Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

تمرین هفتم بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری ماشین محمدعلی کیوان راد

Similar presentations


Presentation on theme: "تمرین هفتم بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری ماشین محمدعلی کیوان راد"— Presentation transcript:

1 تمرین هفتم بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری ماشین محمدعلی کیوان راد
ترم دوم 93-92

2 اهداف آشنایی با دادگان banknote authentication
آشنایی با توابع svmtrain و svmclassify بررسی کرنل های مختلف تابع svmtrain بررسی پارامترهای مختلف تابع svmtrain بررسی تأثیر پارامتر boxconstraint

3 تمرین 7 با مراجعه به آدرس زیر، دادگان مربوطه را دریافت و ساختار آن را بررسی کنید و توضیح مختصری درباره نحوه ساخته شدن آن و همچنین ویژگی های ورودی آن بیان نمایید. برای آزمایشات بعدی نصف داده های آموزشی را برای Train، یک چهارم را برای Validation و یک چهارم را برای Test مورد استفاده قرار دهید. (توضیحات) با مراجعه به help نرم افزار MATLAB، نحوه استفاده از توابع svmtrain و svmclassify و سایر پارامترهای آنها را مشخص کنید. برای آزمایشات بعدی فقط از داده های Train و Validation استفاده کنید. بهترین کرنل را از بین 5 کرنل موجود برای تابع svmtrain پیدا کنید.

4 تمرین 7 پارامترهای مروبط به کرنل انتخابی را تغییر داده و نمودار دقت را ترسیم نمایید.(توضیحات) بررسی کنید که آیا با تنظیم پارامترهای سایر کرنل ها می توان نتیجه ای بهتر از کرنل انتخابی به دست آورد؟ بهترین کرنل و پارامترهای مربوطه را انتخاب کرده و آزمایشات بعدی را با استفاده از آن انجام دهید. تاثیر اندازه داده آموزشی را بر روی دقت دسته بندی مشخص کنید.(توضیحات)

5 تمرین 7 دو ویژگی از ویژگیهای موجود در این دادگان را انتخاب نموده و همچون شکل زیر، بردارهای پشتیبان بدست آمده و خط جداساز بدست آمده را رسم کنید. (توضیحات) تاثیر پارامتر boxconstraint را بر روی شکل خروجی و دقت دسته بندی نشان دهید.

6 تمرین 7 با بهترین پارامترهای بدست آمده و با مجموع داده های آموزشی و ارزیابی (و استفاده از تمامی ویژگی ها)، SVM را آموزش داده و دقت آن را بر روی مجموعه داده تست بیان نمایید.

7 توضیحات برای بند 2، دقت کنید که در هر سه نوع داده، نمونه هایی از هر دو کلاس موجود باشد و همچنین به صورت تصادفی از کل دادگان انتخاب شده باشند. برای بند 5، باید نموداری ترسیم نمایید که محور x آن، پارامتر مورد نظر و محور y آن، دقت دسته بندی باشد. برای بند 7، باید نموداری ترسیم کنید که محور x آن، تعداد نمونه آموزشی و محور y آن، دقت دسته بندی باشد. برای بند 8، ویژگی هایی را انتخاب کنید که جداپذیری بهتری دارند.


Download ppt "تمرین هفتم بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری ماشین محمدعلی کیوان راد"

Similar presentations


Ads by Google