Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Suppl. Fig. 1 A B TGFb Actin HPDE PANC1 Suit028 Suit007 CapanI

Similar presentations


Presentation on theme: "Suppl. Fig. 1 A B TGFb Actin HPDE PANC1 Suit028 Suit007 CapanI"— Presentation transcript:

1 Suppl. Fig. 1 A B TGFb Actin HPDE PANC1 Suit028 Suit007 CapanI
PaTu 8988t MonoMac 6 TGFb Actin

2 Suppl. Fig. 2 A B C D E empty vector CUX1 β-Actin CUX1 β-Actin
untreated Ctrl siRNA CUX1 siRNA #1 CUX1 siRNA #2 CUX1 siRNA #3 CXCL10 CCL5 D E empty vector CUX1 β-Actin

3 Suppl. Fig. 3 LV CUX1 A TNFa (incubation time in hours) CUX1 NFkB p65 phosphoNFkBp65 (Ser536) NFkB p50 STAT1 STAT3 Phospho Stat3 (Ser727) STAT6 β-Actin

4 Suppl. Fig. 3 B Nucleus Cytoplasma CUX- CUX+ LV- LV+ LV- CUX- CUX+ LV+
STAT1 STAT3 STAT6 MEK1 ORC2 β-Actin

5 Suppl. Fig. 4 Green: putative CUX1 binding site
human mouse ACCTCACTCGTTAAAAATTAAAAGGAGCACAAGAGGGG-AGAGGGAAATTCC--AAGTTCATGGGTCACAATAAACACAAGCAATGCCCTCG-GTTT---ACAGGGGACTTCCCTCGGGT ACCTAATTCACTATTACCAAAAA AAGAGGAGCAGAGGGAAATTCCGTAACTTGGAGGCT-ACAATAAATA------ATACCTTCGAGTCTGCAACATGGGACTTCCCCAGGA---- T-GC--GGAGCCTT-GCTGAGTCATCTCCAAAGTC---AGCCAATCAGGACTCAGGGAGGGAAACT--CTTTGCAGATAAATA---CTC ACAGCCAGCAGGTTTTGCTAAGTCAACTGTAATGCCCTTATCCAATCAGAATT-AGGGAGGGAAAATGGCTTTGCAGATAAATATGGCAC -18 CXCL10 CXCL10-1 for CXCL10-1 rev Oligo-1 Oligo-2 CXCL10-2 for CXCL10-2 rev Oligo-2 Green: putative CUX1 binding site Red: putative NF-kB binding sites Solid lines: qPCR primer for ChIP Dashed lines: Oligonucleotides for DNA-pulldown

6 Suppl. Fig. 5 A B C merge DAPI Granzyme B CD8 *


Download ppt "Suppl. Fig. 1 A B TGFb Actin HPDE PANC1 Suit028 Suit007 CapanI"

Similar presentations


Ads by Google