Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Solidification de leau. au stylo noir (°C) Solidification de leau.

Similar presentations


Presentation on theme: "Solidification de leau. au stylo noir (°C) Solidification de leau."— Presentation transcript:

1 Solidification de leau

2 au stylo noir

3 (°C) Solidification de leau

4 (°C) 30 Solidification de leau

5 (°C) 30 20 Solidification de leau 20 mm

6 (°C) 30 20 10 0 Solidification de leau 20 mm à chaque fois

7 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 Solidification de leau 20 mm à chaque fois

8 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 Solidification de leau

9 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 t (s) Solidification de leau

10 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 15 t (s) Solidification de leau 2 carreaux

11 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090 t (s) Solidification de leau 2 carreaux à chaque fois

12 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 2 carreaux à chaque fois

13 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 47 mm de haut

14 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 38 mm de haut

15 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 22 mm de haut

16 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 10 mm de haut

17 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 5 mm de haut

18 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau

19 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 6 mm vers le bas

20 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 13 mm vers le bas

21 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 18 mm vers le bas

22 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 25 mm vers le bas

23 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau 32 mm vers le bas

24 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau

25 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau

26 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau

27 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification de leau

28 Solidification du cyclohexane

29 au stylo noir Solidification du cyclohexane

30 (°C) Solidification du cyclohexane

31 (°C) 30 Solidification du cyclohexane

32 (°C) 30 20 20 mm Solidification du cyclohexane

33 (°C) 30 20 10 0 20 mm à chaque fois Solidification du cyclohexane

34 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 20 mm à chaque fois Solidification du cyclohexane

35 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 Solidification du cyclohexane

36 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 t (s) Solidification du cyclohexane

37 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 15 t (s) 2 carreaux Solidification du cyclohexane

38 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090 t (s) 2 carreaux à chaque fois Solidification du cyclohexane

39 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) 2 carreaux à chaque fois Solidification du cyclohexane

40 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 46 mm de haut

41 43 mm de haut (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane

42 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) 35 mm de haut Solidification du cyclohexane

43 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 26 mm de haut

44 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 16 mm de haut

45 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) 13 mm de haut Solidification du cyclohexane

46 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 13 mm de haut

47 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 13 mm de haut

48 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 10 mm de haut

49 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 7 mm de haut

50 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 1 mm de haut

51 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 4 mm vers le bas

52 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane 16 mm vers le bas

53 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane

54 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane

55 (°C) 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane

56 30 20 10 0 -10 -20 156090180 t (s) Solidification du cyclohexane (°C)

57 Fusion de la glace

58

59 (°C) Fusion de la glace

60 (°C) 45 Fusion de la glace

61 (°C) 45 40 Fusion de la glace

62 (°C) 45 40 30 20 10 0 Fusion de la glace

63 (°C) 45 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

64 (°C) 45 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

65 (°C) 45 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

66 (°C) 45 15 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

67 (°C) 45 156090 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

68 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

69 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 16 mm vers le bas

70 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 4 mm vers le bas

71 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

72 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 4 mm de haut

73 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 17 mm de haut

74 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 30 mm de haut

75 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 39 mm de haut

76 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 56 mm de haut

77 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 72 mm de haut

78 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace 87 mm de haut

79 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

80 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

81 (°C) 45 156090180 t (s) 40 30 20 10 0 -5 Fusion de la glace

82 Ébullition de leau

83

84 (°C) Ébullition de leau

85 (°C) 100 Ébullition de leau

86 (°C) 100 50 Ébullition de leau

87 (°C) 100 50 10 0 Ébullition de leau

88 (°C) 100 50 10 0 Ébullition de leau

89 (°C) 100 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau

90 (°C) 100 15 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau

91 (°C) 100 156090 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau

92 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau

93 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 23 mm de haut

94 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 36 mm de haut

95 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 44 mm de haut

96 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 58 mm de haut

97 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 66 mm de haut

98 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 77 mm de haut

99 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 84 mm de haut

100 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 90 mm de haut

101 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau 99 mm de haut

102 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau

103 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau

104 (°C) 100 156090180 t (s) 50 10 0 Ébullition de leau


Download ppt "Solidification de leau. au stylo noir (°C) Solidification de leau."

Similar presentations


Ads by Google