Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

RP Rajarethinam MMC and happily forever

Similar presentations


Presentation on theme: "RP Rajarethinam MMC and happily forever"— Presentation transcript:

1 RP Rajarethinam MMC 1979-85 and happily forever rpmmc@yahoo.com
Happiness RP Rajarethinam MMC and happily forever

2 Aspects of happiness Psychology Philosophy Evolution Neuroscience
Pathology Practical aspects Mentalizing

3 இன்பம் எங்கே இன்பம் எங்கே என்று தேடு (நன்றி - மருதகாசி, சீர்காழி, & கே
இன்பம் எங்கே இன்பம் எங்கே என்று தேடு (நன்றி - மருதகாசி, சீர்காழி, & கே.வி.எம் ) இன்றிருப்போர் நாளை இங்கே இருப்பதென்ன உண்மை இதை எண்ணிடாமல் சேர்த்து வைத்து காத்து என்ன நன்மை இருக்கும் வரை இன்பங்களை அனுபவிக்கும் தன்மை இல்லை என்றால் வாழ்வினிலே உனக்கு ஏது இனிமை கனி ரசமாம் மது அருந்தி கழிப்பதல்ல இன்பம் கன்னிகையின் துணையினிலே கிடைப்பதல்ல இன்பம் இணையில்லா மனையாளின் வாய் மொழியே இன்பம் அவள் இதழ் சிந்தும் புன்னகையே அளவில்லா இன்பம் மாடி மனை, கோடி பணம், வாஹனம் வீண் ஜம்பம் வாழ்வினிலே ஒருவனுக்கு தருவதல்ல இன்பம் மழலை மொழி வாயமுதம் வழங்கும் பிள்ளை செல்வம் உன் மார் மீதிலே உதைப்பதிலே கிடைப்பதுதான் இன்பம்

4 What we want… Edward Frascino New Yorker (with out permission)

5 So, What is it? Hedonia (pleasure or positive affect)
Not hedonism but more of a mood or trait Eudaimonia (A life well lived) Accomplishing or getting what you want Engagement (Just do it) Just enjoying life or being interested in doing what you are doing. Kringelbach, M.L. & Berridge, K.C. (2010).

6 First ‘World Happiness Report’
Happier countries tend to be richer social support, absence of corruption & personal freedom. Over time, as living standards rise, happiness increased Interestingly this effect was not seen in US! Unemployment is as bad as bereavement or breakup. At work, job security and good relationships do more for job satisfaction than high pay and convenient hours. Behaving well makes people happier. Mental health is the single biggest factor. Stable family life and enduring marriage. In advanced countries, women are happier than men Happiness is lowest in middle age grumpy middle aged men, living in USA who are a bit kuku J. Hellwell, Rlayard, J. Sachs, WHO

7 The evolution conundrum
Survival of self and the species So the rewarding experience of food and sex, comfort, safety and less pain Consciousness of death as the end So, life is short – give it a shot A gift that helps us anticipate and maximize pleasure Happiness comes with depression and anxiety – why? RM. Nesse and KC. Berridge Science ‘97

8 Philosophy (struggle of the conscious and pleasure)
Hinduism Reach Motcha by Bakthi Karma or control of behavior God is sometimes ‘used as a concept’ Buddhism Freedom from suffering Nirvana Stoicism and Judeo-Christian ideas of being a sage austere indifference to joy, grief, pleasure, or pain

9 High Spirituality When I was making money, I made the most money, and now that I am spiritual I’m the most spiritual Barbara Smaller – New Yorker (with out permission)

10 Are these same or different
Spirituality Pleasure Bliss Drugs for pleasure or addiction With or without guilt Sex and food Does altruism justify violence? இன்னொருத்தருக்கு நல்லது பண்ணினா எதுவுமே தப்பில்லை ...

11 The pleasure network Shared by basic and higher order pleasures
Basic (food, sex) and higher order (Money, art, music, altruism or transcendence) Deep brain structures Nucleus Accumbens, ventral pallidum, Cortical Orbitofrontal, cingulate, M.Prefrontal, insular

12 The ‘H spot’ of pleasure
Hedonic Hotspots (no, not that one!) Brain is highly interconnected and so you do not need to hit the spot! Coding vs. causing Pleasure electrodes Nucleus acumbens (rats prefer over food and cocaine) Wanting vs. liking (drug addiction)

13 Cortical Pleasure Incentive salience Midlateral - Orbitofrontal cortex
The importance of the stimuli (say, drug) Midlateral - Orbitofrontal cortex Sex, drugs, food, chocolate and music! Medial unpleasant? Anterior more abstract? Or is it all “emotion” Right Mania and Left depression? Cortex causes or discriminates?

14 Mental health aspects of happiness
Anhedonia Lack of interest Depression Extreme sadness for inadequate reason Anxiety Unnecessary or unproductive fear Mania Excessive and unreasonable happiness

15 “Am I a happy man or just an asymptomatic one?”
Is happy lack of pain? “Am I a happy man or just an asymptomatic one?”

16 Benefits of happiness Higher income and superior work outcomes
e.g., greater productivity and higher quality of work, Larger social rewards e.g., more satisfying and longer marriages, more friends, stronger social support, and richer social interactions More activity, energy and flow, and better physical health e.g., a bolstered immune system, lowered stress, and less pain more creative, helpful, charitable, and self-confident, better self-control, and greater self-regulatory and coping abilities longer life. Sonja Lyubomirsky UC Riverside

17 What can we do? 48% Genetic, 40% situation and only 12% in your hands.
And it is 80% inherited! 48% Genetic: It is the hedonia or the inherent attitude – nature Can not be changed and so blame your parents 40% Situation Lottery tickets 5 year multiple entry visa 12% in your hands David Lykken and Auke Tellegen University of Minnesota Psychological Science Vol.7, No. 3, May 1996

18 Practice Happiness live like there is no tomorrow
Set aside time to recall moments of gratitude Engage in self-regulatory and positive thinking Practice altruism and kindness Pursue significant, intrinsic life goals Affirm one’s most important values, Savoring positive experiences Sonja Lyubomirsky UC Riverside

19 Practice Happiness Set aside time to recall moments of gratitude
keep journal on “counts one’s blessings” or write gratitude letters Engage in self-regulatory and positive thinking reflect, write, and talk about happiest and unhappiest life events or goals for the future Practice altruism and kindness routinely commit acts of kindness or try to make a loved one happy Pursue significant, intrinsic life goals listing and taking action on “baby steps” towards goals Affirm one’s most important values, Savoring positive experiences using one’s five senses to relish daily moments Live like there is no tomorrow Sonja Lyubomirsky UC Riverside

20 Pop Psychology Dan Gilbert - synthesis
We are able to find happiness Adversity or good fortune does not affect the long term happiness Matt Killingsworth - Mind wandering Stay on task to be happy Do not let mind wander Ted talks Ted radio hour NPR

21 The Quintessential Wandering Mind
Alex Gregory – New Yorker (with no permission)

22 Pop psychology Carl Honore - Slow down Graham Hill - Less is better
Take your time Graham Hill - Less is better Less material, fewer things to own David Steidnl - Grateful Be grateful to what you have Ted talks Ted radio hour NPR

23 Mentalizing Thinking about thinking or theory of mind
A temporal lobe function Involves attention, insight and awareness Helps understand or observe source of dissatisfaction Helps control and guide contentment (93% of US college professors assessed themselves as above average!)

24 Interpersonal arena and personalities
Trust Love Personalities Manipulation, suspicion, reaction and assumption Reward in a social setting Let go

25 Some CBT principles to ponder
Set and setting Optimism Contentment Kida mark vs. Blue label Being good Honest, well intentioned, trusting despite betrayal Accepting failure (and death) Smile

26 So? You are one in 6000000000 You live about 100 years out of eternity
You are so small in time and space Your value is negligible Why bother? Take it easy and smile


Download ppt "RP Rajarethinam MMC and happily forever"

Similar presentations


Ads by Google