Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Diabetes

Similar presentations


Presentation on theme: "Diabetes"— Presentation transcript:

1 DIABETES

2 Diabetes Isang malubhang sakit Ang asukal sa dugo (blood glucose or blood sugar) ay masyadong mataas ang bilang kesa sa normal Kinakikitaan ang taong may ganitong sakit ng kakulangan sa insulin

3 Mga Klase ng Diabetes Type 1 Diabetes Ang katawan ay hindi na gumagawa ng insulin. Type 2 Diabetes Ang katawan ay hindi na gumagawa o mahina ang pag gamit ng insulin. Ang mga taong may Type 2 Diabetes ay madalas kailangang uminom ng gamut o bigyan ng insulin, Pinaka – pangkaraniwang uri ng Diabetes Gestational Pag kakaroon ng Diabetes habang nag bubuntis

4 Sintomas ng Diabetes Mas madalas na pag ihi, lalo na sa gabi Laging uhaw Madaling mapagod Pagbaba ng timbang ng hindi nag di-diet Pangangati ng “Private Part” Mga sugat na hindi midaling mag hilom o gumaling Pan lalabo ng mga mata Panunuyo ng lalamunan at pangangati ng balat

5 Paraan para maka iwas sa Diabetes Ehersisyo Kumain ng tama Iwas sa mga sumusunod: matatamis maraming karbohydrates soft drinks juice panghimagas tsokolate Kumunsulta sa “health care team” Pag hinto sa pag sisigarilyo

6 Komplikasyon ng Diabetes Atake sa puso o stroke Problema sa mata Pag kasira ng “NERVE” Problema sa bato Sakit sa gilagid

7 Mga Katanungan?


Download ppt "Diabetes"

Similar presentations


Ads by Google