Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 1ª Conj.2ª Conj.3ª Conj.4ª Conj.Conj. mixta singular ama-rem (yo amaba) mone-remrege-remaudie-remcapie-rem ama-resmone-resrege-resaudie-rescapie-res.

Similar presentations


Presentation on theme: "PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 1ª Conj.2ª Conj.3ª Conj.4ª Conj.Conj. mixta singular ama-rem (yo amaba) mone-remrege-remaudie-remcapie-rem ama-resmone-resrege-resaudie-rescapie-res."— Presentation transcript:

1 PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 1ª Conj.2ª Conj.3ª Conj.4ª Conj.Conj. mixta singular ama-rem (yo amaba) mone-remrege-remaudie-remcapie-rem ama-resmone-resrege-resaudie-rescapie-res ama-retmone-retrege-retaudie-retcapie-ret plural ama-remusmone-remusrege-remusaudie-remuscapie-remus ama-retismone-retisrege-retisaudie-retiscapie-retis ama-brentmone-rentrege-rentaudie-rentcapie-rent

2 PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO 1ª Conj.2ª Conj.3ª Conj.4ª Conj.Conj. mixta singular amav-erim (yo he amado / amé) monu-erimrex-erimaudiv-erimcep-erim amav-erismonu-erisrex-erisaudiv-eriscep-eris amav-eritmonu-eritrex-eritaudiv-eritcep-erit plural amav- erimus monu- erimus rex-erimus audiv- erimus cep-erimus amav-eritismonu-eritisrex-eritisaudiv-eritiscep-eritis amav-erintmonu-erintrex-erintaudiv-erintcep-erint

3 PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 1ª Conj.2ª Conj.3ª Conj.4ª Conj.Conj. mixta singular amav-issem (yo había amado) monu-issemrex-issemAudiv-issemcep-issem amav-issesmonu-issesrex-issesaudiv-issescep-isses amav-issetmonu-issetrex-issetaudiv-issetcep-isset plural amav-issemusmonu-issemusrex-issemusaudiv-issemuscep-issemus amav-issetismonu-issetisrex-issetisaudiv-issetiscep-issetis amav-issentmonu-issentrex-issentaudiv-issentcep-issent


Download ppt "PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 1ª Conj.2ª Conj.3ª Conj.4ª Conj.Conj. mixta singular ama-rem (yo amaba) mone-remrege-remaudie-remcapie-rem ama-resmone-resrege-resaudie-rescapie-res."

Similar presentations


Ads by Google