Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2017

Similar presentations


Presentation on theme: "Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2017"— Presentation transcript:

1 Jul • Aug • Sep 2017 http://clarovicente.weebly.com
Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2017 powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User…. Adult Sabbath School Bible Study Guide An Appeal
This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, adjust font size, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 Carl P. Cosaert Principal Contributor
The Gospel in Galatians Ang Ebanghelyo sa Galacia Carl P. Cosaert Principal Contributor

4 The Gospel in Galatians Contents
1 Paul: Apostle to the Gentiles Background 2 Paul’s Authority and Gospel 1; 5:12 3 The Unity of the Gospel 2:1-14 4 Justification by Faith Alone 2:15-21 5 Old Testament Faith 3:1-14 6 The Priority of the Promise 3:15-20 7 The Road to Faith 3:21-25 8 From Slaves to Heirs 3:26-4:20 9 Paul’s Pastoral Appeal 4:12-20 10 The Two Covenants 4:21-31 11 Freedom in Christ 5:1-15 12 Living by the Spirit 5:16-25 13 The Gospel and the Church 6:1-10 14 Boasting in the Cross 6:11-18 Ika-9 na liksyon Galacia 4:12-20

5 understanding of the gospel. Allow God’s Spirit to spark a
The Gospel in Galatians Our Goal To reflect on our own understanding of the gospel. Allow God’s Spirit to spark a spiritual revival in our hearts as we rediscover what God has done for us in Christ. Ang Ating Mithiin. Upang pag-isipan ang sariling pagkaunawa sa ebanghelyo. ¶ Pahintulutan ang Espiritu ng Diyos na pasiklabin ang isang espirituwal na ribaybal sa ating puso habang tinutuklas natin muli ang ginawa ng Diyos para sa atin kay Cristo.

6 Paul’s Pastoral Appeal
The Gospel in Galatians Lesson 9, August 26 Paul’s Pastoral Appeal Ang Panawagang Pastoral ni Pablo

7 Friends, I beg you, become as
Paul’s Pastoral Appeal Key Text Galatians 4:12 NRSV Friends, I beg you, become as I am, for I also have become as you are.” Susing Talata. “Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo, kayo’y maging kagaya ko, sapagkat ako’y naging katulad din ninyo” (Galacia 4:12).

8 Paul’s Pastoral Appeal
Initial Words In Galatians 4:12–20 Paul changes his approach and now he makes a more personal, pastoral appeal. Paul reveals the genuine concern, worry, hope, and love of a good shepherd for his wayward flock. He was not just correcting theology; he was seeking to minister to those whom he loved. Panimulang Salita. Sa Galacia 4:12-20 ay binago ni Pablo ang kanyang paraan at ngayo’y gumagawa siya ng mas personal na panawagang pastoral. ¶ Inihahayag ni Pablo ang tunay na malasakit, pagkabahala, pag-asa, at pagmamahal ng isang mabuting pastol sa naliligaw niyang kawan. ¶ Hindi lang niya itinutuwid ang teolohiya; naghahangad siyang paglingkuran yung kanyang minamahal.

9 1. A Good Shepherd’s Concern (Galatians 4:12a)
Paul’s Pastoral Appeal Quick Look 1. A Good Shepherd’s Concern (Galatians 4:12a) 2. A Good Shepherd’s Hope (Galatians 4:12b) 3. A Good Shepherd’s Love (Galatians 4:16) 1. Ang Malasakit ng Mabuting Pastol (Galacia 4:12a) 2. Ang Pag-asa ng Mabuting Pastol (Galacia 4:12b) 3. Ang Pagmamahal ng Mabuting Pastol (Galacia 4:16)

10 Brethren, I beg you, become as
Paul’s Pastoral Appeal 1. A Good Shepherd’s Concern Galatians 4:12a Amplified Brethren, I beg you, become as I am, [free from the bondage of Jewish ritualism and ordinances]….” 1. Ang Malasakit ng Mabuting Pastol. “Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, maging gaya ko, [malaya sa pagkaalipin ng maka-Judiong ritwalismo’t kaugalian]…” (Galacia 4:12a Amplified).

11 1. A Good Shepherd’s Concern
The Heart of Paul The initial indication of the concern that weighs heavily on Paul’s heart is his personal appeal in verse 12. Paul’s concern was not simply about doctrinal points of view. His heart was bound up with the lives of the people who were brought to Christ through his ministry. Ang Puso ni Pablo. Ang unang indikasyon ng malasakit na mabigat na dumadagan sa puso ni Pablo ay ang kanyang personal na panawagan sa talatang 12. ¶ Ang malasakit ni Pablo ay di lang tungkol sa pananaw sa doktrina. Ang puso niya’y nakatali sa buhay ng mga tao na nadala kay Cristo sa pamamagitan ng kanyang ministeryo.

12 transformation into the likeness of Christ
1. A Good Shepherd’s Concern The Challenge to Become To be a follower of Christ is more than just the profession of faith; it involves a radical transformation into the likeness of Christ. Paul asks that they “become as” he is—he is talking about being, not acting. The trouble in Galatia was not an ungodly lifestyle. It was more about “being” than “behavior.” transformation into the likeness of Christ Ang Hamon na Maging. Ang maging isang tagasunod ni Cristo ay higit pa sa pagpapahayag lang ng pananampalataya; ¶ kasangkot dito ang isang radikal na pagbabago tungo sa larawan ni Cristo. ¶ Hinihiling ni Pablo that sila’y “maging gaya” niya—nagsasalita siya tungkol sa pagiging, hindi ang pagganap. Ang problema sa Galacia ay hindi ang napakasamang istilo ng buhay. Higit ito tungkol sa “pagiging” kaysa “pagkilos.”

13 1. A Good Shepherd’s Concern
The Challenge to Become Because his concern was with the law-centered religion of the Galatians, Paul surely had in mind the wonderful love, joy, freedom, and certainty of salvation he had found in Jesus Christ. In light of the surpassing wonder of Christ, Paul longed for the Galatians themselves to have that same experience. Dahil sa ang kanyang pag-aalala ay sa relihiyon ng mga taga-Galacia na naka-sentro sa kautusan, tiyak na ang nasa isip ni Pablo’y ang kamangha-manghang pag-ibig, kagalakan, kalayaan, at katiyakan ng kaligtasan na nasumpungan niya kay Jesu-Cristo. ¶ Sa liwanag ng humihigit na hiwaga ni Cristo, inasam ni Pablo na ang mga taga-Galacia mismo ay magkaron nang katulad na karanasan.

14 Galatians 4:12b Amplified
Paul’s Pastoral Appeal 2. A Good Shepherd’s Hope Galatians 4:12b Amplified Brethren, I beg you, become as I am, [free from the bondage of Jewish ritualism and ordinances], for I also have become as you are [a gentile].” 2. Ang Pag-asa ng Mabuting Pastol. “Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, maging gaya ko, [malaya sa pagkaalipin ng maka-Judiong ritwalismo’t kaugalian], sapagkat ako rin ay naging katulad ninyo [isang hentil]” (Galacia 4:12b Amplified).

15 2. A Good Shepherd’s Hope I Have Become as You Are Why should the Galatians become like Paul, if he had already become like them? He had become a Gentile “without the law” so that he might reach the Gentiles among them with the gospel. Although the gospel remained the same, Paul’s method varied, depending on the people he was trying to reach. Ako’y Naging Katulad Ninyo. Bakit dapat maging katulad ni Pablo ang mga taga-Galacia, kung siya’y naging kagaya na nila? ¶ Siya’y naging isang Hentil na “walang kautusan upang maabot niya sa pamamagitan ng ebanghelyo ang mga Hentil sa kalagitnaan nila. ¶ Bagaman nanatiling pareho ang ebanghelyo, nagbabago ang paraan ni Pablo, depende sa mga taong sinisikap niyang abutin.

16 for Christians are under the
2. A Good Shepherd’s Hope Contextualization Paul believed there were limits to how far someone should go in contextualizing the gospel. While one is free to reach out in different ways to Jews and Gentiles, this freedom does not include the right to live a lawless lifestyle, for Christians are under the “law of Christ.” Kontekstuwalisasyon. Naniniwala si Pablo na may mga hangganan kung saan ka makakaabot sa paglalagay sa konteksto nang ebanghelyo. ¶ Bagaman malaya ka sa pag-abot sa iba’t ibang paraan sa mga Judio’t Hentil, ang kalayaang ito’y hindi kasama ang karapatang mamuhay nang hindi ayon sa batas, sapagkat ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng “kautusan ni Cristo.”

17 become your enemy because
Paul’s Pastoral Appeal 3. A Good Shepherd’s Love Galatians 4:16 NKJV Have I therefore become your enemy because I tell you the truth?” 3. Ang Pagmamahal ng Mabuting Pastol. “Ako ba ngayo’y naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan?” (Galacia 4:16).

18 What reason could they give now for their change of attitude?
3. A Good Shepherd’s Love Then and Now Paul’s suffering was so unpleasant that it became a trial to the Galatians. But they welcomed Paul wholeheartedly because their hearts had been warmed by the preaching of the Cross and the conviction of the Holy Spirit. What reason could they give now for their change of attitude? Noon at Ngayon. Ang pagdurusa ni Pablo ay talagang di kasiya-siya kaya ito’y naging isang pagsubok sa mga taga-Galacia. Pero tinanggap nila si Pablo nang buong puso dahil ang puso nila’y pinainit ng pangangaral ng Krus at nang panghihikayat ng Banal na Espiritu. ¶ Anong dahilan ang maibibigay nila ngayon sa pagbabago ng kanilang saloobin?

19 3. A Good Shepherds Love Then and Now Paul’s illness could have provided him with an excuse either to blame God for his problems or to simply give up on preaching the gospel. Instead of letting his situation get the best of him, Paul used it as an opportunity to rely more fully on God’s grace. Ang sakit ni Pablo ay maaaring nakapagbigay sa kanya ng dahilan na alinma’y sisihin ang Diyos sa kanyang problema o simpleng itigil ang pangangaral ng ebanghelyo. ¶ Sa halip na bayaan ang kanyang sitwasyon na talunin siya, ay ginamit ni Pablo ito na isang pagkakataon para umasa ng mas lubusan sa biyaya ng Diyos.

20 3. A Good Shepherds Love Speaking the Truth “Speaking the truth” often has negative connotations, especially when it can be viewed as a hard-hitting, no-holds-barred, spare-no-enemies tactic of telling someone the facts, no matter how unpleasant or unwanted they may be. Sinasabi ang Katotohanan. Kadalasan na ang “pagsasabi ng katotohanan” ay may negatibong pakahulugan, lalo na kung maaaring tingnan ito na isang matinding dumale, walang pangundangan, walang pinapatawad na taktika nang pagsasabi sa iba ng katotohanan, gaano man hindi kasiya-siya o inaayawan ito.

21 3. A Good Shepherd’s Love Speaking the Truth We do it because we care about the person, not because we want to cause hurt, although at times the immediate effect of our words is hurt, or even anger and resentment against us. We do it anyway, because we know it is what the person needs to hear, no matter how much he or she might not want to do so. Ginagawa natin ito dahil minamahal natin ang tao, hindi dahil gusto nating makasakit, bagaman kadalasang ang kaagad na epekto ng ating mga salita’y kirot, o kahit pa galit at sama ng loob laban sa atin. ¶ Gagawin pa rin natin, dahil alam natin na ito ang kailangang marinig ng tao, gaano mang ayaw nilang pakinggan ito.

22 holy spirit’s mighty power
Paul’s Pastoral Appeal Final Words The apostle’s earnest words of entreaty were not fruitless. The Holy Spirit wrought with mighty power, and many whose feet had wandered into strange paths, returned to their former faith in the gospel. Henceforth they were steadfast in the liberty wherewith Christ had made them free.”—The Acts of the Apostles 388 holy spirit’s mighty power Huling Pananalita. “Ang marurubdob na salita ng apostol ay hindi walang-bunga. Gumawa ang Banal na Espiritu nang may kapangyarihan at maraming may mga paang napagala sa maling daan, ang bumalik sa dati nilang pananampalataya sa ebanghelyo. ¶ Mula noon ay naging matatag sila sa kalayaang ibinigay sa kanila ni Cristo.”—The Acts of the Apostles 388


Download ppt "Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2017"

Similar presentations


Ads by Google