Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2012

Similar presentations


Presentation on theme: "Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2012"— Presentation transcript:

1 Oct • Nov • Dec 2012 http://clarovicente.weebly.com
Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2012 powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User…. PLEASE USE AS IS. Adult Sabbath School Bible Study Guide
An Appeal Dear User…. This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, change fonts, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 Kwabena Donkor Principal Contributor
Lumalago kay Cristo Kwabena Donkor Principal Contributor

4 Growing in Christ Contents 2. Revelation and the God Revealed in It
1. The Great Controversy: The Foundation 2. Revelation and the God Revealed in It 3. Man: God’s Handiwork 4. Salvation: The Only Solution 5. Growing in Christ 6. Victory Over Evil Forces “Arming” for Victory 8. The Church: In Service to Humanity 9. The Church: Rites and Rituals 10. The Law and the Gospel 11. The Christian Life 12. Last Things: Jesus and the Saved 13. When All Things Become New Ika-6 na liksyon

5 THE goal of the quarter is to help us to not just
Growing in Christ Our Goal {169} THE goal of the quarter is to help us to not just believe the Truth (John 14:6), but to love Him even more and to grow in His grace. Ang Ating Mithiin. Ang mithiin ng trimestre ay upang tulungan tayong hindi lang paniwalaan ang Katotohanan (Juan 14:6), kundi upang lalong ibigin Siya at lumago sa Kanyang biyaya.

6 Victory Over Evil Forces
Growing in Christ Lesson 6, November 10 Victory Over Evil Forces Tagumpay sa Masasamang Kapangyarihan

7 Victory Over Forces of Evil
Key Text Romans 8:37 NKJV “YET in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.” Susing Talata. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo’y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig.

8 Victory Over Forces of Evil
Initial Words {231} THE narrative of the great controversy needs to form the background for our understanding of the world and our place within it. In the midst of this conflict, Christianity does not abandon its adherents to the mercy of the opposing forces. In Christ we have the promise of victory. Panimulang Salita. Ang salaysay ng malaking tunggalian ay kailangang buuin ang nasa likod na pangyayari para sa ating pagkaunawa ng daigdig at ng ating katayuan dito. ¶ Sa kalagitnaan ng labanang ito, hindi iniiwan ng Kristiyanidad ang mga tagasunod nito sa kapangyarihan ng mga kalaban. Kay Cristo ay may pangako tayo ng tagumpay.

9 1. Stage Set for Victory (Ephesians 1:20-22)
Victory Over Forces of Evil Quick Look 1. Stage Set for Victory (Ephesians 1:20-22) 2. Hope of Victory (Romans 8:26-28) 3. Examples of Victory (Luke 9 and 10) 1. Larangang Naihanda para sa Tagumpay 2. Pag-asa ng Tagumpay 3. Mga Halimbawa ng Tagumpay.

10 And He put all things under His feet….”
Victory Over Forces of Evil 1. Stage Set for Victory Ephesians 1:20-22 NKJV “HE raised Him from the dead and seated Him at His right hand in heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name…, And He put all things under His feet….” 1. Larangang Naihanda para sa Tagumpay. Kanyang binuhay siya mula sa mga patay, at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, at paghahari, at sa bawat pangalan… ¶ At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa….

11 1. Stage Set for Victory Death and Resurrection {232} CHRIST, through His death on the cross and His resurrection from the grave, gained victory over all sorts of evil and antigodly “powers.” The fact that the “powers” have been brought under subjection sets the stage for the victory of the Christian. Kamatayan at Pagkabuhay na Muli. Si Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus at ang Kanyang pagkabuhay na muli mula sa libingan, ay nagtamo ng tagumpay sa lahat ng uri ng kasamaan at “mga kapangyarihang “ laban sa mga banal. ¶ Ang katotohanang ang “mga kapangyarihan” ay napasailalim na ay inihanda ang larangan para sa tagumpay ng Kristiyano.

12 1. Stage Set for Victory Death and Resurrection {232} Paul is praying that a new and deep illumination will accompany the Christian. Their lives will be filled with Christian hope. They will know their privileges as God’s heirs; know by experience the power of God in their lives, a power that is of the same magnitude as that which raised Jesus from the dead. Nananalangin si Pablo na isang bago’t malalim na kaliwanagan ang papatnubay sa Kristiyano. Ang kanilang buhay ay mapupuno ng Kristiyanong pag-asa. ¶ Malalaman nila ang kanilang mga pribelehiyo bilang mga tagapagmana ng Diyos; malalaman sa pamamagitan ng karanasan ang kapangyarhian ng Diyos sa kanilang buhay, isang kapangyarihang kasinglakas ng bumuhay kay Jesus mula sa mga patay.

13 Victory Over Forces of Evil
2. Hope of Victory Romans 8:26-28 NKJV “LIKEWISE the Spirit also helps in our weakness. … The Spirit Himself makes intersession for us with groanings…. And we know that all things work together for good to those who love God…. ” 2. Pag-asa ng Tagumpay. At gayundin naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. ¶ At naalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya.

14 TWO solid reasons for the Christian to be confident in the Lord.
2. Hope of Victory Trusting in Difficulties {233} TWO solid reasons for the Christian to be confident in the Lord. First, the Spirit helps us in our trials and “groanings.” Second, according to God’s eternal purpose, all things, including trials, contribute to the Christian’s ultimate welfare Nagtitiwala sa Panahon ng Kahirapan. Dalawang solidong dahilan para sa Kristiyano na maging nagtitiwala sa Panginoon. ¶ Una, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga pagsubok at “daing.” ¶ Pangalawa, ayon sa walang hanggang layunin ng Diyos, lahat ng bagay, pati mga pagsubok, ay nag-aambag sa sukdulang kapakanan ng Kristiyano.

15 Notice that “principalities and powers” are included in the list.
2. Hope of Victory Trusting in Difficulties {233} Romans 8:35–39 gives an array of entities over which the Christian can be victorious. Notice that “principalities and powers” are included in the list. The sheer inclusiveness of Paul’s list points out that there is nothing in the universe over which the Christian cannot be victorious, thanks to Jesus. Ang Roma 8:35-39 ay nagbibigay ng hanay ng mga bagay kung saan ang Kristiyano ay maaaring maging matagumpay. ¶ Pansinin na ang “mga pinuno at kapangyarihan” ay kasama sa listahan. ¶ Ang lubos na pagkakasaklaw sa lahat ng listahan ni Pablo ay nagsasabi na walang anuman sa sansinukob na hindi kayang mapagtagumpayan ng Kristiyano, salamat kay Jesus.

16 “Resist the devil” (James 4:7).
2. Hope of Victory Christians Versus the Devil {234} “Resist the devil” (James 4:7). The Greek anthistemi, “resist” means “taking a stand against something.” It is an attitude the Christian takes that causes the devil to flee. That attitude has to be one of complete surrender to Jesus, who alone has the power to cause the devil to flee from us. Ang mga Kristiyano Laban sa Diyablo. “Labanan ninyo ang diyablo.” // Ang Griyegong anthistemi, “labanan” ay nangangahulugang “naninindigan laban sa isang bagay.” ¶ Isang saloobin ito na kinukuha ng Kristiyano na nagpapalayo sa diyablo. ¶ Ang saloobing ‘yon ay isang lubos na pagsuko kay Jesus, na siya lang ang may kapangyarihan para palayuin ang diyablo mula sa atin.

17 2. Hope of Victory Christians Versus the Devil {234} Peter uses the word anthistemi, but he adds the modifier stereoi (“hard” or “firm”). The devil may flee from those who present a solid, rock-like front against his attacks. Peter knows that in spite of a strong stand, suffering may endure for a while yet; but God Himself will strengthen, and settle the Christian. Ginagamit ni Pedro ang salitang anthistemi, pero dinadagdagan niya ng panturing na stereoi (matigas o matatag). Ang diyablo ay lalayo doon sa mga naghaharap ng isang solido, tila-batong pagharap laban sa kanyang mga atake. ¶ Alam ni Pedro na sa kabila ng matibay na paninindigan, ang pagdurusa ay maaaring magtagal pa; ngunit ang Diyos mismo ang magpapalakas at papanatag sa Kristiyano.

18 Victory Over Forces of Evil
3. Examples of Victory Luke 9 and 10 NKJV “THEN He called His twelve disciples…and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases. After these things the Lord appointed seventy others also, and sent them two by two….” 3. Mga Halimbawa ng Tagumpay. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang labindalawa, at binigyan sila ng kapangyarihan at awtoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. ¶ Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng pitumpu, at sila’y sinugong dala-dalawa.

19 3. Examples of Victory The 12 and 70 Disciples {235} AS Jesus sent the Twelve out to proclaim the gospel of the coming of God’s kingdom, He deemed it important to give them power over demons and unclean spirits. This is not surprising, because proper preaching of the gospel necessarily entails the unmasking of such powers. Ang Labindalawa’t Pitumpung Alagad. Habang isinusugo ni Jesus ang Labindalawa upang ipangaral ang ebanghelyo ng pagdating ng kaharian ng Diyos, ipinalagay Niyang mahalaga ang bigyan sila ng kapangyarihan sa mga demonyo’t masasamang espiritu. ¶ Hindi ito kataka-taka, dahil ang tamang pangangaral ng ebanghelyo ay kailangang kasama ang pagtanggal ng maskara sa ganung mga kapangyarihan

20 3. Examples of Victory The 12 and 70 Disciples {235} The manifestation of the “powers” was to be expected as the gospel would be proclaimed; hence, the need to give the Twelve power over them. As Christians who have been called to proclaim the gospel to the world, we have, through Christ, the power to do it. Ang pagpapakita ng mga “kapangyarihan” ay dapat na asahan habang ang ebanghelyo ay ipinangangaral; dahil dito, kailangang bigyan ang Labindalawa ng kapangyarihan sa kanila. ¶ Bilang Kristiyano na tinawagang iproklama ang ebanghelyo sa mundo, meron tayo, sa pamamagitan ni Cristo, ng kapangyarihang gawin ito.

21 Acts 5:12-16 The apostles’ mighty miracles.
3. Examples of Victory Book of Acts {236} Acts 5: The apostles’ mighty miracles. Acts 3:1-11 Peter heals the lame man. Acts 16: A spirit of divination is cast out. The great controversy though settled finally at the cross, is to rage until the end of time. Ang Aklat ng mga Gawa. Gawa 5 Ang makakapangyarihang milagro ng mga apostol. ¶ Gawa 3 Pinagaling ni Pedro ang lalaking pilay. ¶ Gawa 16 Isang espiritu ng paghuhula ay pinaalis. ¶ Ang malaking tunggalian bagaman napagpasyahan na sa wakas sa krus, ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng panahon.

22 Victory Over Forces of Evil
Final Words {237} “WE cannot save ourselves from the tempter’s power…but ‘the name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.’ Prov. 18:10. Satan trembles and flees before the weakest soul who finds refuge in that mighty name” (The Desire of Ages 131). Huling Pananalita. Hindi natin maililigtas ang sarili mula sa kapangyarihan ng manunukso…pero ang pangalan ng Panginoon ay isang toreng matibay: tinatakbuhan ng matuwid at doon siya’y tiwasay. ¶ Nanginginig at lumalayo si Satanas sa harap ng pinakamahinang kaluluwa na nakakasumpong ng kanlungan sa makapangyarihang pangalang iyon.


Download ppt "Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2012"

Similar presentations


Ads by Google