Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

به نام خدا.

Similar presentations


Presentation on theme: "به نام خدا."— Presentation transcript:

1 به نام خدا

2 در زبان های برنامه نویسی
موضوع تحقیق: متغییرها در زبان های برنامه نویسی 1-15

3 Variable در فارسی به معنی متغییر میباشد.
یکی از مهمترین و کلیدی ترین مفاهیم برنامه نویسی متغیرها هستند. متغیرها در واقع حکم یک ابزار خوب را برای برنامه نویس دارند. یک متغیر دارای یک اسم منحصر به فرد میباشد که آن را از بقیه متغیرها متمایز می کند. 2-15

4 احتمالا با متغییرها در ریاضی و فیزیک برخورد کرده اید
 احتمالا با متغییرها در ریاضی و فیزیک برخورد کرده اید. مثلا در فرمول w=mg ، سه حرف w,m,g  هر سه متغیر هستند منظور از متغییر یعنی چیزی که مقدار ثابتی ندارد و هر مقداری را میتوانیم بجای این مجهولات قرار دهیم. 3-15

5 اما در Computer متغییرها مانند ظرفهایی هستند که هر کدام نامی دارند
اما در Computer متغییرها مانند ظرفهایی هستند که هر کدام نامی دارند. درون این ظرفها مقادیری قرار می گیرند، که ما در متغیر می ریزیم. به عنوان مثال Sum=2، عدد 2 را درون ظرفی به نام SUM می ریزد، این ظرف از مقدار خود (منظور عدد 2 است) حفاظت می کند تا ما هر زمان که نیاز داشتیم بتوانیم به آن عدد دسترسی پیدا کنیم. 4-15

6 قواعد و نکاتی در مورد نوشتن متغییرها
در تقریبا تمام زبان های برنامه نویسی نام متغیرها از قواعد خاصی باید پیروی میکند که بدین صورت است: 1- اولین کاراکتر نام متغیر نمی تواند عدد باشد مثلا 2sum پذیرفته نیست. 2- فاصله تنها به صورت زیرخط مجاز می باشد، مثلا sum_2 3- تعداد کاراکترهای نام متغیر از مقدار مشخصی نمی تواند بیشتر باشد که این مقدار مشخص در هر زبانی متفاوت است. دو نکته مهم: *نکته اول: نامی که ما در داخل یک برنامه برای متغیر انتخاب می کنیم در واقع نام داخلی آن متغیر است. یعنی این نام تنها در داخل برنامه ما شناخته شده است. *نکته دوم: پیشنهادی که میتوانیم در مورد نوشتن متغییرها داشته باشیم اینست که برای تفکیک کلمات در یک نام حرف اول هر کلمه را بزرگ و سایر حروف آن را کوچک بنویسید، مثلا MyVariable یا SumValue. 5-15

7 12345678902 12345678901 TEGY انواع متغییرها در برنامه نویسی
*متغیرهای محلی(داخلی) متغیرهایی که در بدنه تابع معرفی می‌شوند، متغیرهای محلی هستند که فقط در همان تابعی که معرفی شده‌اند قابل استفاده هستند. پارامترهای تابع نیز که در عنوان تابع معرفی شده‌اند متغیرهای محلی هستند. TEGY  int fact (void)  {   int f,i  ;   f=1 ; Cin>>b;   for (i=1,i<=b,i++)   f*=I;   return f ;  } 6-15

8 انواع متغییرها در برنامه نویسی
 #include  void fact(int) ;   int f;  main ()   {      int n;      cin>>n, Fact(n); cout<<f ; getsch() ;   }   fact (int b)  {   int i  ;   f=1 ;   for (i=1,i<=b,i++)   f*=i;  } انواع متغییرها در برنامه نویسی *متغیرهای سراسری(خارجی) این متغیرها را باید خارج از توابع و قبل از تابعMain معرفی گردند. متغیرهایی که به صورت سراسری معرفی شوند، توسط کلیه توابع شناخته شده و قابل استفاده‌ خواهند بود. 7-15

9 بعضي از شناسه‌ها در زبانهای برنامه نویسی كلمات رزرو شده يا كليدي‌‌اند
بعضي از شناسه‌ها در زبانهای برنامه نویسی كلمات رزرو شده يا كليدي‌‌اند. يعني معني و مفهوم آن از قبل در زبان تعريف و پيش‌بيني شده است. for goto else If Char float int main enum register return signed default while do double sizeof static struct auto Case short coutinue const union unsigned extern typedef Void switch long break 8-15

10 بعضي از شناسه‌های دارای معنی و مفهوم
این نوع داده از نوع عددی صحیح(integer) است. در حافظه ۲ بایت اشغال می‌کند ولی برخی کامپایلرها برای آن ۴ بایت در نظر می‌گیرند. int f; f= 30; Int این نوع داده از نوع اعشاری است. معمولاً در حافظه ۴ بایت اشغال می‌کند و اعداد اعشاری مثبت و منفی را در خود جای می‌دهد. float f; F= 17.75; float این نوع داده برای استفاده در اعداد اعشاری است که مقدار بیش تری فضا باید اشغال کنند. این نوع داده نیز ۸ بایت اشغال می‌کند. double 9-15

11 این نوع داده برای ذخیرهٔ کاراکتر استفاده می‌شود و ۱ بایت اشغال می‌کند.
char f = 'J‘; char برای داده‌های صحیحی که در حافظه فضای بیش تری اشغال می کنندو ۴ بایت اشغال می‌کند. long int برای داده‌های صحیح که نیاز به حافظهٔ زیادی ندارند قابل استفاده است. short int 10-15

12 آرایه ها یک آرایه نوعی متغیر است که بجای ذخیره یک مقدار، یکسری از مقادیر هم نوع را ذخیره می کند. هر محل ذخيره سازی در آرا‍يه را يک عنصر آرايه می نامند. k[0] k[1] k[2] …………….. K[n] 10 شکل کلی تعريف آرايه به صورت زير است: DataType array_name[size]; مثال : Int k[20]; هنگام دسترسی به عناصر آرايه بعد از اسم آرايه بايد درون کروشه شماره جایگاه عنصر مورد نظر ذکر شود.  k[0] = 10; 11-15

13 انواع آرایه ها *آرایه های یک بعدی
آرايه يک بعدی برای نگهداری ليستی از مقادير استفاده می شود. هر عنصر آرايه يک بعدی از طريق يک انديس مشخص می شود. مثال. آرايه زير 20 مکان پشت سرهم حافظه را برای مقادير اعشاری اختصاص می دهد.  float k [20]; مثال : می خواهیم اسم یک دانشجو را از کاربر گرفته و داخل متغیر ذخیره نماییم( فرض کنید کاربر نام ali را وارد نماید) char k[6]; Cin>>k; a l i 12-15

14 انواع آرایه ها *آرایه های چند بعدی
آرايه های دو بعدی دارای ساختار جدولی هستند و به صورت مجموعه ای از سطرها و ستون ها ديده می شوند.  يک آرايه دو بعدی به 2 انديس و يک آرايه سه بعدی به 3 انديس نياز دارد. محدوديتی برای تعداد ابعاد آرايه در ++C وجود ندارد اما بندرت آرایه بیشتر از دو يا سه بعد دیده شده است. 13-15

15 انواع آرایه ها مثال. آرايه زير 40 مکان پشت سرهم حافظه را برای مقادير ممیز شناور اختصاص می دهد.  float k [4][10]; k[2][5]=10.5; K[0] k[1] k[2] k[3] k[4] k[5] k[6] k[7] k[8] k[9] K[0] K[1] K[2] K[3] 10.5 14-15

16 منابع(لینک مستقیم صفحات وب)
15-15

17 THANKS FOR WATCHING


Download ppt "به نام خدا."

Similar presentations


Ads by Google