Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pagtataya ng Natutuhan

Similar presentations


Presentation on theme: "Pagtataya ng Natutuhan"— Presentation transcript:

1 Pagtataya ng Natutuhan
Lydia B. Liwanag, Ph.D. Pamantasang Normal ng Pilipinas

2 Sa K -12 Kurikulum ng Edukasyon, inaasahan na mababago ang pananaw sa larangan ng Pagtataya. Binibigyang diin sa K-12 na ang pagtataya ay ginagamit bilang kagamitang panturo tungo sa pagkatuto sa halip na isang paraan para sa layunin ng pagmamarka.

3 Ang mga mag-aaral ay aktibong kalahok sa pagtataya at magagamit nila ang resulta ng pagtataya para sa sariling pag-unlad. Kaya dapat na ang mga pagtataya ay tumutulong sa mga mag-aaral na magtagumpay bilang malikhaing tagaganap na may kaalaman sa halip na taga-ulit at taga-memorya ng ideya ng ibang tao.

4 Tatlong Uri ng Isang Balanseng Gawain sa Pagtataya
Pagtatayang Tradisyunal (Pencil & Paper Tests) Pagtatayang Pagsasagawa (Performance Based Assessment) Paggawa/Pagpapakita (Performance) Produkto/Ginawa (Product) Portfolyo

5 Pagtatayang Tradisyunal (Traditional Assessment)
1. Ito ay isang uri ng pagtataya na kilala sa tawag na lapis at papel na pagtataya o pagsusulit. 2. Dito binibigyan ng pagsusulit ang mga mag- aaral na pare-pareho ang tanong, oras, panuntunan at ang inaasahang sagot. 3.Madalas na sinusuri nito ang mga mababang antas ng kognitibong kasanayan.

6 4. Ang mga aytem sa pagsusulit ay maaaring ginagamitan ng mga salita, numero, simbolo o larawan kaya’t ang mga madalas na nakakapasa ay ang mga taong may talino sa linggwistika, lohika/matematika o viswal. 5. Ginagawa ito lalo na kung ang nais ay obhektibong pamamaraan na pagmamarka at pagpili ng mga dapat parangalang pang-akademiko sa klase.

7 Pagtatayang Pagsasagawa (Performance Assessment)
1. Ito ay isang uri ng pagtataya na kinakailangang aktwal na ipakita ng mga mag-aaral ang kasanayan na nais husgahan. 2. Tinataya nito ang mga matataas na antas ng kognitibong kasanayan at mga kasanayang pangsaykomotor. 3. Binibigyang-diin ang mga kasanayang maaaring isagawa sa totoong buhay.

8 Mga Prinsipyo ng Pagtataya
Pagbibigay-diin sa Pagtataya para sa Pagkatuto sa Halip na Pagtataya sa Natutunan 1. Ginagamit ang pagtataya bilang kagamitang panturo na naglalayon sa pagkatuto sa halip na pagbibigay lamang ng grado at ebalwasyon.

9 2. Ang mga mag-aaral ay aktibong partisipant sa pagtataya at nagagamit ang nilalaman ng pagtataya sa pagkatuto. 3. Parehong ginagamit ng guro at mag- aaral ang pagtataya upang mabago o mapabuti ang mga gawain sa pagkatuto at pagtuturo

10 4. Pagsasagawa ng mga peer tutoring o pagtatambal ng mga mag-aaral na mas mabilis matuto sa mga mag- aaral na may kabagalan

11 PAGSASANGKOT SA MGA MAG-AARAL SA PAGTATAYA
1. Pinoproseso ng mga mag-aaral ang mga impormasyong nasa pagtataya upang makagawa ng mga desisyon para sa kanilang pag-unlad, makilala kung ano ang may kalidad na gawain, mataya ang sarili at maipaalam ang kanilang kalagayan at progreso upang marating ang hinahangad na pagkatuto.

12 PAGSASANGKOT SA MGA MAG-AARAL SA PAGTATAYA
2. Dinidirekta ng mga mag-aaral ang sariling pagkatuto: ano ang dapat nilang matamo, nasaan na sila ngayon at paano matatakpan ang puwang sa pagkatuto.

13 GAMIT NG MGA DI-TRADISYUNAL NA PAGTATAYA
Sa pamamagitan ng mga di-tradisyunal na pagtataya, nakukuha ng mga guro ang mabisang impormasyon tungkol sa kanilang mga mag-aaral na mula sa iba’t ibang paraan. Nakapagbibigay ang mga pagtatayang ito ng mga ebidensya ng pagsasagwa na higit pa sa kaalamang natutuhan at nagbibigay ng malinaw na larawan sa kabuuang natutunan ng mag-aaral sa klase.

14 PAG-UUGNAYAN NG PAGTATAYA AT ISTANDARD O PAMANTAYAN
Ang mahalagang pagtataya ay malinaw na nakikita kung ano ang tinataya at sinusukat ang higit na dapat pahalagahan. Bilang isang patakaran sa ating pagtuturo ngayon, hinihikayat na gamitin ang pagtatayang pagsasagawa (Performance- based) sa pagsukat sa kakayahan ng mga mag-aaral.

15 MGA URI NG PAGTATAYA NG NATUTUNAN
TRADISYUNAL DI-TRADISYUNAL Pagsusulit Alternatibong Pagtataya Gamit ng Lapis at Papel Pagsasagawa (Performance Type) Maramihang Pamimili (Multiple Choice Test) Pagpupuno o sariling pagbibigay ng sagot (Supply Type) Isang Tamang Sagot (Single Correct Answer) Maramihang tamang sagot (Many correct answer) Kabuuang Pagsusulit (Summative) Pagsusulit habang natututo (Formative)

16 MGA URI NG PAGTATAYA NG NATUTUNAN
TRADISYUNAL DI-TRADISYUNAL Produkto o Kinalabasan (Outcomes only) Proseso at Produkto (Process and Product) Fokus sa Kasanayan (Skill-Focused) Batay sa gawain o task (Task-based) Hindi magkakaugnay ang kaalaman (Isolated Facts) Aplikasyon ng Kaalaman (Application of Knowledge) Walang kontekstong gawain (Discontextualized Task) May kontekstong mga gawain (Contextualized Task) Pagtatayang Panlabas (External Evaluation) Sariling Pagtataya ng mga mag-aaral (Student-Self Evaluation)

17 MGA PAMATNUBAY NA SIMULAIN SA PAGTATAYA
Si Stiggins (1997) ay nagbigay ng mga sumusunod na pangunahing simulain na magbibigay patnubay ng pokus tungo sa isang komprehensibong pananaw ng pagtataya:

18 MGA PAMATNUBAY NA SIMULAIN SA PAGTATAYA
1. Pagkakaroon ng malinaw na Pag-iisip at Epektibong Komunikasyon 2. Mahalaga ang Papel ng Guro sa Pagtataya

19 MGA PAMATNUBAY NA SIMULAIN SA PAGTATAYA
3. Mga Mag-aaral ang Pangunahing Tagagamit ng Resulta ng Pagtataya 4. Pagkakatoon ng Mataas na Uri ng Pagtataya

20 MGA PAMATNUBAY NA SIMULAIN SA PAGTATAYA
5. Pagbibigay ng Tuon sa Intra at Interpersonal na Epekto 6. Pinapatnubayan ng Pagtataya ang Pagtuturo

21 MGA PARAAN NG PAGTATAYA
Uri ng Pagkatuto na Tinataya 1. Konseptwal na kaalaman 2. Prosedyural na kaalaman 3. Proseso ng Pagkatuto 4. Atityud at Gawi 5. Produkto ng Pagkatuto

22 MGA PARAAN NG PAGTATAYA
Sa aklat na Learner-Centered Assessment – inaangkupan ng mga paraan ng pagtataya ang bawat uri ng pagkatuto

23 MGA PARAAN NG PAGTATAYA
1. Konseptwal/Deklarativ na kaalaman – Pagsasagawa, Panayam, Pagsagot sa Pagsusulit na Pasulat 2. Prosedyural na kaalaman – Obserbasyon, Panayam, Interbyu, Portfolyo

24 MGA PARAAN NG PAGTATAYA
3. Proseso/Produkto ng Pagkatuto – Pagsasagawa, Portfolyo 4. Atityud at Gawi – Interbyu, Obserbasyon, sample ng mga Gawa

25 MGA PARAAN NG PAGTATAYA
Narito ang ilang tiyak na paraan ng pagtataya sa proseso at produkto ng pagkatuto.

26 MGA PARAAN NG PAGTATAYA
PROSESO PRODUKTO Panayam/Interbyu Pagsulat ng sanaysay Obserbasyon, pasulat na datos Paggawa ng proyekto Mga ginawang logo o jornal Portfolyo Pasalita/Pasulat na sariling ebalwasyon Pagsasagawa o demonstrasyon, eksibit

27 MGA PARAAN NG PAGTATAYA
PROSESO PRODUKTO Pag-uusap sa ginawang proyekto o produkto Imbestigasyon, Pagsasagawa, Pagguhit, Dula, Kuwento Tseklist, rating scale, feedback forms Imbentaryo ng Atityud Sariling Pagsasalita ng mga mag-aaral (Self-talk) Sarbey Mga pagsusulit, Report ng Progreso Pasulat na Pagsusulit

28 Iba’t ibang Paraan / Metodo ng Pagtatayang Pangsilid-aralan
May Pinipiling Sagot (Selected Response) Sariling Pagsagot (Constructed Response) Obserbasyon ng Guro Sariling Pagtataya Maramihang Pamimili Dalawahang Pamimili Pagtatapat-tapat Interaktiv Maikling Sariling Sagot na Aytem Pagsasagawa ng mga Gawain (Performance-Based Tasks) Pagsulat o Essay Oral na Pagtatanong Formal Di-formal Sarbey ng Atityud Talatanungan Imbentaryo Sosyometrik na mga kagamitan Maikling sagot Pagpupuno (Completion) Paglalabel ng dayagram Pagpapakita ng ginawa Produkto Proyekto Drowing / Illustrasyon Sariling tula o kuwento Refleksyon Jornal Grap o Table Portfolio Kasanayan Madulang Pagbasa Debate Pagsasalita Pagsasakilos Demostrasyon ng Gawain Kontroladong Pagsulat Malayang Pagsulat Impormal na pagtatanong Interbyu Pagsusulit kumperensya

29 Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance) Pagtataya sa Pagbasa (Sekondarya) WORKSHEET 3 Mga Kasanayan sa Pakikinig/Pagbasa Mga Kompetensi Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa 1. Nabibigyang reaksyon ang pananaw, tono, layunin at saloobin ng akda. Sariling Pagsagot (Constructed Response Test) Pagsasakilos Madulang pagbasa Sabayang pagbigkas

30 Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance) Pagtataya sa Pagbasa (Sekondarya) WORKSHEET 3 Mga Kasanayan sa Pakikinig/Pagbasa Mga Kompetensi Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa 2. Nabibigyang kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari Napipili ang mga salitang magagamit para sa tiyak na sitwasyon Maramihang pagpipiliang pagsusulit (Multiple Choice Test) Debate hinggil sa isang balita/ talumpati News Story Talumpati tungkol sa isang tampok na isyu mula sa akda

31 Mga Kasanayan sa Pakikinig/Pagbasa
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance) Pagtataya sa Pagbasa (Sekondarya) WORKSHEET 3 Mga Kasanayan sa Pakikinig/Pagbasa Mga Kompetensi Mga Tradissyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa 3. Naiuugnay ang mga kaisipan sa tekstong binasa sa mga pansariling karanasan aktwal naranasan nasaksihan narinig/nabasa Sariling Pagsagot Pagkukwento Pagsasakilos Pagguhit

32 Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance) Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya) WORKSHEET 4 Mga Kompetensi Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa 1. Naisusulat nang wasto ang mga babala, patalastas o direksyon Pagsulat ng patalastas, babala, tuntunin na gamit ang malaking titik at bantas Pagsulat ng Poster o paggawa ng bulletin board

33 Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance) Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya) WORKSHEET 4 Mga Kompetensi Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa 2. Naisusulat ang mga tuntunin sa paaralan sa anyong payak na pangungusap Pagsulat ng patalastas, babala, tuntunin na gamit ang malaking titik at bantas Pagsulat ng Handbook hinggil sa mga tuntunin ng paaralan

34 Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance) Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya) WORKSHEET 4 Mga Kompetensi Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa 3. Nakasusulat ng liham pangangalakal Pagsulat ng mga bahagi ng liham Pagsulat ng liham tungkol sa binibiling produkto sa kompanya 4. Nakasusulat ng talatang naglalahad ng tao, lugar o pangyayari Pagsulat ng talata ayon sa modelo Malayang pagsulat ng komposisyon ayon sa mga paksa o isyu sa paligid

35 Produkto / Pagsasagawa
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance) Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya) WORKSHEET 4 Mga Kompetensi Mga Tradisyunal na Pagsusulit Produkto / Pagsasagawa 5. Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng ng tao, lugar o pangyayari, kultura Pagsulat ng talata ayon sa modelo Pagsulat ng paglalarawan ng mga gawi, tradisyon o kultura ng lugar 6. Nakasusulat ng talatang nangangatwiran tungkol sa isang isyu Pagsulat ng sariling panig sa isang isyu na ipadadala sa editor

36 Listening Comprehension
Traditional Testing Performance / Product Based Testing 1. Note specific Elements on the narrative listened to Completion type Graphic Organizer -Story map -Story grammar 2. Determine the order of significant events in the text Sequencing Events Role play Retelling

37 Oral Language Proficiency
Traditional Testing Performance / Product Based Testing 1. Express agreement or disagreement with ideas presented in a solution Alternate Response Test Debate Panel Discussion 2. Narrate specific personal experiences related to the ideas presented in the selection Constructed Response Test Retell personal experiences 3. Present points of view and opinions concerning the message of a selection Role play Speech presentation

38 Reading Conprehension
Reading Comprehension Traditional Testing Performance / Product Based Assessment 1. Use information presented in a reading selection to infer, to evaluate Completion Type Test Dramatization what will happen in the selection 2. Determine the intended purpose of an informative text Constructed Response Test Graphic Organizer FAN KWL

39 Writing and Composition
Traditional Testing Performance / Product Based Assessment 1. Recognize the parts of a simple paragraph based on writing purpose Modeling Writing a paragraph for the purpose of: - describing a place - narrating as experience 2. Retell a chosen myth or legend in a series of 5 – 7 sentence paragraphs Arrange sentences to form paragraph Write a narrative paragraph for the purpose of retelling a legend

40 Rubric sa Pagtataya ng Talata / Sulatin
Level Ng Pagsasagawa (Performance) Mga Krayterya 1 2 3 4 Organisasyon Hindi maayos ang organisasyon ng mga ideya at walang panimula at kongklusyon May lohikal na organisasyon ngunit hindi masyadong mabisa ang panimula at kongklusyon Maayos ang organisasyon pagkakabuo ng talata na may angkop na simula at kongklusyon Mahusay ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa kabuuan ng talata, mabisa ang panimula at malakas ang kongklusyon batay sa ebidensya

41 Rubric sa Pagtataya ng Talata / Sulatin
Mga Krayterya 1 2 3 4 Lalim ng Refleksyon Napakababaw na walang paguugnay ang dati at bagong kaalaman at makikita lamang kung ano ang tinalakay sa klase Mababaw at hindi gaanong nakikita ang pag-uugnayan ng dati sa bagong kaalaman Malalim na nakikita ang pag-uugnayan ng dati sa bagong kaalaman Napakalalim na nakikita ang pag-uugnayan ng dating kaalaman at karanasan sa bagong kaalaman

42 Rubric sa Pagtataya ng Talata / Sulatin
Mga Krayterya 1 2 3 4 Paggamit ng Wika at Mekaniks Kailangang baguhin dahil halos lahat ng pangungusap ay may mali sa gramar, baybay at gamit ng bantas. Mga kaihnaan dahil maraming mali sa gramar, baybay at gamit ng bantas Mahusay dahil kakaunti lamang ang mali sa gramar, baybay at gamit ng bantas Napakahusay dahil walang mali sa gramar, baybay at gamit ng bantas, may mayamang vocabularyo

43 Rubric sa Pagtataya ng Talata / Sulatin
Mga Krayterya 1 2 3 4 Presentasyon Mahirap basahin dahil sa hindi maayos at malinis na pagkakasulat May kahirapang unawain ang pagkakasulat ng pangungusap Malinis ngunit hindi lahat ay maayos ang pagkakasulat ng mga pangungusap Malinis at maayos ang pagkakasulat ng talata

44 Rubric sa Pagtataya ng Talata / Sulatin
Mga Krayterya 1 2 3 4 Pamamahala ng Oras Hindi handa at hindi tapos Naisumite dahil binantayan ng guro Ginamit ang oras na itinakda sa paggawa at naibigay sa tamang oras Ginamit ang sapat na oras at may ebidensya na ginagawa ito sa labas ng kalse at sariling disenyo ang plano sa pagsulat

45 RUBRIC SA DULA-DULAAN/ISKIT
Iskala ng Pagmamarka: 5 ( Napakahusay) 4 (Mahusay) 3 (Katamtaman) 2 (Di-gaanong mahusay) 1 (Di-lubhang mahusay) PAMANTAYAN POKUS PAGMAMARKA PANGKAT GURO Pagbibigay ng interpretasyon Tama at angkop sa diwa ng nilalaman ang pagpapakahulugan/ interpretasyon ng piyesa. Nagpakita ng reyalistikong tagpo ng maigting na tunggalian ng mga tauhan. 2. Pagkakaganap ng mga tauhan Maayos, makatotohanan, at makatarungang pagbibigay buhay sa uri ng personalidad na taglay ng tauhan sa piyesa mula sa pagsasalita, pagkilos at ekspresyon ng mukha.

46 3. Mga kasuotan, bagay/props na gamit sa tagpuan
PAMANTAYAN POKUS PAGMAMARKA PANGKAT GURO 3. Mga kasuotan, bagay/props na gamit sa tagpuan Umaangkop sa papel na tauhan ang kasuotang ginamit. Naaayon ang mga props at kagamitan sa panahon at kalagayan ng sitwasyon sa dula. 4. Kaangkupan ng tunog/ musika Isinasaad ng mga musika at tunog na inilapat ang himig, tema at damdamin ng dula na nakatulong upang higit na mabigyang buhay ito. KABUUAN: Interpretasyon: (Napakahusay) (Mahusay) (Katamtaman) 5-8 (Di-gaanong mahusay) 1-4 (Di-lubhang mahusay)

47 RUBRIC SA PAGSASATAO Iskala ng Pagmamarka: 5 ( Natatangi) 4 (Napakahusay) 3 (Mahusay) 2 (Kasiya-siya) 1 (Hindi kasiya-siya) PAMANTAYAN PAGTATAYA 1. Reyalistiko at natural ang pagganap sa katauhang binibigyang buhay. 2. Angkop ang ekspresyon ng mukha sa ipinakikitang emosyon o sa damdaming pinalilitaw. 3. Umaakma ang gmait ng tinig sa edad, saloobin at kaisipan ng tauhang ginagampanan.

48 RUBRIC SA PAGSASATAO PAMANTAYAN PAGTATAYA
4. Mahusay at malinaw ang pagbibitiw ng mga pahayag kaya’t nauunawaan. 5. Maayos ang blocking sa paggalaw ng tauhan. 6. May angkop ng kasuotan at pangkalahatang anyo ng tauhan sa kanyang papel na ginagampanan. 7. Nakapukaw ng interes at kawilihan sa mga manonood ang pagsasatao. Interpretasyon: 17 – 20 ( Natatangi) 13 – 16 (Napakahusay) 9 – 12 (Mahusay) 5 – 8 (Kasiya-siya) 1 – 4 (Hindi kasiya-siya)

49 Pagtatayang Pangsilid-Aralan
Mga Kalakaran sa Pagtatayang Pangsilid-Aralan Noon Ngayon Pagbibigay diin sa kalalabasan o resulta Pagtatataya sa proseso kung paano natuto Hiwa-hiwalay ang pagtuturo ng mga kasanayan Integratibo o magkakaugnay ang pagtuturo ng mga kasanayan Pagsasaulo ng mga impormasyon Aplikasyon ng kaalaman Gamit ng lapis at papel na pagsusulit Mga awtentikong gawain Mga gawaing walang konteksto Mga gawaing may konteksto o sitwasyon

50 Pagtatayang Pangsilid-Aralan
Mga Kalakaran sa Pagtatayang Pangsilid-Aralan Noon Ngayon Isa lang ang tamang sagot na mga pagsusulit Maraming maaaring tamang sagot Itinatago ang resulta ng pagsusulit, guro lang ang nakakaalam Ang mag-aaral at maging ang magulang ang nakakaalam ng resulta Isahan ang pagkuha ng pagsusulit Pangkatan ang pagtataya Ginagawa ang pagsusulit pagkatapos magturo Ginagawa habang nagtuturo

51 Pagtatayang Pangsilid-Aralan
Mga Kalakaran sa Pagtatayang Pangsilid-Aralan Noon Ngayon Hindi gaanong malinaw sa mag-aaral ang resulta ng pagsusulit Malinaw at nauunawaan ng mga mag-aaral ang tunay na nangyayari sa pagsusulit Obhektibong Pagsusulit Mga pagsusulit na malaya sa pagsagot ang mga bata (constructed response tests) Guro lang ang nagtataya May sariling pagtataya Isang paraan lang ng pagtataya ang ginagawa ng guro Maraming paraan ang ginagawa Hindi regular ang pagtataya ng guro Patuloy ang pagtataya

52 Pagtataya Batay sa Pagsasagawa ( Performance Based Assessment )
Ito ay paraan ng pagtataya kung saan ang guro ay nagmamasid at naghuhusga sa ginagawang pagpapakita ng mga mag-aaral ng kanilang mga kasanayan o kagalingan sa pagbuo ng produkto, paglikha ng sagot, at pagpapakita o presentasyon Ito ay magkasamang paggawa at produkto (performance and product).

53 Pagtataya Batay sa Pagsasagawa ( Performance Based Assessment )
Ang binibigyang diin ay ang kakayahan ng mga mag-aaral na maisagawa ang mga gawain at makalikha ng kanilang sariling produkto o gawa gamit ang sariling kaalaman at kasanayan. Ang terminong performance based assessment ay kapareho rin ng performance assessment.

54 Mga Katangian ng Performance Based Assessment o Pagtatayang Batay sa Pagsasagawa
Ang mga mag-aaral ay nagsasagawa, lumilikha, bumubuo o may ginagawang isang bagay. Malalim na pag-iisip at pangangatwiran ang tinataya. Patuloy ang pagsasagawa na maaaring abutin ng ilang araw o linggo. Hinahayaang magpaliwanag, magdepensa ang mga mag- aaral.

55 Mga Katangian ng Performance Based Assessment o Pagtatayang Batay sa Pagsasagawa
Nakikita nang direkta ang pagsasagawa. Malaman ang mga ideya na ipinahahayag . Walang isang tamang sagot. Ang mga gawain ay kaugnay ng tunay na nangyayari sa paligid.

56 Mga Gawain o Task sa Pagtatayang Batay sa Pagsasagawa
Restricted Type Tasks – isang tiyak na kasanayan ang sinusubok at nangangailangan ng maikling sagot. Maaaring maitulad ang mga gawaing ito sa mga tanong na kailangang sagutin sa pagsulat ng maikling talata o mga pagsasanay na nangangailangan ng interpretasyon na tulad sa mga aytem na may nawawalang bahagi na dapat punan ng mga mag-aaral (open-ended items).

57 Mga Halimbawa nito: Bumuo ng bar grap mula sa mga datos na ibinigay.
Basahin ang artikulo sa pahayagan at sagutin ang mga tanong. Makinig sa isyu na pinag-uusapan sa TV at ipaliwanag ang iyong panig. Umawit o awitin mo ang awit. Bigkasin mo ang tula. Isulat sa isang talata ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga kagubatan.

58 Mga Gawain o Task sa Pagtatayang Batay sa Pagsasagawa
Extended type Tasks – mas kumplikado, malawak at kailangan ang mahabang panahon o oras sa pagsasagawa. Nangangailangan ito ng kolaboratibong gawain ng mga mag-aaral at ng maraming sanggunian o pagkukunan ng impormasyon.

59 Mga Halimbawa nito: Sumulat ng isang awit o tula at iparinig ito sa klase. Maghanda ng plano o mga hakbang sa paggamit ng mga basura. Magsagawa ng pananaliksik sa mga uri ng pagkain na binibili ng mga mag-aaral sa kantina at gumawa ng report tungkol dito. Magdesenyo ng isang patalastas para sa isang produkto. Maglathala ng isang newsletter ng inyong klase.

60 Pagtatayang Portfolyo (Portfolio Assessment)
Ito ay isang uri ng pagtataya na nangangailangan ng pangongolekta ng isang mag-aaral ng iba’t ibang bagay na makapagpapatunay ng kanyang natutuhan sa klase. Ito ay ginagawa nang may layunin at matagalan. Nagbabago ang porma at laman nito ayon sa kagustuhan ng may-ari nito.


Download ppt "Pagtataya ng Natutuhan"

Similar presentations


Ads by Google