Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

UČENJE IN IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE

Similar presentations


Presentation on theme: "UČENJE IN IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE"— Presentation transcript:

1 UČENJE IN IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE
Informativni dan za Slovence iz zamejstva in tuje državljane UČENJE IN IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE

2 Možnosti učenja slovenščine na UL Learning Slovene at the UL
Učenje slovenščine v okviru Leta plus Learning Slovene in the Year plus Izbirni predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat Elective course Slovene as a Foreign Language Tečaji slovenščine Slovene courses

3 Leto plus / Year Plus dodatno leto oz. podaljšan status ob izpolnjevanju pogojev / bonus year (extension of student status) when meeting certain requirements za tuje študente, ki se prvič vpisujejo na Univerzo v Ljubljani – 1. ali 2. bolonjska stopnja for international students in their 1st year at University of Ljubljana ni namenjen tistim, ki morajo pri vpisu izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 / not for those required to knowledge B2 of Slovene language at application

4 Leto plus: Slovenščina in druge vsebine / Content in Year Plus
Obvezni / Obligatory: Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 (3KT) Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2 (3 KT) Izbirni / Optional: Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 3 (3KT) Slovenski jezik in slovenska kultura (3KT) IT za študijske namene (3KT)

5 POGOJI ZA PODALJŠANJE STATUSA
30 KT minimum, od tega 6 obvezno pri slovenščini / Minimum 30 ECTS in the 1st academic year, at least 6 ECTS for Slovene as FL 24 KT iz vsebin Leta Plus in predmetov na svojih študijskih programih / 24 ECTS from the degree programme or special mandatory contents of Year Plus

6 Slovenščina kot tuji jezik – lektorat
za tuje študente, ki se želijo učiti slovenščino / for international students who would like to learn Slovene language izbirni (semestrski) predmet v okviru rednega študijskega programa/ elective course within the degree programme (one semester).

7 Več podatkov na spletni strani: LETO PLUS

8 Pregled tečajev Courses Overview

9 Tečaji slovenščine za študente Slovene Courses for Students
Slovenščina za študente / Slovene for Students poseben tečaj za mednarodne študente UL / special course for international students at UL oktober–januar / October–January; marec–junij / March–June 3 ECTS cena / price: 150 EUR (gradivo vključeno / material included)

10 Izpit iz znanja slovenščine Slovene exam
Izpit na ravni B2 je obvezen za vpis za nekatere prvostopenjske in enovite magistrske programe Exam on level B2 is mandatory for enrolment in some programmes

11 Izpiti iz znanja slovenščine na UL Slovene exams at UL
Univerza v Ljubljani | University of Ljubljana Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Fakulteta za družbene vede: Novinarstvo Fakulteta za farmacijo Fakulteta za matematiko: Pedagoška matematika Fakulteta za upravo Filozofska fakulteta: Slovenistika, Medjezikovno posredovanje, Psihologija, Primerjalna književnost, Splošno jezikoslovje, Primerjalno jezikoslovje Pravna fakulteta Zdravstvena fakulteta Preverite razpis! | Check the call for enrolment!

12 Brez izpita iz znanja slovenščine Without Slovene exam
Izpita ne opravljajo tisti, ki so končali: Not obligatory for those who finished: osnovno in/ali srednjo šolo v Sloveniji elementary and/or high school in Slovenia dvojezično srednjo šolo v tujini bilingual high school abroad šolo v slovenskem jeziku (dijaki iz Trsta, Gorice in Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu) school in Slovene language (Trieste, Gorizia, Klagenfurt)

13 Izpiti iz znanja slovenščine na UL Slovene exams at the UL
4 izpitni roki na leto: marec, maj, september, november 4 exam dates per year: March, May, September, November Raven | level CEFR Cena | Price OSNOVNA | basic A2–B1 128,10 € VIŠJA | intermediate B2 143,96 € ODLIČNOST | advanced C1–C2

14 Drugi izpiti iz znanja slovenščine Other Slovene exams
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem Interni izpiti – izdano potrdilo ni javno veljavno For study purposes only – not a publicly recognised certificate

15 Univerza v Ljubljani 2. nadstropje Uradne ure: Pon.─pet. 9h─11h, 14h ─15h E-naslov:


Download ppt "UČENJE IN IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE"

Similar presentations


Ads by Google