaţie).

8 Operaţiuni impozabile
Operaţiuni cu plată pentru care locul este considerat a fi în România: achiziţia intracomunitară de bunuri achiziţia intracomunitară a mijloacelor de transport noi efectuate de către orice persoană achiziţia intracomunitară a produselor accizabile Nu sunt considerate operaţiuni impozabile: operaţiunile efectuate de persoane care realizează exclusiv livrări de bunuri pentru care TVA nu este deductibilă achiziţii intracomunitare sub plafonul de euro/an (excepţie mijloacele de transport noi si produsele accizabile)

9 Calculul plafonului de AIC
Plafonul se calculeaza pe an calendaristic Depasirea plafonului: se datoreaza TVA Ro. pentru toate AIC pentru restul anului calendaristic in care s-a depasit plafonul si cel putin pentru anul calendaristic urmator daca plafonul se depaseste si in anul urmator, se aplica aceleasi reguli La calcularea plafonului AIC se va tine cont de valoarea tuturor AIC din toate celelalte State Membre efectuate de agentul economic, cu exceptia urmatoarelor: valoarea tranzactiei care determina depasirea plafonului valoarea importurilor de bunuri transportate dupa import in Romania, efectuate de o persoana juridica neimpozabila in alt Stat Membru al UE valoarea importurilor de bunuri livrate si transportate dupa import in Romania, efectuate de un furnizor in alt Stat Membru UE valorea AIC de mijloace de transport noi valoarea AIC de produse accizabile

10 Determinarea operaţiunilor impozabile

11 Livrarea intracomunitara de bunuri
O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corporale) ca si proprietar Definitia LIC livrarea intracomunitara: o livrare de bunuri ce sunt expediate sau transportate dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea, sau de alta persoana in contul acestora, inclusiv transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt Stat Membru Se considera ca o persona impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului, in calitate de intermediar intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea insasi (structura de comisionar).

12 Locul livrarii intracomunitare de bunuri (LIC)
Livrarea de bunuri cu transport locul in care sunt situate bunurile la momentul inceperii transportului (inclusiv LIC) livrarea de bunuri efectuata de un importator, urmare a unui import: Statul Membru prin care se face importul de bunuri (aceste livrari pot fi locale si LIC) Livrarea de bunuri fara transport locul in care sunt situate bunurile in momentul in care sunt puse la dispozitia cumparatorului . Livrarea de bunuri care necesita instalare sau asamblare - locul in care bunurile sunt instalate/asamblate, daca aceste operatiuni sunt realizate de furnizor sau alta persoana in contul sau (nu sunt niciodata livrari intracomunitare in SM de unde incepe transportul, sunt non transferuri)

13 Exemplul: locul AIC Ungaria Romania Vanzare de bunuri A B Transport
AIC - locul: încheierii transportului LIC - locul: începerii transportul

14 Livrări intracomunitare
Operaţiuni scutite cu drept de deducere Condiţii: dovada că mărfurile au părăsit teritoriul Statului Membru (RO) cumpărătorul comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA emis în Statul Membru de destinatie Neîndeplinirea cumulativă a celor două condiţii, obligă furnizorul să colecteze TVA (factură cu TVA) similar unei operaţiuni interne. Caz particular (livrări la distanţă): pentru livrări către acelaşi stat sub euro, se va aplica TVA din ţara de origine, la locul de plecare (vânzătorul poate opta totuşi pentru a fi impozitat în ţara de destinaţie); iar pentru operaţiunile care depăşesc plafonul de euro, impozitarea acestora se va face în statul de destinaţie.

15 Obligatii legale Emiterea facturii
Inscrierea operatiunii in rubrica adecvata din decontul de TVA In factura se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului din alt SM Inscrierea operatiunii in declaratia recapitulativa ce se va depune pentru fiecare trimestru calendaristic pe parcursul caruia au loc LIC Avantaje: furnizorul, persoană impozabilă înregistrată în Statul Membru ca plătitor de TVA nu este considerat exportator = nu există declaraţie vamală de export; nu se colectează TVA = proceduri mai simple;

16 Justificarea regimului de scutire cu drept de deducere
Ord. 2222/2006 Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, se justifică cu: - factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din C.F, şi în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru; - documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru; - orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare.

17 Exemplu S.C din Ungaria S.C din Romania Cod TVA HU Cod TVA RO
AIC taxabilă S.C din Romania Cod TVA RO LIC scutită Vanzare de bunuri Expedierea bunurilor Brasov Budapesta Dovada scutirii: S.C din România face dovada transportului pe baza documentelor de transport sau a contractelor sau comenzile existente (Att. transporturi efectuat de beneficiar sau in numele sau) S.C din Ungaria comunica un cod de TVA valabil emis in HU sau alt SM

18 Exemplul 2: LIC efectuate de o persoana impozabila obisnuita
O persoana impozabila romana inregistrata in scopuri de TVA vinde bunuri. Bunurile se transporta catre un alt SM. Se incadreaza in sfera TVA ? DA (LIC) Unde este locul livrarii? în Romania (locul inceperii transportului) Exista scutiri? Da (sunt îndeplinite cele 2 conditii: transportul catre alt SM - codul de TVA al beneficiarului Cine este obligat la plata TVA? Furnizoul, daca nu sunt indeplinite condiţiile anterioare (livrare internă)

19 Exemplul 4: LIC efectuata de o persoana impozabila ce desfasoara numai operatiuni fara drept de deducere LIC efectuata de catre o S.C care efectueaza doar operatiuni fara drept de deducere din Ro. Bunurile sunt transportate in alt SM. Este LIC efectuata de o persoana impozabila? Da Se incadreaza în sfera TVA? Da, este LIC Unde este locul livrarii? In Romania (locul începerii transportului) Exista scutiri? Da (fara drept de deducere) Cine este obligat la plata TVA? N/A Excepţie: regimul special pentru mijloace de transport noi si produse accizabile

20 Exemplul 5: LIC supuse regimului special al marjei profitului
LIC efectuata de catre o S.C obisnuită care vinde bunuri supuse regimului marjei de profit (bunuri second-hand, opere de artă). Bunurile sunt transportate in alt SM. Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC Unde este locul livrarii In Romania (locul inceperii transportului) Exista scutiri? Nu (se datoreaza TVA RO pe marja profitului) Cine este obligat la plata TVA? Persoana impozabila romana Excepţie: regimul special pentru mijloace de transport noi si produse accizabile

21 Achiziţii intracomunitare
Definitie: Se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător, sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Regulă generală: TVA se plăteşte în statul de destinaţie (locul achiziţiei intracomunitare se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expediţia sau transportul) Clientul, persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de TVA în România înregistrează TVA aplicând mecanismul taxării inverse Nu mai exista formalitati de import din Statele membre UE

22 Locul achizitiei intracomunitare de bunuri (AIC)
Locul este intotdeauna in SM in care se incheie transportul Reguli derogatorii: daca se furnizeaza un cod TVA din alt SM decat cel in care se incheie transportul: locul este SM care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA sub care se efectueaza achizitia intracomunitara (excepţia nu deroga de la regula de baza) – reducerea bazei de impozitare Derogarea nu funcţionează dacă cumparatorul face dovada ca bunurile au fost deja supuse TVA in SM de destinatie.

23 Exemplul: locul AIC (2) Italia A Transport Vanzare de bunuri LIC
B : Comunică lui A codul de TVA din RO (presupunem ca B este roman si nu s-a inregistrat inca in Italia AIC Locul (1): incheierii transportului (in Italia) Baza se reduce în mod corespunzător. A Ungaria Vanzare de bunuri LIC Locul: inceperii transportului România Locul (2): in Romania (SM al codului de TVA)

24 Achiziţii intracomunitare - obligaţii
Obligaţiile beneficiarului: înscrierea în decontul de TVA/declaraţia recapitulativă a valorii achiziţiilor intracomunitare; să raporteze achiziţiile de bunuri în aplicaţia Intrastat (declaraţie Intrastat – achiziţii intracomunitare); emite auto-factura (dacă nu a primit factura de la furnizor) Sunt in toate cazurile operatiuni impozabile: o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană o achiziţie intracomunitară de produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă, care acţionează ca atare, sau de o persoană juridică neimpozabilă.

25 Persoana obligata la plata TVA pentru AIC
Plata taxei pentru AIC va fi intotdeauna obligatia persoanei care efectueaza achizitia Obligatii legale: Taxare inversa pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Inscrierea TVA de catre beneficiarul din România in factura primita de la furnizorul din alt SM. (autofactura în cazul in care factura nu a fost emisa de furnizor pana la data la care intervine exigibilitate pentru AIC). TVA se inscrie ca taxa colectata si ca taxa deductibila in acelasi decont. Declaratia recapitulativa pentru AIC Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, care nu sunt inregistrate conform art. 153, vor fi inregistrate pentru AIC conform art. 153¹ si vor face plata TVA efectiv pe baza decontului special daca depasesc plafonul pentru achiziţii intracomunitare.

26 Locul AIC – Operatiuni triunghiulare
Se considera ca AIC a fost supusa taxei numai in SM in care se incheie transportul dacă sunt îndeplinite urmatoarele condiţii cumulative: cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România, face dovada că a efectuat achiziţia intracomunitară în vederea efectuării unei livrări ulterioare în alt SM, livrare pentru care beneficiarul, care este înregistrat în scopuri de TVA în SM unde este stabilit, a fost desemnat ca persoană obligată la plata taxei aferente obligaţiile privind declararea acestor operaţiuni, au fost îndeplinite de către cumpărătorul revânzător

27 Operatiuni triunghiulare
Vanzarea 2 B-C SM 2 B Vanzarea 1 A-B Achizitie SM 1 A Transport direct din SM1 in SM3 SM 3 C Caraceristici: 3 persoane impozabile in trei SM diferite: furnizor, cumparator revanzator, beneficiarul final 2 vanzari: A – B si B – C 1 singur transport intre A (SM1) si C (SM3) Operatiunea va fi analizata in funcţie de relatia contractuala de transport.

28 Operatiuni triunghiulare – relatia contractuala de transport intre A si B
Ungaria B Vanzarea 1 A-B Vanzarea 2 B-C România A Italia C Transport efectiv din SM1 in SM3 Livrarea IC efectuata de A in Romania este scutita de TVA cu indeplinirea urmatoarelor condiţii: - Bunurile sunt transportate din Romania in alt SM ( SM 3 Italia) de catre A sau B - B comunica lui A un cod valid de TVA din celalalt SM (Ungaria) - B este mentionat, in calitate de cumparator al bunurilor, in declaratia recapitulativa depusa de A, tinand cont de codul de TVA al lui B din Ungaria

29 Transport efectiv din SM1 in SM3
Operatiuni triunghiulare– relatia contractuala de transport intre A si B Vanzarea 1 A-B România B Vanzarea 2 B-C Ungaria A Italia C Transport efectiv din SM1 in SM3 - cumparatorul-revanzator) din Ro. comunica furnizorului din Hu. codul de TVA din Romania. -AIC efectuata de B in Romania, este scutita de TVA prin aplicarea masurilor de simplificare: - achiziţia a fost efectuata in vederea unei revânzari ulterioare in alt SM - realizarea obligatiilor de raportare - desemneaza cumparatorul din Italia ca fiind persoana obligată la plata

30 Obligatiile cumparatorului/revânzator din România.
Cumparatorul revanzator indeplineste urmatoarele obligatii: sa nu inscrie achizitia efectuata din SM1 (Hu.) in rubrica „Achizitii intracomunitare” a decontului de taxa si nici in declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare; sa inscrie livrarea efectuata catre beneficiarul livrarii in rubrica „Livrari intracomunitare scutite” a decontului de taxa ; sa inscrie in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare scutite de taxa urmatoarele date: - codul de inregistrare in scopuri de TVA din SM3 (Italia), al beneficiarului livrarii - codul TVA aferent operatiunii triunghiulare “T”

31 Operatiuni triunghiulare –relatia contractuala de transport intre A si B
Transport intre A - B Ungaria B Italia A România C Persoana impozabila din Ro. va plati TVA prin aplicarea mecanismului taxarii inverse: -beneficiarul din Ro. este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153¹ in Romania conform art. 150 din Codul fiscal, persoana obligata la plata taxei este beneficiarul unei AIC (pentru livrarea efectuata de C/RV care nu este inregistrat in Ro. ) beneficiarul din Ro. inscrie achizitia efectuata in rubrica „Achizitii intracomunitare” din decontul de taxa , precum si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare

32 Operatiuni triunghiulare – transport intre B si C – nu sunt aplicabile masuri de simplificare
SM 2 B Vanzarea 1 (A-B) Vanzarea 2 (B-C) SM 1 A SM 3 C Transport efectiv din SM1 in SM3 Livrare A-B (fara transport): locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la dispozitia lui B (SM1) livrare locala cu TVA ( la LIC este obligatoriu transportul, iar A nu poate face dovada transportului) Livrare B-C (cu transport): locul unde incepe transportul (SM1) LIC efectuata de catre B din SM1, scutita de TVA (B trebuie sa se inregistreze in SM1 pentru scopuri de TVA) C efectueaza o AIC in SM3 aplicaând mecanismul taxarii inverse

33 Operatiuni triunghiulare cu persoane nestabilite in Comunitate
CSI B Vanzarea 1 A-B Vanzarea 2 B-C România A Ungaria C Transport efectiv din SM1 in SM3 În funcţie de transportul contractual, persoana impozabilă extracomunitară trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în cel puţin unul din SM implicate în tranzacţie.

34 Operatiuni triunghiulare cu persoane nestabilite in Comunitate (2)
Transport realizat pe relaţia vânzător- cumparator/ revanzator : Cump./ rev. se înregistrează în SM 2 vânzătorul efectuează o livrare intracomunitară cu transport, scutită, dacă cump./ rev. comunică vânzătorului un cod de înregistrare din alt SM iar bunurile sunt transportate în afara SM 1 cumparator/ revanzator efectuează o achiziţie intracomunitară în SM 2, facturând cu TVA către Beneficiar (excepţie: beneficiarul aplică taxarea inversă). Transport realizat pe relaţia cump./ rev. - beneficiar: cump./ rev. se înregistrează în scopuri de TVA în SM 1; livrarea efectuată de vânzător către cump./ rev. este considerată internă fără transport; cump./ rev. efectuează către beneficiar o livrare intracomunitară, cu transport (locul SM 1), scutită dacă beneficiarul comunică cump./ rev. codul de înregistrare, iar bunurile părăsesc teritoriul SM 1 beneficiarul efectuează o achiziţie intracomunitară în SM 2.

35 AIC de mijloace de transport noi
Autovehicule terestre a caror capacitate depaseste 48 cm³ sau a caror putere depaseste 7,2 kw livrate cu maxim 6 luni dupa intrarea initiala in exploatare sau care nu au parcurs mai mult de km Nave cu o lungime mai mare de 7,5 metri (cu exceptia “navelor comerciale”) livrate cu maxim 3 luni dupa intrarea initiala in exploatare sau care nu au navigat mai mult de 100 de ore Aeronave a caror greutate la decolare depaseste kg (cu exceptia avioanelor destinate curselor de linie) furnizate cu maxim 3 luni dupa intrarea initiala in exploatare sau care nu au zburat mai mult de 40 de ore

36 Regimul TVA pentru AIC de mijloace de transport noi
Sunt intotdeauna taxabile în SM de destinatie : Indiferent de calitatea furnizorului Indiferent de calitatea cumparatorului (persoana impozabila, persoana juridica neimpozabila, persoana fizica) Chiar daca nu se efectueaza nici o tranzactie Nu se aplica nici un plafon Nu se aplica regimul vanzarilor la distanta

37 AIC de intracomunitară a produselor accizabile
Directiva (privind Accizele) 92/12/CE Uleiurile minerale( din categoria produse energetice) Alcoolul si bauturile alcoolice Tutunul prelucrat AIC de bunuri accizabile sunt impozabile in Romania indiferent daca beneficiarul este sau nu inregistrat in scopuri de TVA. Nu se aplica nici un plafon pentru AIC Daca achizitia este realizata de o persoana fizica, iar bunurile au fost transportate de furnizor, acesta din urma trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in SM de destinatie.

38 Regimul TVA pentru AIC de bunuri accizabile
Persoana impozabila este un antrepozitar autorizat (înregistrat sau neinregistrat) In acest caz, persoana impozabila este autorizata sa « primeasca » produse accizabile cu suspendarea platii accizelor in strainatate si in Romania In scopuri de TVA are loc o achizitie Intracomunitara care trebuie declarata Baza de impozitare a TVA nu ia in calcul accizele in Romania ce vor fi platite intr-o etapa ulterioara După plata accizelor (iesite din regimul vamal suspensiv), baza impozabila a AiC trebuie ajustata prin adaugarea accizelor adica plata TVA pentru suma accizelor platite Persoana impozabila nu este autorizata sa « primeasca » produse accizabile cu suspendarea platii accizelor in strainatate si in Romania Ajustarea bazei de impozitare cu suma accielor platite si rambursate la data rambursarii acestora TVA aferenta accizelor de la locul de origine trebuie restituita persoanei impozabile

39 Operatiuni asimilate LIC - Transferurile
Transferul efectuat de catre o persoana impozabila, a unor bunuri ce fac parte din activitatea sa economica, din Romania catre alt SM, va fi considerat LIC cu plata. Caracteristici: circulatia bunurilor din Romania catre alt SM (fara tranzactie) este efectuat de catre o persoana impozabila (orice persoana impozabila) sau in numele acesteia bunurile fac parte din activitatea sa economica în scopul desfasurarii activitatii Toate regulile legate de LIC se aplica “mutatis mutandis”, inclusiv obligatiile legale privind declaratia recapitulativa pentru LIC

40 Regimul fiscal al LIC asimilate
Operaţiuni scutite cu drept de deducere Dovada aplicarii scutirii cu drept de deducere: - autofactura prevăzută la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru, al persoanei care realizează transferul din România; - documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.

41 Transferul - exemplu S.C A (inregistrata in Ro.)
Depozitul lui A din SM 2 (Hu.) A trebuie sa se inregistreze pentru scopuri de TVA in SM 2 pt.ca sa efectueaza o AIC Nu are loc o tranzactie, ci doar un transfer către sediul din SM Locul LIC: în Romania (locul unde incepe transportul) Operatiune scutita Da (daca se indeplinesc cele 2 conditii: - dovada transportului - codul de TVA emis in Hu.

42 Operatiuni asimilate AIC
Utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii sale economice, a bunurilor transportate de aceasta sau in numele acesteia din alt SM, in situatia in care transportul acestor bunuri, daca ar fi efectuat din Romania in alt Stat Membru, ar fi considerat transfer de bunuri in alt Stat Membru, va fi considerata o achizitie IC cu plata Achiziţionarea de către o persoană juridică neimpozabilă a unor bunuri importate de acea persoană în Comunitate şi transportate sau expediate într-un alt Stat Membru decât cel în care s-a efectuat importul. Persoana juridică neimpozabilă va beneficia de rambursarea taxei platite în Romania pentru importul bunurilor, dacă dovedeşte ca achiziţia sa intracomunitară a fost supusă taxei in SM de import. Pentru operatiunile asimilate AIC, toate regulile legate de AIC se aplica “mutatis mutandis”, inclusiv obligatiile legale privind declaratia recapitulativa de LIC scutita de TVA din SM de plecare si declaratia recapitulativa de AIC in Romania.)

43 Operatiuni asimilate AIC - exemplu
A persoana impozabila din alt SM Sediul din Ro. Transferul fara tranzactie catre sediul din Ro. Obligatia de a se inregistra în Romania, locul AIC AIC asimilata efectuata de o persoana impozabila AIC in Romania (locul incheierii transportului) NU exista scutire de TVA. Persoana obligata la plata TVA este A, care trebuie sa se inregistreze pentru scopuri de TVA in Romania

44 Măsuri de simplificare
Ordinul 2216/2006 Se aplică pentru - bunuri livrate în consignaţie - stocuri la dispozitia clientului Daca nu se aplică măsurile simplificate, furnizorul: realizează un transfer în statul membru de origine; realizează o LIC/AIC în România; trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA Daca se aplică măsurile simplificate (diminuarea formlitaţilor administrative cu înregistrarea): Consignatarul/cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, sunt înregistraţi în România în scopuri de TVA; statul membru de origine nu consideră mutarea acestor bunuri ca transfer, sau aplică un regim de simplificare similar celui aplicat în România; Consignatarul/cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, din România, sunt cunoscuţi de către furnizor atunci când bunurile sunt transportate din alt stat membru în România. Se consideră că furnizorul NU realizează o achiziţie intracomunitară asimilată în România în momentul sosirii bunurilor ce au fost trimise în cadrul unui contract de consignaţie sau al unui contract privind stocuri la dispoziţia clientului, iar eventuala restituire a bunurilor respective în statul membru din care au provenit, nu va fi considerată transfer.

45 Consecinţele aplicarii măsurilor simplificate
Vânzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul este considerată: o livrare intracomunitară, din punctul de vedere al furnizorului, pe care acesta trebuie să o declare ca atare în statul membru din care au fost transportate bunurile; o achiziţie intracomunitară, din punctul de vedere al consignatarului sau al cumpărătorului bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, care trebuie declare în România. Consignatarul şi cumpărătorul bunurilor, trebuie să emită un document în care să raporteze: data sosirii, denumirea şi cantitatea bunurilor primite; data livrării locale a acestor bunuri în România, cu o trimitere la factură sau la alt document emis; data transportului de bunuri care nu au fost achiziţionate şi care se restituie în statul membru de unde au provenit, precum şi natura şi cantitatea acestor bunuri; numele, adresa şi datele de identificare ale fiecărui furnizor.

46 Alte operatiuni din sfera TVA Non-transferurile
Bunurile nu vor fi considerate transferate daca sunt transportate din Romania in alt SM in scopul uneia din urmatoarele operatiuni: 1. Operatiuni care presupun o tranzactie, dar nu are loc o LIC in SM de unde incepe transportul (nu se declara in registrul non transferurilor): O livrare insotita de instalare sau asamblare in celalalt SM (exemplu 1) O livrare a bunurilor, ce constituie o vanzare la distanta (exemplu 2) O livrare a bunurilor efectuata de catre persoana impozabila sau in numele acesteia la bordul vaselor, aeronavelor si trenurilor si care are loc in celalalt SM Expedierea bunurilor in alt SM de unde vor fi livrate IC sau exportate (exemplu 3) O livrare de gaz si electricitate prin intermediul unei retele

47 Persoana impozabila din Ro
Exemplul 1 Persoana impozabila din Ro Ungaria Livrare urmata de instalare efectuata de furnizorul din Ro., sau de alta persoana in contul sau Locul livrarii este in alt SM In Romania nu are loc o LIC, ci un non-transfer

48 Persoana impozabila din Ro
Exemplul 2 Persoana impozabila din Ro Ungaria Vanzare la distanta: este in alt SM ca urmare a depasirii plafonului de vanzari la distanta sau prin optiune In Romania nu are loc o LIC, ci un non -transfer, locul operatiunii in alt SM

49 Exemplul 3 Hu.- export efectiv efectuat de pers. Ro.
Persoana impozabila din Ro. Transportul bunurilor din Romania in Hu. in vederea exportului acestor bunuri (in cadrul unei tranzactii) Ro. – operatiune scutita in baza documentelor justificative Hu. – nu are loc o AIC asimilata in prezenta dovezii ca bunurile vor exportate

50 Non-transferuri (2) 2. Operatiuni de transfer care nu presupun o tranzactie (se declara in registrul de non transferuri) - înlocuiesc actualele regimuri vamale suspensive in relatiile cu SM: Prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile ce presupune prelucrarea fizica a bunurilor în celalalt SM, cu conditia ca aceste bunuri să fie returnate în Romania la finalizarea prelucrarii (operatiuni de procesare) Utilizarea temporar al acestor bunuri in celalalt SM in scopul prestarii de servicii de catre persoana impozabila, daca aceasta este stabilita in Romania (exemplu 1) Uzul temporar al acestor bunuri in celalalt SM pentru o perioada de cel mult 24 de luni, daca importul acestor bunuri in SM respectiv in vederea utilizării temporar intruneste criteriile pentru o scutire integrala a drepturilor de import (târguri comerciale, expoziţii,etc.) Daca ulterior condiţiile legale stabilite pentru non-transferuri nu mai sunt îndeplinite, acestea devine transfer, cu toate consecintele legale.

51 Exemplul 1 Persoana impozabila din Ro. Prestarea de servicii in Hu.
Mutarea bunurilor din Ro. în Hu. în vederea utilizarii in cadrul unui contract de prestări servicii In Romania nu are loc o LIC ci un non-transfer (locul unde este prestat serviciul) Prestatorul din Ro. trebuie sa se inregistreze în Hu. pentru serviciul prestat Operatiunea se inregistreaza in Ro. în registrul non-transferurilor

52 Exemplu - non-transfer care devine transfer
Persoana impozabila din Ro. Bunurile ramân pe teritoriul Hu. Transportul bunurilor din Ro. catre Hu. în vederea prelucrarii - Dupa prelucrare bunurile nu se intorc in Ro. Pers. din Ro. trebuie sa se inregistreze in Hu., pentru ca are loc o AIC în Romania are loc initial un non transfer faptul ca bunurile nu se mai intorc in Ro. face ca non-transferul să devină transfer (LIC asimilata) locul livrarii este In Romania (unde incepe transportu) cu îndeplinirea celor doua condiţii (dovada transport si cod TVA al beneficiarului din Hu.) se poate aplica mecanismul taxarii inverse.

53 Operaţiuni de procesare
proprietarul mărfurilor va plăti TVA pe valoarea manoperei. la expedierea materiilor prime nu are loc o livrare intracomunitară de bunuri (operaţiuni netaxabile care nu intră în sfera TVA), dar la recepţia produselor finite se realizează o achiziţie intracomunitară taxabilă doar pentru valoarea adăugată de procesator -aplică taxarea inversă-; beneficiarul este obligat să comunice procesatorului codul de înregistrare în scopuri de TVA, însă nu este obligat să înregistreze expediţia în declaraţia de TVA (operaţiuni care nu intră in sfera TVA); scutirea de TVA este posibilă dacă procesatorul este în posesia codul de înregistrare al beneficiarului şi face dovada că bunurile au părăsit teritoriul SM respectiv; beneficiarul/procesatorul raportează operaţiunile in Intrastat; beneficiarul este obligat să se înregistreze în toate SM unde au loc operaţiuni de procesare.

54 Operaţiuni de procesare – măsuri simplificate (2)
Se evită înregistrarea în scopuri de TVA în fiecare SM unde au loc operaţiunile de procesare. Aplicabilitate: procesatorii sunt situaţi în acelaşi SM; procesatorii sunt situaţi în SM diferite; achiziţii de bunuri într-un SM, urmate de procesarea lor în acelaşi SM; achiziţii de bunuri într-un SM, urmate de procesarea lor într-un alt SM;

55 Operaţiuni de procesare (3)
Servicile sunt supuse TVA în SM beneficiar -aplicarea taxării inverse- Etape: expedierea bunurilor către primul procesator, într-un alt SM (înregistrarea în Intrastat); recepţia bunurilor pentru procesare de către P1 (înregistrarea operaţiunii în declaraţia de TVA la operaţiuni non-taxabile); expedierea bunurilor semi-prelucrate spre P2 din acelaşi SM (operaţiunea nu se raportază în Intrastat – bunurile nu părăsesc teritoriul SM procesator); Re-expedierea bunurilor de la P2 spre beneficiar (înregistrarea operaţiunii în Intrastat de către P2/beneficiar).

56 Operaţiuni de procesare (4)
Servicile sunt supuse TVA în SM beneficiar -aplicarea taxării inverse- Diferenţe: - P1 (SM 2) / P2 (SM 3) înregistrează tranzacţia în Intrastat

57 Operaţiuni de procesare (5)
Două aspecte diferite: cumpărarea bunurilor (cumpărătorul realizează o AIC) operaţiunile de procesare (intră în sfera TVA din SM beneficiar) Etape: cumpărarea bunurilor (beneficiarul aplică taxarea inversă, înregistrarea operaţiunii în Intrastat); expedierea bunurilor de la vânzător la procesator în acelaşi SM (procesatorul nu este obligat să completeze declaraţia Inrastat); expedierea bunurilor prelucrate, beneficiarului (raportarea în Intrastat).

58 Operaţiuni de procesare (6)
achiziţia şi operaţiunile de procesare intră în sfera de aplicare a TVA în SM beneficiar Diferenţe: raportarea în Intrastat a operaţiunii de transfer între vânzător (SM2 ) şi procesator (SM 3)

59 Prestările de servicii
Principiu director - locul impozitării pentru prestările de servicii, este locul unde prestatorul şi-a stabilit sediul activităţii economice sau un sediu permanent de la care efectuează prestările, sau, în lipsa acestora, domiciliul său ori reşedinţa sa obişnuită Criterii: sediul activităţii economice a prestatorului: de regulă este sediul social excepţie: sediul social poate fi “înlăturat” doar când aplicarea sa nu conduce la o soluţie fiscală raţională şi face dificilă stabilirea unei legături între serviciul prestat şi sediul activităţii economice a prestatorului sediul permanent – criterii: - să aibă o consistenţă minimală prin reunirea permanentă de mijloace umane şi tehnice necesare unor prestări de servicii determinate - un grad suficient de permanenţă şi o structură aptă din punct de vedere al echipamentului uman şi tehnic care să facă posibilă de manieră autonomă, prestările de servicii în cauză.

60 Transportul intracomunitar de bunuri
Definitia transportului intracomunitar de bunuri: Reprezinta orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire se situeaza in doua SM diferite din UE Notiunea de transport intracomunitar este specifica numai pentru transportul bunurilor, nu si pentru persoane Traversarea teritoriului unei tari din afara UE nu afecteaza clasificarea acestui transport ca transport IC de bunuri Transporturi asimilate: Un transport local de bunuri (respectiv un transport de bunuri pentru care atat locul de plecare cat si locul de sosire se situeaza in acelasi SM din UE) se considera a fi un transport IC de bunuri daca este direct legat de un transport IC de bunuri Acest transport local asimilat transportului IC de bunuri poate fi efectuat inainte sau dupa transportul IC de bunuri de care este direct legat.

61 Locul prestarii pentru transportul IC de bunuri
Regula generala: locul de plecare al transportului IC de bunuri Exceptie: in cazul in care serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA din alt SM decat cel de plecare a transportului IC de bunuri, se considera ca serviciul are loc in Statul Membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului Persoana obligata la plata: Prestatorul se aplica regula generala Beneficiarul se aplica exceptia

62 Exemplu - servicii de transport IC
Transport de bunuri Ungaria Romania Hu. comunica in Ro. codul de TVA Plata in Hu. S.C din Ro. presteaza servicii de transport pentru S.C din Hu.

63 Servicii accesorii transportului de bunuri inclusiv transportului IC
Exemple: serviciile ce constau in incarcarea, descarcarea, manipularea, cantarirea, sortarea, depozitarea bunurilor, etc. Locul prestarii: locul unde serviciile sunt efectiv prestate. Exceptie: în cazul in care serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valid de TVA din alt SM din UE decat cel in care serviciile sunt efectiv prestate, serviciul accesoriu se considera ca are loc in S. M care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului Persoana obligata la plata: Prestatorul se aplica regula generala Beneficiarul se aplica exceptia

64 Exemplu - servicii accesorii unui transport IC de bunuri
România S.C din Ro. (Constanta) efectueaza descarcarea vaporului si incarcarea marfurilor in camion Constanta Ungaria Anglia S.C din Hu. comunica codul de TVA atât transportatorului din Anglia cât si prestatorului din România – obligat la plata ambelor servicii

65 Servicii de intermediere privind TI de bunuri si serviciile accesorii
Serviciile de intermediere reprezinta serviciile prestate de un agent. Serviciul de intermediere, in sine, este o prestare de servicii efectuata de intermediar pentru mandant. Locul prestarii: serviciilor de intermediere aferente unui transport de bunuri este locul unde este efectuat serviciul de transport Exceptie: in situatia in care serviciul de intermediere este prestat unui beneficiar (mandantului) care comunica un cod valid de TVA dintr-un alt SM din UE decat cel in care are loc transportul de bunuri in cauza, se considera ca serviciul de intermediere are loc in SM care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat.

66 Exemplu - Serviciile de intermediere privind transportul IC de bunuri sau serviciile accesorii
Intermediar din Hu. Intermediarul din HU gaseste transportatorul la cererea beneficiarului Transportul bunurilor din Ungaria in Romania, pentru Beneficiar Ungaria Livrare de bunuri Beneficiar din Ro. Furnizor Hu. Fluxul bunurilor

67 Faptul generator şi exigibilitatea
Achiziţii intracomunitare: faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in Statul Membru in care se face achizitia exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre persoana ce face achizitia, pentru intreaga contravaloare a livrarii de bunuri, dar nu mai tarziu de cea de-a 15 zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

68 Exemplu - faptul generator si exigibilitatea TVA
Ungaria Romania Livrare IC scutita de TVA Achizitie IC supusa TVA si taxabila Data livrarii: 29/06/ Data achizitiei IC: 29/06/2007 Data facturii: 20/07/2007 Fapt generator LIC: 29/06/ Fapt generatorAIC: 29/06/2007 Data exigibilitii LIC: 15/07/ Data exigibilitatii AIC:15/07/2007 Declaratia recapitulativa LIC Declaratia recapitulativa AIC scutita de TVA trimestrul trimestrul

69 Baza de impozitare Achiziţii intracomunitare:
este aceeaşi ca şi în dreptul intern la aceasta valoare se aplică [după deducere] cota în vigoare la momentul când taxa devine exigibilă, la nivelul celor din ţară pentru un bun identic cuprinde orice accize platite sau datorate in alt Stat Membru, de persoana ce efectueaza achizitia intracomunitara, pentru bunurile achizitionate. În cazul in care accizele sunt rambursate persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara, valoarea achizitiei intracomunitare efectuate se reduce proportional

70 Cota de TVA Regulă generală:
cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare în ţara de achiziţie (consum) în momentul exigibilităţii taxei în cazul importului de bunuri: cota în vigoare în ţara de import În România: cota standard: 19 % cota redusă: 9 % (7%)

71 Regimul deducerilor Regulă: regimul deducerilor este reglementat în mod similar cu regimul deducerilor din dreptul intern Ex. sistemul de drept francez impune obligaţia singulară ca operaţiunea economică să aibă legătură cu activitatea economică impozabilă; în concluzie dreptul de deducere nu devine aplicabil pentru operaţiuni economice care nu au legătură cu activitatea persoanei impozabile chiar dacă acestea sunt înscrise în bilanţ. Precizări: - deducerea este posibilă doar dacă cumpărătorul şi vânzătorul sunt plătitori de TVA; - plătitorii de TVA pot deduce taxa care a grevat bunurile si serviciile utilizate pentru livrările intracomunitare de bunuri exonerate; - plătitorii care nu sunt stabiliţi în interiorul ţării pot deduce taxa plătită în acel Stat Membru, prin imputarea în decontul lunar/trimestrial asupra cuantumului TVA datorat într-un Stat Membru în care efectuează operaţiuni impozabile; - condiţia esenţială în exercitarea dreptului de deducere constă în existenţa unui document justificativ (facturii).

72 Rambursarea TVA Reguli cu privire la rambursare:
persoanele stabilite într-un SM, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România pot solicita rambursarea taxei achitate; rambursarea se va face în baza unei cereri la care se vor anexa facturile sau documentele de import în original, aferente taxei solicitate a fi rambursate, şi dovada că persoana respectivă este înregistrată în scopuri de TVA într-un Stat Membru (certificat emis de autorităţile fiscale competente); Prezentarea unei declaraţii scrisă din care să rezulte că în perioada pentru care se solicită rambursare nu a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care locul livrării este (considerat) în România, dar şi angajamentul de a înapoia sumele rambursate din eroare. Cererea de rambursare: nu poate să privească taxa datorată sau achitată de către persoana impozabilă pentru operaţiunile scutite de TVA sau pentru cele care în România nu se acordă dreptul de deducere; solicitantul trebuie să facă dovada că este înregistrat în scopuri de TVA.

73 Rambursarea TVA (2) termenul de depunere a cererii de rambursare este de 6 luni de la încheierea anului calendaristic în care TVA a devenit exigibilă, organele fiscale având la dispoziţie tot un termen de 6 luni pentru a emite decizia de rambursare (în cazul respingerii cererii, organul fiscal comunică motivele care au dus la luarea acestei decizii). solicitările de rambursare nu pot fi făcute pentru sume inferioare plafonului de 200 euro în cazul în care cererea se referă la o perioadă mai mare de 3 luni şi mai mică de un an, sau 25 de euro pentru un an calendaristic sau perioada rămasă dintr-un an calendaristic; rambursarea poate fi solicitată şi de persoanele neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, care nu au domiciliul în spaţiul comunitar, în condiţii în care persoanele impozabile române ar avea aceeaşi drepturi cu privire la rambursarea TVA sau a altor taxe similare, în statul respectiv: - persoana impozabilă este obligată să-şi numească un împuternicit în România în scopul rambursării; - împuternicit care acţionează în numele şi în contul persoanei impozabile, fiind ţinut răspunzător individual şi în solidar cu mandantul cu privire la obligaţiile şi drepturile rezultate din cererea de rambursare;

74 Persoanele obligate la plata TVA
Pentru achiziţii intracomunitare: orice persoană care efectuează o achiziţie intracomunitară ex. în dreptul francez, statutul contribuabilului nu prezintă importanţă atât timp cât acesta desfăşoară operaţiuni considerate legal impozabile Cazuri particulare: furnizorul (în solidar), în cazul achiziţiilor intracomunitare pentru care o factură sau autofactură nu este emisă sau aceasta cuprinde date incorecte cu privire la identificarea parţilor contractante sau codul de înregistrare în scopuri de TVA persoana care-l reprezintă pe importator sau persoana care depune declaraţia vamală, conform reglementărilor vamale

75 Date de contact Aurelian Opre ASSOCIATED BUSINESS ADVISORS Tel
Date de contact Aurelian Opre ASSOCIATED BUSINESS ADVISORS Tel /


Download ppt "TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul intracomunitar"

Similar presentations


Ads by Google