Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Russian Nuclear Data Center (CJD IPPE Obninsk ) 1. Staff A. Two staff members joined CJD – V.Pronyaev ( ), A.Storozhenko

Similar presentations


Presentation on theme: "Russian Nuclear Data Center (CJD IPPE Obninsk ) 1. Staff A. Two staff members joined CJD – V.Pronyaev ( ), A.Storozhenko"— Presentation transcript:

1 Russian Nuclear Data Center (CJD IPPE Obninsk ) 1. Staff A. Two staff members joined CJD – V.Pronyaev ( ), A.Storozhenko B. Six staff members left our Center. N.Kulagin,S.Krivchikov,S.Nasyrova. 3 techical Staff memders retired.

2 2. CINDA activity. Main Russian jornals seached for CINDA-EXFOR compilation YK -Voprocy Atomnoy Nauki i Tekhniki, Seriya Yadernye Konstanty. YF - Yadernaya Fizika AE - Atomnaya Energiya IZV - Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Fizicheskaya

3 TransFlagEntriesSubentries TotalNewRev.TotalNewRev fin prel Sum EXFOR activity.

4 4. Computer and software matters. WEB-site service. Secure FTP shell ENDVER and Retrival System for EXFOR 5. Nuclear data evaluation activity. 6. Publications. Yadernye Konstanty (VANT)


Download ppt "Russian Nuclear Data Center (CJD IPPE Obninsk ) 1. Staff A. Two staff members joined CJD – V.Pronyaev ( ), A.Storozhenko"

Similar presentations


Ads by Google