Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

+ I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________.

Similar presentations


Presentation on theme: "+ I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________."— Presentation transcript:

1

2 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

3 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

4 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

5 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

6 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

7 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

8 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

9 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

10 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

11 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

12 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

13 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

14 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

15 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

16 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

17 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

18 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

19 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

20 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

21 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

22 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

23 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

24 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

25 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

26 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

27 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

28 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

29 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

30 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

31 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

32 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

33 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

34 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

35 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

36 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

37 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

38 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________

39 + I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] ________ _

40

41 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

42 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

43 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

44 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

45 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

46 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

47 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

48 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

49 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

50 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

51 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

52 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

53 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

54 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

55 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

56 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

57 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

58 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

59 Will you ____ ? + Yes, I will ? Yes, I may [ mei ] ? ? Yes, I might [ mait ] x No, I wont

60 Jutilise + I will si je suis pratiquement ___ que ___ ? I may [ mei ] si je ___suis pas _______ ? ? I might [ mait ] si cest encore moins___ x I wont si je suis pratiquement ___ que ___


Download ppt "+ I will _________ x I wont __________ ? I may [ mei ] ________ ? ? I might [ mait ] _________."

Similar presentations


Ads by Google