Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming.

Similar presentations


Presentation on theme: "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming."— Presentation transcript:

1 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming

2 Fa a ben waka so fara Dem fosi 4 dispensatie, Gado ben wroko soso nanga gnade A ben poeroe dem komopo foe Egypti, verloesoe dem na da Redi Zee, en A ben steun dem tapoe da drei sabana

3 Israel no ben gi Gado grantangi leki fa a fiti Dem ben knoroe Dem ben tesi Gado – efoe A kan sorgoe dem dorodoro Ma Gado ben wroko soso nanga lobi, no bikasi Israel ben waarti wan sani En Gado ben membre Hem pramisi na Abraham

4 So srefi Gado wroko nanga wi A no de bikasi wi lobi Gado so foeroe A no de bikasi foe wi talenti efoe wi moi fasi A de bikasi Gado lobi wi, en Gado de lobi

5 Gado ben gi dem wan njoen tesi Gado ben gi Israel wan kans foe meki wan akkorderi nanga Hem abra da wet Israel ben moesoe si dati a no man hori da wet, en begi Gado nanga saka-fasi Ma Israel ben taki: Ala da sani disi Gado taki, wi sa doe Now dem abi frantwoortoe foe gi jesi na da wet, efoe pai da kostoe foe broko hem

6 Da frantwoortoe ondro da wet Efoe joe sa… dan joe sa de… Israel sa de wan spesroetoe goedoe… wan kownoekondre foe priester en wan santa natie

7 Da wet – no poti efoe poeroe Deut. 4:1. We now, arki, O Israël, na dem wet nanga dem kroetoe disi mi leri oen, foe doe dem so dati oen kan tan na libi, en go na ini, wini da kondre disi MASRA, da Gado foe dem tata foe oen ben gi oen. 2. Oen no sa poti moro foeroe woortoe leki mi sa komanderi oen, en oen no sa poeroe iniwan woortoe toe, foe oen kan hori dem komanderi foe MASRA oen Gado, disi mi komanderi oen.

8 Da wet Jakobus 2:10 Bikasi da soema disi hori da heri wet, ma a broko wan pisi nomo, tokoe a broko da heri wet. Gal. 3:10 Bikasi ibri soema disi de na ondro dem wroko foe da wet de na ondro wan floekoe; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi no hori doro foe doe alasani disi de skrifi na ini da boekoe foe da wet!

9 Wan fout fasi foe denki abra da wet Som soema denki dati bikasi joe no man hori da wet, dan Gado froestan, en A loekoe doro Hem finga – A no de so streng… Dem taki: Efoe joe broko da wet foe wan boen reden, a no de wan sondoe… Disi wi kari “situation ethics”

10 Soema kan hori da wet? No wan soema – dan wi moesoe de so boen leki Gado. Wan soema nomo ben doe so – Jezus Kristus, disi de Gado. Wi moesoe leri disi, en no prodo na fesi foe Gado moro

11 Israel ben abi foe hori da heri wet Da moreel wet – dem 10 gebod – Exodus 20 Da sociaal wet (dem kroetoe) – Exodus 21-23 Da ceremonieel wet – Exodus 24-31

12 Da moreel wet Dem 10 gebod ben sori fa Gado natuur wani wi foe libi Nanga Hemsrefi #1-4 Nanga tra libisoema #5-10

13 Dem kroetoe (sociaal wet) Disi go moro fin’fini na ini fa libisoema moesoe doe mee nanga tra libisoema A gi bepaalde strafoe foe dem soema disi broko dem wet

14 Da ceremonieel wet Disi abi te maak nanga dem fosi fo gebod – fa wi de nanga Gado A leri wi dati dede de da paiman foe sondoe. A sori wi dati wan onschuldig substitie kan teki wi presi foe wi sondoe ede “da lam foe Gado, disi teki da sondoe foe grontapoe tjari gowe”

15 Relatie nanga Gado Israel no ben man de wan kownoekondre foe priester, so dem poti priester soso leki dem famiri foe Aaron. Da tabernakel ben de foe jepi nanga da broko wet; anders Gado doro Hem santa natuur ben abi foe figi Israel poeroe krin’krin

16 Da sacrifice ben de tijdelijk Rom. 3:25 Gado ben seti Hem na fesi leki wan verzoen-ofrandi doro bribi na ini Hem broedoe, foe sori Hem gerechtigheid foe gi pardon foe dem sondoe disi wi ben doe kaba, nanga da pasensi foe Gado; Heb. 9:15 Bikasi foe disi, A de da mindri- man foe da njoen testamenti, so dati doro Hem dede, A ben pai foe dem sondoe disi ben de na ondro da fosi testamenti, so dati dem soema disi A ben kari sa kisi da pramisi foe da erfenis foe teego.

17 Fa Israel kan kom na Gado Israel no ben abi wan tra fasi foe kom boiti doro da tabernakel en priester systeem. Gado no ben sori gnade moro, ma Gado ben sori sari-hati doro dem Tabernakel ofrandi. Gnade – Gado gi san joe no verdini- Hem gerechtigheid Sari-hati – Gado no gi joe san joe verdini (hel) so dati joe kan vertrouw tapoe Hem gnade en kisi verloesoe

18 Israel na ondro da wet A ben tan na ondro da wet 1500 jari langa Wan pisi foe da wet ben abi te maak nanga da presi foe aanbegi Gado na ini da pramisi kondre

19 Israel pori na ondro da wet Fosi, dem ben abi wan theocracy (Gado srefi ben tiri dem) doro dem kroetoeman. Gado ben opo 14 soema: 13 man & wan oema foe Otniel go miti Samuel Di Israel ben aksi Samuel foe wan kownoe, foe taki troe, dem ben trowe Gado leki dem kownoe, disi ben wroko doro dem kroetoeman

20 Israel broko saka na ondro dem kroetoeman Richteren 21:25 Na dem dei dati, no wan kownoe ben de na ini Israël, en ibri man ben doe san disi ben boen na ini hem egi ai. Dem ben go na ini apostacy – dem trowe da waarheid foe Gado

21 Israel na ondro dem kownoe A ben go pikinso moro boen na da bigin Dem poti da wet na hem presi, en dem ben opo da tempel na ini Jerusalem. Dem ben gebruiki dem ofrandi Ma binnenkort da kondre ben pori helemaal, en go na ini apostacy toe, da Israel (noord) moro snel leki Juda (zuid)

22 Baka da ballingschap 70 jari foe ballingschap ben genees Israel foe afgodrei A ben tai nanga da wet foe troe, ma a no ben froestan da doel foe da wet.

23 Baka da ballingschap Dem ben hori da dorosei foe da wet, ma di Jezus ben kom, (disi ben meki na ondro da wet – Gal. 4:4) disi ben sori san da wet wani taki, dem ben kruisi Hem. Jn. 19:15 Ma dem ben bari taki: Tjari Hem gowe! Tjari Hem gowe! Kruisi Hem! Pilatus ben aksi dem taki: Mi sa kruisi oen Kownoe? Dem bigi priester ben piki taki: Wi no abi wan kownoe boiti da keizer.

24 Gado ben trowe Israel leki wan natie Lo-ammi – “foe Gado taki..oen no de mi pipel (Hosea 1:8-9) A no abi wan kondre moro (Deut. 28:63-67) A no abi sacrifice moro A no abi wan priestschap moro A no sabi sari-hati moro A no abi hopoe moro

25 Ma Jezus leki dem messias ben teki dem sondoe… Jesaja 53:6 Wi alamala de leki skapoe disi ben lasi pasi; wi ben drai ibriwan foe teki hem egi pasi; en MASRA ben poti da sondoe foe wi alamala na hem tapoe. Gado ben poti dem sondoe tapoe Jezus, en wan dei dem sa loekoe na Hem disi dem ben djoekoe

26 San da wet de:wan openbaring Da wet sori wi san na sondoe: Rom. 3:20 Foe dat'ede nanga dem wroko foe da wet, no wan soema sa kom regtvaardiki na Hem fesi; bikasi nanga da wet wi kom sabi san na sondoe.

27 Da wet de wan openbaring Wi sabi san na libisoema: Rom. 7:7. San wi sa taki dan? Da wet de sondoe? Gado moesoe kibri wi! Nono, mi no ben sabi sondoe boiti nanga da wet; bikasi mi no ben sabi bigi-ai boiti dati da wet ben taki: Joe no moesoe abi bigi-ai. 8. Ma sondoe, disi ben soekoe wan okasi nanga da komanderi, ben wroko ala sortoe bigi-ai na mi ini. Bikasi sondro da wet, sondoe dede kaba. Wi abi wan sondoe hati

28 San da wet sori wi? Da santa fasi foe Gado Rom. 7:12 Na so da wet de santa, en da komanderi de santa en opregti en boen.

29 San da wet eis? Jakobus 2:10 Bikasi da soema disi hori da heri wet, ma a broko wan pisi nomo, tokoe a broko da heri wet.

30 San da wet doe? A poti wi na ondro floekoe Gal. 3:10 Bikasi ibri soema disi de na ondro dem wroko foe da wet de na ondro wan floekoe; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi no hori doro foe doe alasani disi de skrifi na ini da boekoe foe da wet! Da wet sabi leti kroetoe, ma a no sabi sar’ati kwet’kweti.

31 San da wet doe? A poti wi na ondro floekoe Rom. 3:19Now wi sabi dati dem sani disi da wet de taki, a de taki gi dem soema disi de na ondro da wet; foe ibri mofo sa tapoe, en heri grontapoe sa verdini strafoe na fesi foe Gado.

32 Da wet sori wi dati bribi nomo kan verloesoe wi Gal. 3:23 Ma fosi bribi ben kom, dem ben hori wi na ondro da wet foe kibri wi gi da bribi disi A ben sa sori moro lati.

33 Da wet sori wi dati bribi nomo kan verloesoe wi Gal. 2:16 Wi sabi dati wan soema no kan kom regtvaardiki nanga dem wroko foe da wet, ma nanga da bribi foe Jezus Kristus nomo. So leki wi ben bribi na ini Jezus Kristus, wi ben sa kom regtvaar- diki doro da bribi foe Kristus, en no doro dem wroko foe da wet, bikasi no wan soema kan kom regtvaardiki doro dem wroko foe da wet.

34 Da doel foe da wet Sori Israel foe kom na Kristus leki dem wan enkri hopoe foe verloesoe. Gal. 3:24 Foe dat'ede da wet ben de wi leriman foe tjari wi kom na Kristus, so dati wi kan kom regtvaardiki doro bribi. Ma libisoema ben denki dati dem de boen foe hori da dorosei foe da wet nomo, sondro dem hati kenki.

35 Oplossing… Rom. 10:4 Bikasi Kristus de da kaba foe da wet foe gerechtigheid gi ibri soema disi de bribi. Da wet ben kaba na Calvarie

36 Jezus Kristus wawan ben hori da wet Gal. 4:4 Ma di da juisti tem ben doro, Gado ben seni Hem Manpikin kom, disi wan oema ben meki Hem, en a ben meki Hem na ondro da wet, Kristus ben hori ala dem eis foe da wet, en dem feanti srefi no ben man feni sondoe na ini hem libi. A no ben doe sondoe: I Pet. 2:22 Hem disi noiti ben doe sondoe, en noiti ben kori nanga Hem mofo;

37 Ma da santa-fasi foe Kristus no ben jepi wi Kristus ben kisi ala tesi leki wi ben kisi dem, ma A no ben doe sondoe. Ma A ben gi Hem libi abra, en tron wan floekoe gi wi. Tori 13:39 En nanga Hem ala soema disi bribi kom regtvaardiki foe alasani, alwasi da wet foe Mozes no ben kan meki oen kom regtvaardiki.

38 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 4: Dispensatie foe Gnade Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming

39 Da dispensatie foe gnade A bigin nanga da kruisi foe Kristus A kaba na da di foe toe komst foe Jezus Kristus

40 Da tem foe da kerki Da tem foe da kerki de na inisei da dispensatie foe gnade Ma a bigin pikinso baka da kruisi (50 dei moro lati), en a kaba 7 jari na fesi foe da di foe toe komst foe Jezus Kristus na da opname foe da kerki Da kerki no de Israel kwet’kweti

41 Kristus ben gi geboorte na Hem mystical skin, da kerki A ben bigin na Pinkster nanga da dopoe na da Santa Jeje Tori 1:5 Foe troe, Johannes ben dopoe nanga watra, ma oen sa kisi dopoe nanga da Santa Jeje na wantoe dei na fesi. I Kor.12:13 Bikasi nanga da wan Jeje wi alamala dopoe na ini wan skin, alwasi wi de Djoe efoe heiden soema, slafoe efoe friman, en wi alamala ben dringi na ini da wan Jeje.

42 Dem preiki da boen njoensoe Rom. 1:16 Bikasi mi no sjem foe da boen njoensoe foe Kristus; bikasi a de da krakti foe Gado foe verloesoe ibri soema disi de bribi; dem Djoe fosi, nanga dem Grieki soema toe. Tori 15:14 Simeon (Simon Petrus)ben taigi wi fa Gado ben soekoe dem heiden soema fosi, foe teki wan pipel komopo foe dem foe Hem nem ede.

43 Sortoe tem de moro langa? Da dispensatie foe gnade de moro langa leki da tem foe da kerki – A bigin 50 dei moro froekoe, en a kaba 7 jari moro lati leki da tem foe da kerki. Da tem foe da kerki prati na ini sebi tem, en a kaba na da opname Da kerki de wan “kibri-tori” disi de wan waarheid dati dem soema soso disi sabi Hem kan sabi, dem disi denki jeje-sani.

44 Wan verschil de Da opname foe da kerki no de da srefi leki da openbaring foe da di foe toe komst foe Jezus Kristus Fosi A kom na loktoe foe kari Hem kerki kom na hemel Dan A saka kom na grontapoe nanga dem bribiwan nanga Hem engel na da di foe toe komst foe Jezus

45 Membre na ini ibri dispensatie Da gnade foe Gado de fosi Dan libisoema fadon Dan Gado moesoe kroetoe libisoema

46 Wet vs. Gnade Wet Tapoe en eis Vonisi Floekoe Kiri Afstand nanga Gado Doe en libi Gnade Begi en gi joe Gi pardon Bai fri foe floekoe Libi Krosibei na Gado Bribi en libi

47 Da wet vs. gnade No moksi wet nanga gnade. Anders da wet no sa meki wi frede, en gnade no sa meki wi kom fri… Dem verschil de bigi

48 Kristus ben wini da wet Gal. 3:13 Kristus ben bai wi fri foe da floekoe foe da wet, di A ben tron wan floekoe gi wi; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi hanga foe wan bon; Kol. 2:14 A ben figi da skrifi foe dem wet disi ben de agensi wi poeroe, dem disi ben de agensi wi; en A ben poeroe hem foe da pasi, en A ben spikri hem na Hem kruisi,

49 Da wet de agensi wi Wi natuur de tegen da wet Da wet de santa en boen en juist Libisoema de wan sondari, en a de ogri en pori Libisoema no man gi jesi na da wet, en so da wet floekoe wi tranga jesi

50 Alasani da wet ben taki ben figi poeroe Na tapoe da kruisi, Paulus si da wet foe Gado skrifi nanga “dede de da paiman foe sondoe” Jezus ben pai da paiman disi komopo foe wan santa, boen, leti wet

51 Gnade – Gado gi wi san wi no verdini – da libi foe teego Wi no man verdini hem: Rom. 4:4 Now na da soema disi de wroko, dem no loekoe na da paiman leki a komopo foe gnade, ma dati a ben verdini hem. 5. Ma na da soema disi no wroko, ma disi bribi na tapoe Hem disi de meki dem soema sondro Gado-fasi kom regtvaardiki, Gado loekoe na hem bribi leki gerechtigheid.

52 Gnade no man nanga wroko Leki wan swarfoe no man leti na ondro watra, so srefi, gnade no man doe hem wroko efoe wi wroko foe verdini hem Rom. 4:16 Foe dat'ede a komopo foe bribi, so dati a kan de foe gnade; so dati da pramisi kan de faste gi ala dem bakatem pikin; no gi dem soema disi ben de foe da wet nomo, ma gi dem soema toe disi ben de foe da bribi foe Abraham, disi de da tata foe wi alamala.

53 Gnade de leti Rom. 3:25 Gado ben seti Hem na fesi leki wan verzoen-ofrandi doro bribi na ini Hem broedoe, foe sori Hem gerechtigheid foe gi pardon foe dem sondoe disi wi ben doe kaba, nanga da pasensi foe Gado; 26. Mi taki, foe sori Hem gerechtigheid na da tem disi; dati A de regtvaardiki, en A de da Soema disi kan meki hem disi de bribi na ini Jezus kom regtvaardiki toe.

54 Wi no de na ondro vonisi moro Jn. 5:24 Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi jere Mi woortoe, en a bribi na tapoe Hem disi ben seni Mi kom, hem abi libi foe teego, en a no sa kom na kroetoe; ma a ben abra komopo foe dede kaba go na libi. Wi frantwoortoe de foe bribi

55 Da wroko foe da Santa Jeje Na ini da tem disi, Hem hoofd wroko de foe sori grontapoe da sondoe foe no bribi tapoe Jezus. Heb. 12:1. Foe dat'ede, di wi si dati wisrefi abi so wan bigi wolkoe foe getuigi lontoe wi toe, meki wi poti ala wi hebi na wan sei, nanga da sondoe disi de kisi wi so makriki, en meki wi lon nanga pasensi da stree disi de seti na wi fesi.

56 Da wroko foe da Santa Jeje Na ini da tem disi, Hem hoofd wroko de foe sori grontapoe da sondoe foe no bribi tapoe Jezus. Heb. 12:2. En loekoe na Jezus, da fesiman nanga da kaba foe wi bribi, disi foe da prisiri disi ben seti na Hem fesi, A ben verdrage da kruisi, en A no ben prakseri foe da sjem, en A sidon na da letianoesei foe da kownoe-stoeroe foe Gado.

57 Wi frantwoortoe Leki Kristen, wi moesoe zaai da boen njoensoe gi grontapoe Dem soema disi jere abi frantwoortoe foe bribi da waarheid

58 Sortoe belemmering wi abi na ondro da wet? Fosi – wi ben dede nanga Kristus, so wi dede gi da wet Wi de wan nanga Kristus – so wi no moesoe go baka na wi owroe masra, da wet I Kor. 10:23 Mi abi leti foe doe alasani; ma alasani no de boen gi mi; mi abi pasi foe doe alasani, ma alasani no bouw mi foe kom moro tranga.

59 Wi de fri dan foe doe san wi wani? Verloesoe komopo foe gnade, en no da wet: Efesi 2:8. Bikasi doro gnade oen ben kisi verloesoe doro bribi; en dati no ben komopo foe oensrefi; a de da presenti foe Gado; 9. A no komopo foe wroko, so dati no wan soema kan taki nanga bigi-fasi.

60 Wi de fri dan foe doe san wi wani? Rom. 4:16 Foe dat'ede a komopo foe bribi, so dati a kan de foe gnade; so dati da pramisi kan de faste gi ala dem bakatem pikin; no gi dem soema disi ben de foe da wet nomo, ma gi dem soema toe disi ben de foe da bribi foe Abraham, disi de da tata foe wi alamala.

61 Tokoe wi de wan njoen soema II Kor. 5:17 Foe dat'ede, efoe iniwan soema de na ini Kristus, A de wan njoen soema; dem owroe sani ben pasa gowe; loekoe, alasani ben kom njoen. Wi abi da Jeje foe Kristus: Gal. 4:6 En bikasi oen de manpikin, Gado ben seni da Jeje foe Hem Manpikin kom na ini oen hati, disi bari taki: Abba, Tata. Da Jeje dati wani doe da wani foe Gado!

62 San gnade doe? A meki wi si dati wi no de noti, en a wini wi hati foe lobi Gado. A gi wi wan njoen hati foe doe da wani foe Gado. Si san da Jeje foe Gado meki: Gal. 5:22. Ma da froktoe foe da Jeje de lobi, prisiri, vrede, pasensi, safri-fasi, boen-hati, bribi, 23. Saka-fasi, foe dwingi joesrefi; no wan wet de agensi dem sortoe sani disi. Wi de wan pisi foe da famiri foe Gado na ondro lobi. En da Santa Jeje meki lobi

63 Da Santa Jeje Tiri lobi: Gal. 5:16 Disi mi taki dan, taki: Waka na ini da Jeje, en oen no sa doe san da skin de lostoe. Lobi meki da wet kom troe: Rom. 13:10 Lobi no doe ogri na hem naaste; foe dat'ede nanga lobi joe hori da wet.

64 Da Santa Jeje Gi krakti na lobi: Rom 8:3-4 Bikasi san da wet no ben man doe, bikasi wi skin-fasi ben meki da wet kom swaki, Gado ben seni Hem egi Manpikin foe doe, disi ben kom na ini skin-fasi en foe sondoe ede, en A ben vonisi sondoe na ini skin-fasi; 4. So dati da gerechtigheid foe da wet sa kom troe na wi ini; wi disi no waka na baka da skin, ma na baka da Jeje.

65 Wi relatie nanga Gado Da natuurlijk mens – geen relatie Rom 8:7 Bikasi da skin-prakseri de wan feanti foe Gado; bikasi a no saka na ondro da wet foe Gado; en foe troe, a no man doe so. Kol. 1:21 En fosi oen ben de farawe en feanti na ini oen prakseri nanga takroedoe; tokoe now A ben meki oen kom boen baka

66 Wi relatie nanga Gado Da natuurlijk mens – geen relatie Eph. 2:1. En A ben meki oen kisi libi, oen disi ben dede na ini oen takroedoe nanga sondoe. 2. Na ini dem dei na wi baka, oen ben waka na da pasi foe grontapoe, na da fasi foe da fesiman foe da makti na ini da loktoe, da jeje disi wroko now na ini dem pikin foe tranga- jesi. 3. Wi ben waka nanga dem toe na ini dem dei foe da lostoe foe wi skin, foe doe dem wani foe da skin nanga da prakseri, en wi ben gebore pikin foe hatibron so leki dem trawan.

67 Fosi wi ben de feanti foe Gado Foe dat’ede wi abi da wroko foe meki soema kom boen baka nanga Gado: Kol 1:21. En fosi oen ben de farawe en feanti na ini oen prakseri nanga takroedoe; tokoe now A ben meki oen kom boen baka 22. Na ini Hem skin disi ben dede, foe meki oen kom santa en sondro foutoe efoe flaka na Hem fesi; Gado opo wan njoen libi pasi na Hem…

68 Te wi tanapoe na Gado fesi Wi de sondro foutoe, bikasi wi de na ini Kristus, en A de sondro fout. Hem wroko de kompleet – a poeroe ala sondoe en A verloesoe wi sondro fout. Wi positie de sondro fout, en so a tan foe teego en noiti kenki. En wi no man kenki hem doro boen wroko: Ef. 1:3-6, 2:4-7, Heb. 10:10-14

69 Fa wi tanapoe na ini Kristus Kol. 2:8. Loekoe boen so dati no wan soema kori oen nanga libisoema koni nanga soso bedriegi, nanga da owroetem gwenti foe libisoema, nanga dem fondamenti foe grontapoe, en no nanga Kristus. 9. Bikasi da heri foeroe foe Gado de tan na ini Hem skin. 10. En oen abi alasani na Hem ini; Hem disi de da Hede foe ala makti nanga krakti.

70 Fa wi de 1 Pet. 2:9 Ma oen de wan speri disi A ben verkisi, wan famiri foe dem kownoe-priester, wan santa folkoe, wan pipel disi seti aparti gi Gado, foe oen sa gi Hem bigi nem, Hem disi ben kari oen komopo foe doengroe, kom na ini Hem moi leti. Disi de onvoorwaardelijk… Na ondro da wet: “efoe oen sa doe …dan oen sa de” – Voorwaardelijk

71 Wi positie de: Wan verkisi generatie – a njoen libi Wan kownoe priester – wan njoen dienst Wan santa natie – wan njoen relatie na grontapoe Wan spesroetoe pipel foe Gado Ala tem a taki: Oen de, a no taki: oen proberi foe de. A de doro gnade, no doro wroko

72 Da positie foe wi de bigi! Dan meki wi waka na wan fasi disi de waarti foe wi positie! Meki wi opo Hem nem nanga da fasi disi wi libi!

73 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 5: Dispensatie foe Gnade te leki da Kownoekondre Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming

74 Apostacy - Apostacy – komopo foe apostasia (Greek)= a fadon farawe. Disi taki foe opzettelijk fika da waarheid foe da Bijbel na ini da OT nanga NT Dem soema lobi foe taki foeroe sani na ini da Bijbel no de troe…

75 Apostacy – Dem leri dati dem sani disi no de troe Inspiratie foe da Bijbel Betrouwbaarheid foe da Bijbel Wondroewroko Da opo baka foe dede Da di foe toe komst foe Jezus Kristus

76 Apostacy Na presi foe bribi = dem no bribi, en bribi de da basis foe da dispensatie disi Libisoema fadon tapoe da presi pe Gado de tesi dem Judas 4 Bikasi wantoe soema ben kroipi kom na wan kibri-fasi, disi ben de na ondro da vonisi disi foe Gado granwei kaba, mansoema sondro Gado-fasi, disi ben meki da gnade foe wi Gado kom lostoe-libi, en disi ben tori da wan Masra Gado, nanga wi Masra Jezus Kristus.

77 Apostacy – Vaak a bigin nanga dem leriman 2 Cor. 11:13. Bikasi dem de falsi apostel, bedriegi wrokoman, disi kenki demsrefi foe gersi apostel foe Kristus. 14. En disi no de wan verwondroe sani, bikasi Satan hemsrefi kenki foe gersi wan engel foe leti. 15. Foe dat'ede a no de wan bigi sani efoe hem dinari srefi ben sa kenki foe gersi dinari foe gerechtigheid; da kaba foe dem sa de so leki a de fiti dem wroko.

78 Falsi leriman Da Bijbel taki profeti-tori na wan fin’fini fasi abra falsi leriman Dem soema veragti da Bijbel Dem soema spotoe da Bijbel

79 San dem 7 lampoe foe dem sebi kerki sori Apostacy kom moro erg Na ini Laodicea, Kristus Jezus de dorosei foe Hem egi kerki, en A klop foe kom na ini – da heri kerki de apostate. Dem sebi kerki sori sebi tijd na ini da tem foe da kerki pe sani go moro erg, alwasi nanga Sardis & Filadelfia, wi si wan vooruitgang foe wan pisi tem

80 Apostates Dem kom leki wolf na ini skapoe-boeba; dati wani taki, dem sori demsrefi leki bribiwan, en kari demsrefi dinari foe Gado. Dem sabi foe taki foe kori oen; dem teki dem woortoe foe da Bijbel ma drai da troe betekenis so dati soema denki dem drai libi ma dem no drai: Mt. 7:21-23

81 Sortoe fasi wi kan kibri wisrefi agensi apostates? Fosi, joe moesoe sabi dem leri foe da Bijbel boen, en foe san’ede dem leri disi de belangrijk Dem kerki moesoe eis dati dem leriman sori krin san dem bribi fosi wi gi dem pasi foe leri trawan

82 San Gado sa doe? Te foe kaba, Jezus sa poeroe da kerki komopo na da opname foe da kerki Dan wan tem foe bigi trobi sa kom tapoe grontapoe leki noiti dem ben abi Te wi libisoema trowe Gado gnade, A moesoe kroetoe nanga strafoe

83 Soema stem dem trowe? Fosi, dem man foe Gado, dem profeti Ma now libisoema wani trowe da woortoe foe da libilibi Gado, Masra Jezus Kristus Moro leti ben trowe; moro hebi strafoe sa kom

84 Foeroe versi taki abra wan tem foe bigi trobi Jesaja 2:19; 24:1, 3, 6, 19-23; 26;20-21 Jeremia 30:1-7 Daniel 12:1 Joel 1:14, 2:21 Amos 5:16-20 Sefanja 1:14-18

85 Foeroe versi taki abra wan tem foe bigi trobi Mt. 24:21-22 Lukas 21:25-26 I Tess. 5:3 Openbaring 6:15-17 – en foe taki troe, a de Openbaring 4-20 Gado hati bron tapoe dem natie A de da hatibron foe da Lam

86 Foe san’ede wan tem foe bigi trobi sa kom? Da kaba foe da kerki tem sa de foeroe nanga apostacy pe libisoema ekspresi trowe da waarheid Gado sa kari da bruid foe Kristus (dem troe bribiwan na ini da troe kerki) kom na loktoe- da opname foe da kerki Da kerki disi sa tan abra sa kom moksi na wan wereld kerki

87 Babylon da bigiwan Da apostate system abi leki hedeman antikristus srefi Dem sa kari hem Babylon (broeja) Wi si fa Gado sa kroetoe hem na ini Openbaring 17-19 Gado sa kroetoe dem natie sondro Gado disi ben trowe Gado nanga Hem Kristus en teki antikristus nanga apostate Babylon

88 Israel Dem Djoe ben de feanti foe da boen njoensoe sinsi dem ben trowe Jezus na fesi foe Pilatus: Jn. 19:15 Dem de na ini da kondre now baka 1900 jari, ma dem tan na ini ongeloof

89 Israel (si Romeini 9-11) Gado ben verkisi Israel soso nanga gnade A ben tesi dem na ondro da wet, en dem ben fadon Bikasi Israel ben fadon, verloesoe kom na dem heiden Ma dem heiden sa fadon doro ongeloof Israel sa kom na bribi nanga verloesoe

90 Gado plan foe Israel Israel sa kom baka na bribi na ini da tem foe bigi trobi, en dem sa teki Jezus leki dem verloesoeman persoonlijk ma ook toe leki wan natie Israel sa kom na ini da kownoekondre en ervaar ala dem blesi foe Gado akkorderi disi A ben pramisi

91 Da oplossing foe da tem foe bigi trobi Foe dem bribiwan, da oplossing de da opname foe da kerki: Lk. 21:36 Foe dat'ede, loekoe boen, en begi alatem, foe dem sa loekoe na oen leki oen de waarti foe lon go kibri foe ala dem sani disi sa kom pasa, en foe tanapoe na fesi foe Soemapikin.

92 Da oplossing foe da tem foe bigi trobi I Tess. 5:9 Oen alamala de dem pikin foe leti, en dem pikin foe da dei; wi no de foe da neti, efoe foe doengroe. Open. 3:10 Bikasi joe ben hori da woortoe foe Mi pasensi, Mi sa kibri joe toe foe da joeroe foe tesi disi sa kom na tapoe heri grontapoe, foe tesi dem soema disi libi na grontapoe. Foe dem lasiwan, oplossing no de

93 Da kaba foe da dispensatie foe gnade Da tem foe bigi trobi sa kaba nanga da di foe toe komst foe Jezus Kristus Disi sa kaba da dispensatie foe gnade toe

94 Harmageddon Open. 16:16 En A ben tjari dem kom makandra na ini wan presi disi dem kari na ini Djoe tongo Harmagedon. Da feti foe Harmageddon de moro langa leki wan feti. A de wan heri oorlog (polemos – Greek) disi go doro da laasti hafoe foe da tem foe bigi trobi:

95 Harmageddon Openbaring 16:14 Bikasi dem de dem takroe jeje disi ben doe wondroe- wroko, en dem ben go na fesi na dem kownoe foe grontapoe nanga heri grontapoe foe tjari dem kom makan- dra foe feti na da bigi dei dati foe Gado Almakti.

96 Na da bigin foe da tem foe bigi trobi, grontapoe prati: West foe da Romeinse rijk disi kisi hemsrefi baka na ondro “da meti” Noord na ondro leiderschap foe Russie Dem oosterse kownoe, kande na ondro China Dem kownoe foe da zuid

97 Fa da trobi bigin Da meti meki wan vrede akkorderi nanga Israel na da bigin: Dan. 9:27 Da zuid, en dan da noord val Israel aan Da west doro lati, baka da tem disi Gado srefi figi dem tra feanti poeroe; tokoe antikristus sa gebruiki disi leki wan verwensel foe teki abra Israel

98 Wan popki opo Antikristus sa opo hem egi beeld leki wan popki foe aanbegi na ini da njoen tempel disi ben bouw. Dem kownoe foe da oost sa daag antikristus uit nanga 200.000.000 fetiman na da plata presi foe Megiddo Soemapikin sa komopo foe hemel, wini dem legre en teki autoriteit foe basi dem natie

99 Masra Jezus sa kom baka na ini da skin pe wi kan si Hem Tori 1:9. En di A ben taki dem sani disi, dem ben loekoe, en A ben go na loktoe, en wan wolkoe ben tapoe Hem so dati dem no ben kan si Hem moro. 10. En dem ben loekoe dorodoro na hemel di A ben go na loktoe, en loekoe, toe mansoema disi ben weri weti krosi ben tanapoe na dem sei

100 Masra Jezus sa kom baka na ini da skin pe wi kan si Hem Tori 1:11. En dem ben taki toe taki: Oen mansoema foe Galilea, foe san'ede oen loekoe dorodoro na hemel? Da srefi Jezus, disi komopo foe oen go na hemel sa kom baka na da srefi fasi disi oen ben si Hem go na hemel.

101 Foeroe versi taki dati disi de so Da srefi Jezus sa kom baka na skin-fasi Ibri ai sa si Hem So leki dem ben si Hem go baka na ini skin-fasi na hemel, so srefi a sa kom baka

102 Te Jezus kom, san sa pasa Dem legre no sa feti nanga demsrefi moro Dem sa feti agensi Kristus Da meti nanga da falsi profeti sa go libilibi na ini hel.

103 Te Jezus kom, san sa pasa Open. 19:20. En A ben teki da meti, en nanga hem, A teki da falsi profeti disi ben wroko wondroewroko na hem fesi, dem wroko disi ben kori dem soema disi ben teki da marki foe da meti, nanga dem soema disi ben aanbegi hem popki. A ben fringi ala toe foe dem libilibi na ini da zee disi bron nanga faja nanga swarfoe.

104 Jezus kroetoe dem natie Openbaring 19:21. En A ben kiri dem soema disi ben tan abra nanga da howroe foe Hem disi ben sidon na tapoe da asi, disi ben abi da howroe komopo foe Hem mofo; en ala dem fowroe ben njan dem dedeskin te leki dem bere ben foeroe. Wi bribi dati da howroe dati de da woortoe foe Gado (Heb. 4:12)

105 Shade bribi dati foeroe soema dede na da momenti Kristus doro Dan a bribi dati da skapoe en krabita kroetoe kom Dem skapoe de soema disi ben bribi en go na ini da kownoekondre, en ben jepi dem getuigi na ini da tem foe trobi. Dem go moksi na ini da groepoe disi go na da kownoekondre Dem krabita no bribi en no jepi. Dem sa go na hades en wakti dem kroetoe baka 1000 jari na da bigi weti troon

106 Omeni soema ben proberi foe seti wan “perfect society” Socialism & communism ben proberi, ma bikasi sondoe libisoema de dem basi, noiti da sani wroko boen. Moro foeroe joe kaba nanga wan dictateur efoe slavernij Ma san libisoema no man doe, Jezus kan doe gi wi

107 Gado ben seti natie baka Babel Fosi, Israel, ma Israel no ben hori doro Gado ben sori dati A sa seti heiden natie leki basi – spesroetoe na dem dren foe Nebuchadnessar Da di foe fo – Rome, ben abi toe sei – west & oost (dem toe foetoe), en noiti a ben tapoe helemaal – da paus ben teki da titel foe da keizer – Pontifex maximus

108 Da tem foe dem heiden natie Lukas 21:24 En dem sa fadon nanga da howroe, en dem sa tjari dem gowe leki slafoe go na ala kondre; en dem heiden soema sa trapoe Jerusalem te leki da tem foe dem heiden soema kom na kaba. A ben bigin nanga da ballingschap, en a sa kaba te Jezus Kristus kom baka

109 Nebuchadnessar dren Kristus de da ston koti sondro anoe, disi gro en foeroe grontapoe – da kownoekondre foe Kristus sa de absoluut en abra heri grontapoe

110 Soema sa de na ini da kownoekondre Dem santawan disi opo baka en kisi glori foe ala tem disi tan nanga Kristus leki kownoe 1000 jari Dem 12 apostel sa sidon tapoe 12 troon foe kroetoe dem 12 famiri foe Israel Dem santawan disi kom na ini baka da tem foe bigi trobi. Dem abi normaal skin, en dem meki pikin. Dem normaal functie sa go doro dja na grontapoe na ini da tem disi.

111 Israel nanga da millenium Da millenium no ben kom di Jezus ben kom da fosi lesi, bikasi Israel ben trowe hem leki kownoe Ma doro Hem dede, alwasi da kownoe- kondre ben abi foe wakti, Gado ben wroko nanga gnade en A ben meki dem pramisi na dem granavoo kom troe

112 Ma Israel sa de belangrijk Masra Jezus sa basi heri grontapoe komopo foe Jerusalem Aanbegi foe Gado sa de spesroetoe na ini Jerusalem Israel sa de hede foe dem natie

113 Grontapoe na ini da millenium Heri grontapoe pori now. A de na ondro da floekoe foe Gado Ma te Jezus bai wi fri, A sa bai heri grontapoe fri toe

114 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 6: Dispensatie foe da Millenium Kownoekondre Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming

115 Verplikti na ini da millenium Gi jesi na Kownoe Jezus Abi gerechtigheid na ini ala relatie Ibri natie moesoe go na Jerusalem foe hori da fesa foe tabernakel

116 Da fesa foe tabernakel Da fesa membre wi baka foe da tem Israel ben waka na ini da woestijn Da fesa de wan profeti-taki foe da tem disi Gado sa tabernakel na mindri foe Hem pipel. A sa bigin na da millenium en go foe teego

117 Na ini Israel na ini da OT A ben de wan tem foe prisiri Ala soema (vreemdelingen srefi) ben moesoe hori da fesa A de wan marki foe gi jesi na da Kownoe – fosi da basi na ini Israel, ma moro lati, Jezus Kristus

118 Fa Kownoe Jezus sa wroko na ini da millenium Jes. 11:4 Iniwan soema disi kom na opstand agensi da kownoe sa dede (skin-dede). Da kownoe sabi alasani, A abi ala makti, en A koti kroetoe direkt. Dem troe bribiwan sa breiti, ma som soema gebore dan no sa drai libi, en disi sa de wan bigi hebi gi dem.

119 Da relatie foe da kownoe nanga da pipel Da kownoe sa de Counselor, herder, masra A sorgoe dem A gi dem da wet A de da vrede vorst A de wan wondroe kownoe

120 Fa da situatie sa pori Da kownoekondre sa de toemoesi boen nanga foeroe goedoe nanga vrede Da kownoe abi krakti, ma wantoe soema sa de disi kom na opstand na ini dem hati, ma dem no durf foe doe so openbaar

121 San Gado sa doe Dem sa loesoe didibri disi ben tai 1000 jari langa. A sa kori dem soema disi wani kom na opstand – so meni leki da santi tapoe dem zee-sjoro. Dem denki dati dem kan wini da kownoe en opo wan kownoekondre leki fa dem wani Alwasi dem abi ouders disi lobi Gado, en dem de na ini wan moi kondre, tokoe dem moesoe drai libi – anders dem sa de sondari

122 Gog & Magog Disi no de da srefi leki Ezekiel 38-39. Ma dem abi da srefi “mi-fosi” men- taliteit, en dem de hipi. Libisoema hati de tranga so dati sari- hati no man wini hem, en kroetoe no man skreki hem

123 Kroetoe foe Gado Te dem soema kom lontoe da foto, faja komopo foe hemel en bron dem. Gado sa fringi didibri na ini da faja-zee foe moksi nanga da falsi profeti nanga antikristus

124 Kroetoe foe Gado Da owroe hemel nanga grontapoe sa bron nanga faja so dati dem no de moro Presi no de foe dem lasiwan foe lon go kibri Dem sa kisi kroetoe op basis foe san dem ben sabi en san dem ben doe: Lk. 12:47-48

125 Frantwoortoe vs. Strafoe Lk. 12:47. En da dinari disi ben sabi san hem masra ben wani, ma a no ben meki hemsrefi klari, en no ben doe hem wani, da dinari dati sa kisi foeroe fonfon. 48. Ma da soema disi no ben sabi, ma tokoe a ben doe sani so dati hem masra moesoe fon hem, a sa kisi moro lekti fonfon. Bikasi da soema disi de kisi foeroe moesoe pai foeroe toe; en efoe dem ben gi foeroe vertrouw sani abra na wan soema anoe, dem verwakti foeroe baka.

126 Denki abra disi Openbaring 20:14 En dem ben trowe dede nanga dedekondre na ini da faja- zee. Disi na di foe toe dede. 15. En dem ben teki ibri soema disi dem no feni hem nem skrifi na ini da boekoe foe libi trowe na ini da faja-zee. Dede – skin Dedekondre – sieli Na di foe toe dede – ala toe doro da faja zee

127 Oplossing Wi moesoe kom wan njoen schepping Wi sa abi wan njoen hemel nanga wan njoen grontapoe… alasani kom njoen Ala tesi kaba Man fadon na ini ala tesi Ma Gado meki oplossing

128 Leri foe Leisi en Stoeka nanga dem dispensatie Som misfroestan na ini da Bijbel de na dem versi pe wan transitie de Wan tra presi de pe joe si ala toe advent foe Kristus na ini da srefi presi

129 Voorbeeld – Matteus Ch. 1-27 de na ini da dispensatie foe da wet Jezus ben wroko soso na Israel Jezus ben sabi dati A sa dede, en A ben meki dem discipel klari foe da dispensatie foe gnade

130 Matteus Ch. 1-2 – da famiri foe da Kownoe. A ben de da pikin foe Abraham & David Ch. 3 & 4 – Meki sani klari gi da kownoekondre. Jezus ben sori dati A de da kownoe nanga genezing Ch. 5-7 – Da wet foe da kownoekondre. A moesoe de gerechtigheid na ini da hati, en no soso dorosei

131 Matteus Ch. 8-10 Da kownoekondre preiki na ini makti wondroewroko toe Ch. 11- dem sroto Johannes da dopoeman, en Jezus krasi dem soema disi no bribi Hem boskopoe 11:28-30 Jezus kari individueel foe kom persoonlijk foe teki hem leki kownoe

132 Matteus 12 – Dem kerki leider taki dati Jezus wroko na ini da krakti foe didibri. 12:46-50 Geboorte relatie no de belangrijk moro – ma jeje relatie. Joe no abi foe de wan Djoe moro skin-fasi, ma jeje-fasi doro da bribi leki di foe Abraham

133 Matteus Ch 13 – dem gersi-tori sori dati na ini da dispensatie foe gnade, da kownoekondre sa kom na wan sortoe kibri-fasi na ini da hati foe dem soema disi saka na Hem ondro Ch. 16 – A taki abra da kerki en Hem plan foe bai wi baka. Dem discipel no man froestan disi krin

134 Matteus Ch. 21 – Officieel – da kownoe presentatie na da natie, ma dem trowe hem – dem bigi priester & skrifiman Ch 24-25 – Profeti-taki abra fa da kownoekondre sa kom. A no taki abra da kerki. Disi kom troe na ini da tem foe bigi trobi nanga da millenium. Dan Jezus dede – en da dispensatie foe da wet kaba

135 Samenvatting foe Matteus Now wi si dati Gado ben tiri dem soema disi ben bribi tapoe Kristus en meki dem klari, ma da srefi tem, A offer da kownoekondre na wan sondoe natie disi sa trowe hem en dem sa kruisi dem kownoe. Disi na da kibri plan foe Gado

136 Tori Fo belangrijk presi pe njoen sani drai Ch 2 – da Santa Jeje de gi ibri soema drai libi en teki dopoe. Joe moesoe “epi” rostoe tapoe da nem foe Jezus foe kisi pardon foe sondoe, en joe sa kisi da presenti foe da Santa Jeje Ch 8 – Santa Jeje te dem poti anoe na joe tapoe Ch. 10 – Santa Jeje nanga soso bribi nomo

137 Tori – foe san’ede Gado ben wroko nanga Israel foe Genesis 12 tot Tori 10. Soso Djoe ben de na Pinkster Da natie ben trowe Jezus en kruisi Hem leki wan toriman. Petrus taki: drai libi, ma moro fara, kibri oensrefi foe da generatie disi. Dan Gado sa teki oen Djoe, en gi oen da Santa Jeje

138 Tori 2… Di dem ben teki dopoe, dem ben trowe da beslissing foe dem leider, en taki openbaar dati dem de foe Jezus Kristus. No wan tra presi, da situatie disi ben de, en no wan tra leisi, Gado ben aksi libisoema foe wroko so wan fasi

139 Tori 8 Samaritan ben trowe tempel dienst. Daarom Gado ben abi dem foe saka na ondro Petrus disi ben poti hem anoe na dem tapoe. Dem ben sori dati dem accepteer disi komopo foe wan Djoe. Dan dem ben kisi da Santa Jeje

140 Tori 10 Dem heiden na ini Tori 10 no ben teki wan officieel positie agensi Kristus efoe agensi da tempel dienst. Dus dem ben kisi da Santa Jeje nanga bribi nomo.

141 Basis leri foe dispensatie Toe sani de fanowdoe fosi Joe moesoe gebore njoen baka: I Cor. 2:14 Ma da soema sondro da Jeje no kan kisi dem sani foe da Jeje foe Gado, bikasi dem de dom sani gi hem, en a no man sabi dem, bikasi joe moesoe sabi dem sani nanga da Jeje.

142 Basis leri foe dispensatie Toe sani de fanowdoe fosi Joe moesoe gi jesi na da woortoe: Jakobus 1:22 Foe dat'ede, poti ala fisti-fasi nanga foeroe takroedoe na wan sei, en nanga saka-fasi teki da woortoe disi de prani, disi kan verloesoe oen sieli.

143 Dispensatie sori wi da natuur foe Gado Gado de actief, en A de na libisoema fesi alatem. A abi ala makti en A sabi alasani. A meki hem plan, A wroko Hem plan, A tesi libisoema, en A sori Hem lobi A de da Gado foe order A de da Gado foe pasensi

144 Dispensatie nanga da natuur foe Gado Gado noiti abi frustratie Gado sabi alasani Gado noiti meki foutoe efoe misi mofo Gado de regtvaardiki Gado sori Hem gnade alatem

145 Na ini da prakteit Efoe Gado abi wan plan foe ala dem tem, A abi wan plan foe wi libi toe Fil. 2:13 Bikasi a de Gado disi de wroko na oen ini, foe gi oen da wani, nanga da krakti foe doe san Hem wani.

146 Dispensatie sori wi abra libisoema Libisoema pori helemaal. Noiti na ondro wan situatie kan a doe leti en gi Gado prisiri. Foe dat’ede a no de dati wi kan kenki soema doro moro boen oso, libi omstandigheden, enz. A moesoe gebore njoen njoen baka

147 Dispensatie nanga da wet nanga gnade Noiti joe kan moksi dem toe Romeini 11:6. En efoe a de nanga gnade, dan a no de nanga wroko moro; noso gnade no de gnade moro. Ma efoe a de nanga wroko, dan a no de nanga gnade moro; noso wroko no de wroko moro. Gnade= Gado gi libisoema san a no ben verdini. Joe no man verdini hem nanga hori dem 10 gebod, libi doro da Bergi Rede, dopoe, enz.

148 Dispensatie nanga da tem foe gnade Gado no bouw wan kownoekondre now, ma A teki komopo foe dem heiden wan pipel foe Hem nem. Wi no moesoe moksi dem frantwoortoe foe now nanga dem foe wan tra dispensatie.

149 Verplikti na ini da millenium Gi jesi na Kownoe Jezus Abi gerechtigheid na ini ala relatie Ibri natie moesoe go na Jerusalem foe hori da fesa foe tabernakel

150 Dispensatie nanga da Bijbel Wi si dati ala Skrifi de foe wi sabi, ma Gado no gi ala dem Skrifi direkt foe wi moesoe pas dem toe. Na ini Genesis 12 tot Tori 10, wi si da plan foe dem Djoe. Gado abi wan plan foe Israel, en wan tra plan foe Hem kerki.

151 Wan waarskow Dispensatie de wan wrokosani foe jepi wi froestan da Bijbel moro boen. Ma wi no moesoe prodo, ma abi da saka-fasi foe da Santa Jeje. Koni kan meki wi prodo, ma lobi meki wi bouw op…


Download ppt "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming."

Similar presentations


Ads by Google