Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pagbibihis (Getting dressed)

Similar presentations


Presentation on theme: "Pagbibihis (Getting dressed)"— Presentation transcript:

1 Pagbibihis (Getting dressed)

2 Today, you will learn how to:
Talk about Filipino traditional clothes Talk about different kinds of attire for different occasions/weather

3 Nag-uusap sina Tina (A) at Boyet (B), dalawang magkapatid, kung ano ang isusuot nila para sa isang “Festival of Cultures” sa kanilang iskwela. Tina (A) and Boyet (B), two siblings, are discussing what they will wear to a “Festival of Cultures” at their school.

4 A. Ano kaya ang isusuot ko sa “Festival of Cultures?”
B. Ang dami mong damit, tumingin ka lang sa aparador mo. Basta ako, maong at t-shirt. A. I wonder what I will wear for the “Festival of Cultures?” B. You have so many clothes, just look in your closet. As for myself, just jeans and t-shirt.

5 Maong at t-shirt Jeans (denim) and a t-shirt

6 A. Ha. “Festival of Cultures” ito
A. Ha? “Festival of Cultures” ito. Maong at t-shirt ba ang sinusuot sa pormal na okasyon sa Pilipinas? B. Hmmm, hindi. Coat and tie kaya? A. What? This is a “Festival of Cultures.” Do they wear jeans and t-shirts at formal occasions in the Philippines? B. Hmmm, no. What about coat and tie?

7 A. Hindi. Dapat magsuot ka ng barong tagalog at magandang pantalon
A. Hindi. Dapat magsuot ka ng barong tagalog at magandang pantalon. At, puede ba, huwag kang magsuot ng sneakers. Sapatos na may liston, na malinis, ha! B. Kung magba-barong ako, kailangang magsuot din ng camisa de chino. Dapat ba akong mag-medyas? Puede kaya itong sport socks ko? A. No. You should wear barong tagalog and nice pants. And, please, don’t wear sneakers. Wear nice shoes (with shoelaces), and make sure they’re clean! B. If I’ll wear a barong, I also need to wear a camisa de chino (undershirt). Do I need to wear socks? Can I wear these sport socks?

8 Barong at pantalon

9 Camisa de chino

10 Sapatos na may liston

11 Medias???? Hindi ganyan!

12 A. Hindi puede ang sport socks! Itim na medyas.
B. O, fashionista, anong isusuot mo? A. You can’t wear sport socks! Black socks. B. Okay, fashionista, what are you going to wear?

13 A. Sa dami kong damit, hindi ko nga alam
A. Sa dami kong damit, hindi ko nga alam! Baka baro’t saya o kaya patadyong at kimona. O kaya, Maria Clara. O balintawak. A. I have lots of clothes, I don’t know what to wear! Maybe baro at saya (traditional blouse and skirt) or patadyong (sarong) and kimona (traditional blouse). Or maybe, a Maria Clara. Or balintawak.

14 Patadyong at kimona

15 Maria Clara Baro Saya Panuelo

16 Panuelo

17 Balintawak

18 B. Mga babae talaga! Magsusuot ka ba ng takong? Baka madadapa ka pa.
B. Girls, girls. Will you wear heels? You might trip and fall.

19 Takong????

20 A. Hindi. Bakya o sapatilyas, siempre
A. Hindi. Bakya o sapatilyas, siempre. Susuot kaya ako ng bandana, o paineta? B. Bahala ka. Basta bagay sa damit mo! Ako? A. No. Maybe bakya (wooden clogs) or pretty slippers. Should I wear a bandana or a hair comb? B. It’s up to you. As long as the dress suits you! And me?

21 Bakya Sapatilyas

22 A. Mag-suklay ka nang maayos. Hindi puedeng mag-baseball cap.
B. Hala, male-late na tayo. Tama na ang daldal! A. Please comb your hair properly. You can’t wear a baseball cap. B. Hey, we’re going to be late! Let’s stop talking!

23 Mga suot ng babae Mga suot ng babae Magsusuot ako ng damit.
Magsusuot ako ng blusa. Magsusuot ako ng falda. Magsusuot ako ng bakya

24 Mga suot ng lalaki Magsusuot ako ng polo shirt.
Magsusuot ako ng camisa de chino. Magsusuot ako ng pantalon. Magsusuot ako ng medyas. Magsusuot ako ng sapatos.

25 Ang lamig ngayon! Magsusuot ako ng sweater. Magsusuot ako ng botas.
Magsusuot din ako ng sombrero.

26 Umuulan ngayon. Magdadala ako ng payong. Magsusuot ako ng kapote.
Magsusuot ako ng botas.

27 Ang init ngayon! Magsusuot ako ng shorts. Magdadala ako ng payong.
Maglalagay ako ng sunscreen. Magsusuot ako ng sandalyas.

28 Matutulog na ako Magsusuot na ako ng pantulog. Magsusuot ako ng bata.
Magsusuot ako ng medyas/sinelas.


Download ppt "Pagbibihis (Getting dressed)"

Similar presentations


Ads by Google