Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec© keTs ExFñÚ2009 m:UDul 7 sikSakrNIGnuvt.

Similar presentations


Presentation on theme: "11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec© keTs ExFñÚ2009 m:UDul 7 sikSakrNIGnuvt."— Presentation transcript:

1 11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec© keTs ExFñÚ2009 m:UDul 7 sikSakrNIGnuvt þCak;Esþg

2 2 krNIGnuvtþka rEfTaMb:ulED r enAéRBnb; bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neR sacRsB karEfTaM

3 3 karbgðajBIehdæarcnasm<½n ³ eyIgykCa]TahrN_Cak;EsþgkrNIEfTaMb:ulEDrTaMg 6 enAéRBnb;RkugRBHsIhnu TMnb; nigsMNg;karBar TwkéRbsagsg;elIdI ¬éRBekagkag¦ mansmasPaBdI\dæsgát;ENnmanCatiTwkya:gxøaMgdl; 60% Twknig mankMras;dl; 26m enAb:ulEDr 2. edIm,IsßabnaTMnb;TaMgenHeK)aneRbIR)as;dIenAnwg kEnøgdi,teKRbfuyya:gxøaMgedaydak;eRKOgcRkelIdIE dlTn;xøaMg. karelIdIbMeBjTMnb;sMerc)anedayeGsáavaT½rdak;elIsa Lag. kMlaMgRTkarsgát; nigkMlaMgkat;rbs;RsTab;dIxageRkamexSayNas;. edIm,IlTPaBRTRTg;rbs;dIrgnigkMlaMgkat;manesßrPa B eyIgRtUvkMnt;[kMBs;rvagxñgTMnb;CamYy)atRbLaymin RtUvFMCag 2>20 Em:RteLWy. eRKOgcRkF¶n;hammineGayeRbIelITMnb;. GnuBaØat Niveuleuse RsalEtb:ueNþaH Bull D2 b¤ D3 rU:LÚ 5 etan kamIj:úg 2m3 ebIcaM)ac;eGsáavaT½rRtUvdak;elIsaLag. eCIgTMnb;RtUvkarBaredayr)aMgeQIGMBIsµac;manRb Evg 56 km. RbLayRKbedayxSac;enACitEb:kpøÚvCatielx4 nigmanRbEvgRbmaN 500 m eCIgPñMvalrijpÞúyeTAvij edayehtudImansrIragÁeRcInrukçCatism,ÚN nigCa]bsKÁya:gelOnkarqøgkat;d¾lM)akelITMnb;. TMnb;RsutcuHRbmaN 5cm kñúgmYyqñaMeday)atuPUtBRgwgRsTab;dIxageRkamc MENk sMNg;)atuPUt enH ticCag)a:nsµanrvag 0 eTA 2cm kñúgmYyqñaM. rbs;enaHGaRs½yelIkarsagsg;GENþtdl; 1600 begÁalsµac;manviCÄmaRt 20cm nigRbEvg 5m edIm,IeGayTUkqøgkat;Eb:kxagb:ulEDreTAEb:kxagsmu RT nigbRBa©asvijedayeRbICeNþIrsMrab;TUk vadak;edayeRbIsñwgdUcKña. bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neR sacRsB karEfTaM

4 4 PUKBÖsaRsþ BtmanCaeRcInTak;TgdI\dæTn;enAGasIuGeKñy_Cakm µvtßúénkarsikSaya:geBjelj. eKyktam cox (1972) edaysikSalMGitBIsßanPaBPUKBÖsaRsþk arekItRsTab;dIenH EdlmanRbPBedIménsmuRTenAeRkayRcaMg b¤EdndIsNþr. edaylkçN³TUeTARsTab;dI\dæTn;manRbPBedIménsmuR tmanrUbragtaMgBIRbmaN 15000 qñaM. enAtMbn;EdndIsNþrEtmYykEnøgecjBITenøFM ecAR)a:ya nigemKgÁ dI\dæénsmuRTRKbedaydI\dæEdndIsNþrCa RsTab;. kMras;EdlBUnduHeLIgmanPaBTn;kEnøgxøHGacQandl; 30m. dI\dæTaMgGs;enAkñúgtMbn;sÁal; edays¥itya:gxøaMg ³ snÞsSn_s¥itCaerOy²kñúglMdab; 80 eTA 100 eRbobeFobdI\dæKuNPaBedayELk ( Bjerrum, 1972,1973 ) cMeBaHkarBRgwg KuNPaBFmµta b¤karBRgwgexSayxøaMg ¬r)aykarN_BRgwg bEnßmBI 1 eTA 1,6 ¦ eGaydIexSayTb;Tl;PaBeLakénmuxdMN CamYybBaðasßirPaBTaMgenHrYmbBa¢Úlkar sßabnaelIkdIx { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/3/1211228/slides/slide_4.jpg", "name": "4 PUKBÖsaRsþ BtmanCaeRcInTak;TgdI\dæTn;enAGasIuGeKñy_Cakm µvtßúénkarsikSaya:geBjelj.", "description": "eKyktam cox (1972) edaysikSalMGitBIsßanPaBPUKBÖsaRsþk arekItRsTab;dIenH EdlmanRbPBedIménsmuRTenAeRkayRcaMg b¤EdndIsNþr. edaylkçN³TUeTARsTab;dI\dæTn;manRbPBedIménsmuR tmanrUbragtaMgBIRbmaN 15000 qñaM. enAtMbn;EdndIsNþrEtmYykEnøgecjBITenøFM ecAR)a:ya nigemKgÁ dI\dæénsmuRTRKbedaydI\dæEdndIsNþrCa RsTab;. kMras;EdlBUnduHeLIgmanPaBTn;kEnøgxøHGacQandl; 30m. dI\dæTaMgGs;enAkñúgtMbn;sÁal; edays¥itya:gxøaMg ³ snÞsSn_s¥itCaerOy²kñúglMdab; 80 eTA 100 eRbobeFobdI\dæKuNPaBedayELk ( Bjerrum, 1972,1973 ) cMeBaHkarBRgwg KuNPaBFmµta b¤karBRgwgexSayxøaMg ¬r)aykarN_BRgwg bEnßmBI 1 eTA 1,6 ¦ eGaydIexSayTb;Tl;PaBeLakénmuxdMN CamYybBaðasßirPaBTaMgenHrYmbBa¢Úlkar sßabnaelIkdIx

5 5 tMbn; bu:lE Dr éRBn b; kMNkMeNItl,ab;dI\dæTn;enAGasuIG eKñy_¬eRkay COX 1972 ¦ TRmg ¬1¦ ;enH)anbgðajBIkarEckcay kMNkMeNItl,ab; dI\dæTn;enAPUmsaRsþGasuIGeKñy _TaMgmUl. bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neR sacRsB karEfTaM

6 6 BiBNnaBIKMerag³ karsþareLIgvijnUvb:ulEDrTaMg6 enAéRBnb;zitenAelICaBiess karsg;TMnb;eLIgvijEpñkkarBar eqñrsmuRT. TMnb;xagkñúgEckxNÐb:ulEDrnigkartP¢ab; karkayyksMramecj b¤karbegáItRbLay karsagsg; b¤ karsþareLIgvij sMNg;sÞak;Twk man lU 1 b¤ 2 CYr b¤lUTwk BI 2 eTA 4 TVar karbegáItCeNþIrsMrab;TUkqøg r)aMgeQIenAeCIgTMnb; eKalzanel xaxYgya:gmaM maneKalKILÚEm:Rt nigeTVhiktUEm:Rt r)aMg ePøóg nigeKalkMNt;Tm¶n; CeNþIrTUkqøg l>>>. ehdæarcnasm<½nTaMgGs;sg;kñúgéRBekagkagenAel IdI nigeRkamdIpSMeLIgCaBiess dI\dæsgát;ENn EdlmanPaBryTwk nigsm,ÚN_srIragÁ. TaMgenHnaMeGay)ak;TMnb;eRcIndgCaBiessbNþalm kBIRbePTdI exSayedayPaBeLakénmuxsMN. BiBNnaBIkargar A -b:ulEDr1 ehdæarcnasm<½n a-1 -TMnb;³ ¬EfTaM M.R.E.M ¦ TMnb;em ³ 11.300m TMnb;GUrcMNar ³ 4.700m ¬EfTaM C.U.P ¦ TMnb;)araMg 3.820m a-2 -sMNg;³ ¬EfTaM C.U.P ¦ sMNg; 1 ³ 4 CMhanenATMnb;GUrcMNar eTA pk4+700 sMNg; 2 ³ 3 CMhanenATMnb;em eTA pk10+500 sMNg; 3 ³ 3 CMhanenATMnb;em eTA pk9+450 sMNg; 4 ³lUeTVkMBs; 1m enATMnb;em eTA pk7+800 a-3 -r)aMgeCIgTMnb;³ ¬ 8 begÁalmanviCÄmaRt 10cm kñúgr)aMgmYyEm:Rt¦ TMnb;em³ 8.300m ¬EfTaM M.R.E.M. ¦ TMnb;GUrcMNar³ 3.000m ¬EfTaM M.R.E.M. ¦ TMnb;)araMg³ Gt;manr)aMg a-4 - CeNþIrTUkqøg³ ¬EfTaM C.U.P. ¦ CeNþIrTUkqøg³ 7 cMnYnray

7 a-5 -sBaØasMKal; r)aMgePøóg eKalkMNt;Tm¶n;rfynþ ³ ¬EfTaM C.U.P. ¦ RckcUlTMnb;em RckecjTMnb;em RckcUlTMnb;GUrcMNar RckecjTMnb;GUrcMNar RckcUlTMnb;)araMg a-6 -eKalRBMRbTl; nigcMNuc zanelxa: ¬EfTaM C.U.P. ¦ TMnb;em ³ eKalKILÚEm:Rt 11 begÁal ¬k,alRkhm¦ eKaleTVhitUEm:Rt 45 cMnYnray cMNuc zanelxa 45 cMnYnray TMnb;GUrcMNar ³ eKalKILÚEm:Rt 4 cMnYnray ¬k,alelOg¦ eKaleTVhitUEm:Rt 19 cMnYnray cMNuc zanelxa 19 cMnYnray TMnb;)araMgeKalKILÚEm:Rt 3 cMnYnray ¬k,alelOg¦ eKaleTVhitUEm:Rt 6 cMnYnray cMNuc Topo 6 cMnYnray a-7 - RbLay ¬eCIgTMnb; nigseRmg¦ ( EfTaM CUP) RbLayeCIgTMnb;em³ 11.300m RbLayeCIgTMnb;GUrcMNar³ 4.700m RbLayeCIgTMnb;)araMg³ 3.820m a-8 - eKalxYg ¬EfTaM C.U.P. ¦ begÁal elx 2 TMnb;em pk 10+500 CMerA - 26m begÁal elx 3 TMnb;em pk 9+450 CMerA - 37m begÁal elx 4 TMnb;em pk 7+800 CMerA - 47m begÁal elx 5 TMnb;em pk 4+750 CMerA - 40m

8 elx ero g C.U.PM.R.E.M 1 TMnb; rg em GUrcMNar 2 sMNg; sMNg;Ta MgGs; 3 r)aMgeCIgTMnb; TMnb;Gnþ rkar em GUrcMNar 4 TaMgGs; 5 6 7 RbLay RsbTMnb; nigedaHT wk 8 TaMgGs; CeNþIrTUkqøg sBaØasMKal; begÁal b¤cMNuc Topo begÁalxYg kargarEfTaMeday MREM : eyIg)aneXIjkñúgCMBUkmunnUvkargarFM²rbs;ehdæarc nasm<½n EdlsßitkñúgbnÞúk RksYgFnFanTwk nig]tuniym. vasßitCaBiesselIkkMriteLIgvijKMeragTMnb;emTaMg 6 nigTMnb;GUrcMNar KWfaeyagtam lMnaM 7,85m. eKRtUvTajkarRbugRby½tñcMeBaHGñkGanPaBxusKña ya:gxøaMgéRBekagkag bNþaleGayKMnr BUnxusKñaya:gsMxan;tamTMnb; b¤tMbn;TMnb;. ]TahrN_TMnb;emenAb:ulEDr 2TaMgsgxagsMNg; 3(500m) eyIgmanKMnrBUnya:gsMxan;rhUt 8 eTA 10cm kñúgmYyqñaM. tMbn;enHRtUvtamdanedayELkeFVI zanelxaRbcaM qmasedIm,InwgeFVIGnþraKmn_rh½s kñúgkrNIkMritxñgTMnb;eRkamkMritTwkeCarFM (7,50m eyagtamkUdkMerag. kic©kar

9 müa:geTot dIpSMragkayrbs;TMnb; nigeRkamdIminGacRT)anTm¶n;sMxan;. vaRtUvkñúgRkbx½NÐEfTaMeRbI eRKOgcRkRsal ¬ Niveuleuse, b:Ul D2 r:ULÚRsal Tm¶n; 5 etan rfynþcMNuH 1 eTA 1,5 m3 ¦. ebImineKarBtamenHeRKOgcRkbNþaleGaymanxUcRTg; RTaynigdUcKñacMeBaHTmøab;FMnigkrNIRsutBnøic TMnb;¬krNIsegáteXIjeBlsagsg;TMnb;enAb:ulEDr 1 GUrcMNardl; pk4+500 bnÞab;BImaneRKOgcRkF¶n; qøgkat;¦ kñúgkar)a:nsµanrbs;eyIgcMeBaHkarepÞrCaKIb eyIg)anKitTukmunkarpÞúkeLIgvij 2qñaMmYydg b¤RbEvgBak;kNþalerogral;qñaM. ]TahrN_qñaM 2009 TMnb;emenAb:ulEDr 1 TMnb;em 11.300m b:ulEDr 2 TMnb;em 13.370m nigb:ulEDr 3 man 7.700m srubman 32.370m sRmab;qñaM 2010 TMnb; emb:ulEDr 4 manTMnb;em 10.235m bu:lEDr 1 GUrcMNar 4700m b:ulEDr5TMnb;em 8.480m b:ulEDr 6 TMnb;em 8.250m srubman 31.660m. TMnb;emmanTTwgxñg ¬tMbn;ebIkbr¦BI 4 m eTA 4.5 m manCMralxñgBI 3 eTA 5 PaKry xñg TMnb;RkalRKYsRkhmmankMras;BI 30 eTA 40cm nigmanTTwgBI 4 eTA 4 > 5 m kargarelITMnb; cak;dIbMeBjxñgTMnb; KWCakargarEfTaMsMxan;Nas;cMeBaHb:ulEDrenAéRB nb;eRBaHTMnb;em KWCar)aMgBitR)akdRbqaMnwgTwk éRb b¤PøavmkBITwkeCar nac. vazitCaBiess karelIkkMriteLIgvij (7.85m)xñgTMnab;emTaMgGs;. rlwkTIenHTwkeCarFMkt;sMKal; kMBs; 7.45m ¬EdleyagtamkUdKMerag¦. eyIgrlwkeLIgvijenATIenH)atuPUtKMnrBUnsMxan;rbs;TM nb;elIdIpSMedaydI\dæsgát;ENnkñúgdMNak;karBRgwg. )atuPUtenHKµanRBMEdnkalkMNt; b:uEnþGacmanefrevlaRbmaNCag10qñaM ¬edayyl;kMras;dI \dæTn;BI 15 eTA 25m ¦ müa:geTot RtUvbEnßmBI 4 eTA 5cm KMnrBUnkñúgmYyqñaM 2cm kMras;kñúgmYyqaMgbNþalmkBITwkePøóg hUrykdIRkhm xül; rfynþebIkbrenAelIxñgTMnb;

10 eKminGacsMerckargarenH)an luHRtamanshRKasEdlmanbrikçareRKOgcRkkardæanFn ;Rsal. karelIkkMriteLIgvijeRkaymanTinñn½y Topo nigKNnaCaKIbdIcak;bMeBjca)ac;edayykdIPñMEdlman critlkçN³rUbsaRsþ þGm,ÚrdI\dæ. eyIgrMlwkTIenHenAéRBnb;BMumanGaCIBeFVIedaydI\ dæ. CadMbUgénkargaredayxanmin)ankat;rukçCatiEdlenAkñ úgmCÄdæanénsrIragÁya:geRcInduHya:gelOn nigsÞHcracrelITMnb;. edIm,ITMnak;TMng)anl¥cenøaHrvagRsTab;cas; nigfµIRKYsRkhm caM)ac;ras;CaTUeTAépÞ xñgTMnb;. pøas;r)aMgeQImineBjlkçN³ r)aMgenHplRbeyaCn_sMxan;KWkarBareCIgTMnb;Rbqa MgnigrlkTUktUc²ebIkbrkñúgRbLayeCIgTMnb;. vacgRkgedaybegÁaleQIGMBIsµac;EdlmanviCÄmaRt 8 eTA 10cm nigRbEvg 2.5 eTA 3m. begÁale)aH ¬cenøaHbegÁalBI 1 eTA 2cm ¦ rhUtdl;kMritkMBs; 6.90m rYcehIybegÁalepþkGMBIsµac;manviCÄmaRt 5cm P¢ab;sgxagbegÁalbBaÄresµIkMBs;KñaTaMgBIr. eKalbMNgeFVIeGayrwgCaTUeTA. PaBeRcInénr)aMgenHRtUv bMpøajedayRkbIedIreTskat;b:ulEDr b¤eRcInedaymnusSkalebIeFVIeGayeTIsTal; b¤eRcInCaFmµta ¬PaBBuk¦ edayehtukMBs;muCkñúgTwkERbRbYlkñúgqñaMrhUtcb; cugcb;edIm. elIkkMBs;eLIgvijcenøaHsMNg;TMnb; edayehtu)atuPUtxusKñaBIBUnKMnrsMrab;TMnb; nigsMNg; vaxanmin)anEktRmUvsßabnaehAfa ¬GENþt¦ ¬BI 400 eTA 1600 begÁal¦ edayehtufakarsßabna nigkarkkitBUnKMnrsßitmineRkABIlMdab; 0 eTA 2cm kñúgmYyqñaM. kMBs;minesµIKñabNþaleGaymankarlM)akya:gxøaMgcr acrrfynþFn;Rsal.

11 karRtYtBinitü Topo bnþkarBUnKMnrTMnb; kargaresssl;enHsMxan;Nas; kñúgRkbx½NÐEfTaMCabnÞúkrbs;naykdæanextþcMNu HRksYgFnFanTwk nig]tuniym RkugRBHsIhnu. vaGnuBaØateGayRtYtBinitü nigR)ab;lkçN³KMnrBUnTMnb; nigvaytémøy karQaneTAmux)atuPUtBRgwgeRkamdI cMeBaHdI\dæTn;eRkamTMnb;. eKGacTajykbnÞat;ekag nigel,Ón KMnrBUn edayxanmin)anrlwkkarerobcMeTAéf¶GnaKt. eKRBageFVIkarRtYtBinitü Topo 2dgkñúgmYyqñaM. kareFVIrTg;RTayBIcMehogtambeNþayCakarcaM)ac;. kargareFVItamTmøab; kargarenHRtUveFVIRbcaMqñaMcb;cugcb;edIm. vasßitCasMxan;karEfTaMtMbn;ebIkbrénTMnb; ¬sMbukman; xUcRTg;RTay l>>>¦kardak;eLIgvijr)aMgeQIxUcRTg;RTay b¤dkecj nigkrNIman]b,tþiehtuFM¬dac;TMnb;¦ BinitüCaRbcaMTMnb;edIm,IRtYtBinitükarelceLIgsñame RbHbeNþay nigenABIxagEdlCapldMbUgnaMeGay )ak;.

12 slakb½RtsßanPaBTMnb;emb:ulEDr 1 cUlbMeBjebIGñksegáteXIjkarxUcxatedayeRbobeFob nigkaredIremIlelIkmun éf¶edIremIl ³ 17 mkra 2007 eQµaHbuKÁlik³ elak ém: emn RbePTsMNg; ³ TMnb; b:ulEDr 1 TItaMg³ pk 0+000 eTA 11+270 beNþay ³ 11.270m TMnb;b:ulEDr 1 sßanPaBTUeTAeCIgeTrEb:kxagsmuRT ³ TukeGayesµAduH ? KumÖbnøa Rkalfµ nigRkNat;Rkal ? eT dI ? )aT sßanPaBTUeTAeCIgeTrEb:kxagb:ulEDr TukeGayesµAduH ? KumÖbnøa Rkalfµ nigRkNat;Rkal ? eTdI ? )aT r)aMgeQI ? )aT sßanPaBTUeTApøÚvlMebIkbr b¤xñgTMnb; ³ dIRkhm ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> vtþmansMbukman; b¤Rsut? )aT>>>>>>>>>>>>>)aT¼eT TItaMg ³ rvag pk 2+550 nig pk 4+800 vtþmantamTmøab;hamrfynþqøgkat;? eT>>>>>>>>>>>>>>>)aT¼eT vtþmanTwkeRcaH ³ )aT ……………… )aT¼eTbeNþay ³ 100 m >>>>>>>>>>>>>>>>>> sMxan;>>>>>>>>>>>>> TItaMg ³ rvag pk 2+300 nig pk 2+400 sßanPaBbegÁalkMNt;hamrfynþqøgkat;? xuskEnøg cUl b¤ecj ³ ………………………. TaMg 2 sßanPaBTUeTAcenøaHsMNg;-TMnb; ³ ……………………………………………………………………………………………… GtßaFib,ayTUeTAkñúgTMnb; ³ TMnb;KuNPaBl¥ ebIeRbobeFob rukçCatilMeGogeTAlukluyRsTab;ebIk brnaMeGayrMxanGñk eFVIcracr. vacaM)ac;kat;rukçCati 2 m sgxagTMnb;. eKcat;Tuk 50 % tambeNþayTMnab;Tak;Tg KWfa 5.500m. kargarenHeFVImunrdUvePøóg.

13 TMnb; edIm,IvaytémøbrimaNdIcakbMeBjTMnb;caM)ac;elIkkM Bs;eLIgvijkMrittamKMerag vaRtUvxanmin)an cat;EcgrebobdUcteTA ³ a-1 Topo edayyl;RbEvgrbs;TMnb; eyIge)aHtRmuyral; 50 b¤ 100m nigKMnUskat;TTwg 7 cMNuc Edlvas;.

14

15 karkMNt;CaKIb karcak;dIbMeBjTMnb; ³ eyIgGac edayeRbItkáviC¢a Autocad kMNt;edayeRbobeFobya:gelOnEpñkcak;dIbMeBj caM)ac;elIkkMBs; eLIgvijTMnb;TaMgGs;kñúgbnÞúk MREM nigRBmTaMgbrimaNeRbIR)as;BIcMehogenATTwgsMerc )aneBleFVI sRmg; Topo. Rby½tñedayxanmin)ancat;EcgeFVI Topo edayeRbIeKalxYgedaydak;BRgayRbmaNral;4kmRtg; eTAsMNg;. eKaldéTeTotGacRbLMF¶n;F¶redayclnaCaeRcInrbs;dI kñúgtMbn;ekagkag. edaysrubTMnb;man 64.035m EdlRtUvEfTaM vaRtUvcat;EcgKNnaCaKIbedIm,InigkMNt;témøkargar cMeBaHTMnb;. TMnb;b:ulEDr 4 BI pk 0+000 eTA pk 10+154 : TMnb;enH)ansþareLIgvijExemsa 2007 eKtRmUvdak;bBa©Úl 1.563m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMritkMBs; 7.78m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMraldMbUlTMnb;KW 5 % b¤ 5cm/m TMnb;b:ulEDr 2 BI pk 0+000 eTA pk 7+698: TMnb;enH)ansþareLIgvijExkumÖ³ 2007 eKtRmUvdak;bBa©Úl 2.106m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMritkMBs; 7.78m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMralxñgTMnb;KW 5% b¤ 5cm/m TMnb;b:ulEDr 1 BI pk 0+000 eTA pk 11+270: TMnb;enH)ansþareLIgvijExkumÖ³ 2007 eKtRmUvdak;bBa©Úl 3.676m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMritkMBs; 7.80m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMralxñgTMnb;KW 5% b¤ 5cm/m TMnb;b:ulEDr 3 BI pk 5+700 eTA pk 7+637: TMnb;enH)ansþareLIgvijEx]sPa 2007 eKtRmUvdak;bBa©Úl 1.240m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMritkMBs; 7.75m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMralxñgTMnb;KW 5% b¤ 5cm/m

16 TMnb;b:ulEDr 2 BI pk 7+698 eTA pk 13+370 : TMnb;enH)ansþareLIgvijExmina 2007 eKtRmUvdak;bBa©Úl 3.764m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMritkMBs; 7.78m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMralxñgTMnb;KW 5% b¤ 5cm/m TMnb;b:ulEDr 3 BI pk 0+000 eTA pk 5+800 : TMnb;enH)anelIkkMBs;eLIgvijEx]sPa 2007 eKtRmUvdak;bBa©Úl 1515m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMrit kMBs; 7.80m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMralTMnb;KW 5% b¤ 5cm/m TMnb;b:ulEDr 5 BI pk 0+000 eTA pk 8+480 : TMnb;enH)ansþareLIgvijEx]sPa 2007 eKtRmUvdak;bBa© Úl 4.914m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMritkMBs; 8.05m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMralTMnb;KW 5% b¤ 5cm/m TMnb;GUrcMNarb:ulEDr 1 BI pk 0+000 eTA pk 3+000 : TMnb;enH)ansþareLIgvijEx]sPa 2007 eKtRmUvdak;bBa© Úl 685m3 edIm,IEfTaMeGaydl;kMritkMBs; 7.90m eyagtamlMnaMkargar. Rby½tñCMralTMnb;KW 5% b¤ 5cm/m

17 slakb½Rtkargar EfTaMxñgTMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 22............................... kalbriecäT ³ 17 mkra 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CacMnucedImTMnb;GUrcMNarBI pk 0+000 bBa©b;RtwmeCIgPñMRsIcamdl; pk 11+270 tMbn; ³ ……………………………………. tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. : 11+270 RbEvgKitCa : ……………………… 11.270 m TMhM TTwgxñgTMnb; ( m):…………………………………………………………….4 kMras;RKYsRkhmcak;bgðab; ³ CamFümBI ……………………………... 5 eTA 15cm brimaNRKYsRkhmcak;bgðab; ³ 3.676m3 cMnYnrWm:kcMNuH 2m3 : ……………..2.350 ray cMnYnkaMmIj:úgenAkardæan 10 kaMmIj:úg rWesµI 20m3 kñúgeCIg. cMnYneCIgkñúgmYyéf¶³ ……………….8 eCIg cMnYnéf¶dwkCBa¢Ún ³ ……………………………………………………………30 éf¶ brimaNRKYsRkhmsrub ³ …………………………………………………..4.700m3 TMhMedIm Twk ³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Edlman % TwkkñúgRKYsRkhm sIuETn ³ 5m3 cMnYnsIuETn ³ 2 ray cMNaM ³ eRKOgcRkeFVIkarelITMnb;RtUvmanTm¶n;Rsal ¬ 2 b:Ul D2 b¤ D3 nIvuWLWFunRsal r:ULÚ 2 5 etan rMj½r¦ eKGacbUmTwkkñúgRbLayeCIgTMnb;Eb:kxagb:ulEDr eQµaHRbFankardæan ³ hm sMNag htßelxaRbFankardæan

18 r)aykarN_kargarbB©ab; EfTaMxñgTMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 22..................................... kalbriecäT 22 mina> 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 edImTMnb;GUrcMNarBI pk 0+000 bBa©b;RtwmeCIgPñMRsIcamdl; pk 11+270 tMbn; ³ …………………………………………………………………. tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. : 11+270 RbEvgKitCa m : …………………11.270 sßanPaBGakasFatu kMedARBHGaTitü BBk ePøóg brimaNkargar)ansMerc RbEvg …………………………………………11.270m TTwg ……………………………………………..4m kMras;bgðab; …………………………………… rvag 5 eTA 15m RKYsRkhm ³ )aT rWm:kcMNuH 2m3 RKYsRkhmsrub 3.800m3 bgðab; nig 4.900m3 TMhMedIm Twk ³ sIuETncMNuH 2m3 srubTwk 450m3 sMPar³eRbIR)as; eRbg\nnHeRbIGs ; 8 kaMmIj:úgsMrab; 240 éf¶ sMrab; 2400km : 3500 liRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ema:g >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>liRt QñÜlBlkmµeRbIR)as; kmµkr³ sMrab;BRgabdI erIsecj b¤bMENkfµFMrbs;RKYsRkhm karbegðIy ³ b¤ 20 nak;sMrab; 60 éf¶eday 8 ema:gmYyéf¶ ³ b¤ 1200 éf¶smmUl cMNaM³ GñkTTYlxusRtUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>htßelxa

19 kMNt;CaKIbcMnYndIsrubcak;bMeBjTMnb;³ srubCaKIbelIkElgb:ulEDr 6 19.463m3 cak;bMeBjedayRKYsRkhm a-4 kMNt;témøkargarcak;bMeBj témøÉktarbs;RKYsRkhmcak; bgðab; eFVIerogrhUtcb; témøÉkta = 10 US$/m3 témøcak;bMeBj³ 194630 US$ BiBN_nakargar kargarelIkkMriteLIgvijtamKMerag edaycak;RkalRKYsRkhm bgðab;dI eFVIeRKag eRkaykab;qáaelIxñg TMnb; nigeCIgeTr bnÞab;mk beBa©jkaksMNl; ras; xñgTMnb;edayeRbIrnas;tMeLIgelI Niveuleuse FunRsal epSImcenøaH nigcak;RkalmYyRsTab;dIRkhm tamkMras;kñúgKMnUskat;TTwgnimYy² ¬mYyRsTab; 20cm CaGtibrma¦. Rby½tñenHCaTMnb; nigminEmnCafñl; RtUvEteKarBkRmitkMBs;EdlmankñúgKMerag nigRKYsRkhmmanKuNPaBbBa¢ak;kñúgesovePAbBaØa tibec©keTs RtUvbgðab;eRkayBIkarepSImedayr:ULÚrMj:rRsal. Rby½tñ¡ kargareFVIelIdITn;ya:gxøaMgfVIebIemIlGakar³xageRkA nigGnuBaØateGayeRbIEteRKOgcRkFunRsalEtb:ueNÑa H dUcecñH Rkumhunedjéfø)anRtUvEtéllksþúkRKYsRkhmenARckc UlTMnb;Edlnigcak;bMeBj.kargardwkCBa¢ÚndIcak;TMnb ;RtUveRbIedaykaMmIj:úgEbnFuntUcEtb:ueNÑaH EdlcMNuHticCa 2m 3 Gtibrma buldUsuWrRtUveRbIRbePT D2 b¤Gtibrma D3 kareFVIeRKagragxñgTMnb;eLIgvijtamTMhMedImedaye KarBCMralxñgTMnb; 5s/m edIm,IeFVIkargar enHeKeRbI Niveuleuse FunRsal.

20 brimaNRKYsRkhmEdlRtUvcak;RtUvsMGagtamKMnUsk at;TTwgzanelxaBIcMnucmYyeTAcMnucmYy 50m eTA 100m b¤ticCagenHkñúgtMbn;EdlmancritlkçN³elIdIFmµCatimun kargar nigeBlkargarbBa©b;. karKitbrimaNdIcak;bMeBjRtUvkMNt;tamKMnUskat;T TWgzanelxamuneBlcak;nigeRkayeBlcak;EdlkMnt;kñ úgKMerag. kat;rukçCati KWCaRbtibtikarcaM)ac; edayKuNPaBdImansarFatusrIragÁeRcInKWCaCICatil¥. ry³eBlticCag 2 ExeRkayeBlkab;qáaréRBTaMg enaH)anduHeLIgvijTaMgGs;. bc©úb,nñrukçCatiRKbCitBak;kNþalpøÚvebIkbr EdlrMxandl;kareFVIdMeNIrrbs;GñkeRbIR)as;TMnb;. eKRtUvcat;Ecgkat;rukçCatiTaMgenH[)an 2 dgkñúgmYyqñaM KWenAmun nigeRkayrdUvePøóg. eyIgRtUv)a:nsµanépÞRkLab¤vas;EvgmunnigkMNt;témø EdlRtUvcMNayelIkarkab;qáar. épÞEdlkat;)a:nsµan b¤vas;EvgKWTTwg 4m elI 50% rbs;beNþayénTMnb;srub eBalKWesµI ³RbEvg 32000m nigTTwg 4m. viFIkargarkab;qáa kargarenHTaMgGs;RtUveFVImunkargar Topo ;vaRtUveFVIedaykaykMras;dIGb,brimaedaymin[ERbRb Yldl;brimaNdIEdl)an KNnakñúgKMerag. KumÖbnøaRtUvykecj nigdut minRtUvRbmUlKrelIeCIgTMnb; b¤ecalkñúgRbLayeCIgTMnb;.

21 slakb½Rtkargar kab;qáaxñgTMnb;emb:ulEDr1 slakb½Rtkargarelx 23............................ kalbriec©T ³ 17 mkra 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CacMnucedImTMnb;GUrcMNarKW pk 0+000 nigbBa©ab;RtwmeCIgPñMRsIcamdl ; pk 11+270 tMbn; ³ tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m: …………………………………………………………..11.270 TMhM TTwgtMbn;kab;qáa (m): …………………………………..4 % épÞEdlRKbedayrukçCati ³ …………………………….50% RbEvgCamFümTMnb;Tak;Tg ³ …………………………..5.600m cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkab;qáa ³ …………….. 50 nak ; cMnYnéf¶kab; ³ ………………………………... 15 éf¶ épÞkab;qáasrub ³ ………………………………………...22.400m b¤ 2,2 hikta ]bkrN_ ³ kaMbitpÁak; BUefA rNar b¤ma:sIunkat;edaykMedA cMNaM ³ kaksMNl;RtUvykecjBITMnb; mundutedayminecalkñúgRbLayEdlecaTbBaðadl;TVarTw k nig snÞHmanRtecok rbs;sMNg;.karras; b¤sRtUveFVIeday nIvuWLW tUcmanbMBak;rnas;. eQµaHRbFankardæan ³ hm sMNag htßelxa RbFankardæan

22 r)aykarN_kargarbBa©b; kab;qáaxñgTMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 23.................................................... kalbriecäT ³ 17 mina 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CacMnucedImTMnb;GUrcMNarKW pk 0+000 nigbBa©b;RtwmeCIgPñMRsIcamdl; pk 11+270 tMbn; ³ …………………………………………………………. tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m : …………….11.270 sßanPaBGakasFatu kMedARBHGaTitü BBk ePøóg brimaNkargar)ansMerc TTwgtMbn;kab;qáa (m) : …………………………………………4 RbEvgCamFümTMnb;Tak;Tg : ………………………………….6.200m cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkab;qáa …………………………..50 nak; cMnYnéf¶kab; : ………………………………………………….24 éf¶ épÞkab;qáasrub : ………………………………………………24.800m b¤ 2,5 hikta ]bkrN_ : kaMbitpáak BUefA rNar b¤ ma:sIunkat;edaykMedA QñÜlBlkmµeRbIR)as; kmµkr ³ sMrab;BRgabdI erIsecj b¤bMEbkfµFMrbs;RKYsRkhm karbegáIy ³ b¤ 50 nak;sMrab; 24 éf¶ eday 8 ema:gmYyéf¶ ³ b¤esµInwg 1.200 éf¶. cMNaM ³ kaksMNl;)andutenAnwgkEnøgEtmþg GñkTTYlxusRtUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ………………………… ……. htßelxa

23 r)aMgeCIgTMnb; ³ karEfTaMr)aMgeQIeCIgTMnb;manRbEvg 50.650m varwgbwugedaybegÁalbBaÄrmanviCÄmaN 10cm nigRbEvgRbmaN 2,75 eTA 3m kñúgcenøaHbegÁalnimYy² XøatKña 2cm dUecñHkñúgmYyEm:RtmanbegÁal 8 edIm. slakb½Rtkargar EfTaMr)aMgeCIgTMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 24................................................. kalriecäT ³ 17 mkra 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CaedITMnb;GUrcMNarKW pk 0+000 bBa©b;RtwmeCIgPñMRsIcam pk 11+270 tMbn; ³ ………………………………………………………. tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m : ………….11.270m TMhM beNþaytMbn;dak;r)aMg (m):...............................................8000m PaKryr)aMg)ak; xUc b¤Buk ³.......................................................20% cMnYnbegÁalbBaÄrcaM)ac;edIm,IEfTaM ³..................................12.800 begÁal cMnYnbegÁalepþk 2 CYr ³.....................................................2.200 begÁal cMnYnkmµkrcaM)ac;sMrab;kab;qáa ³.................................30 nak; cMnYnéf¶kab; ³ ……………………………………………….25 éf¶ kMritcugbegÁalbBaÄr ³ ……………………………………..6,90m eyagtamlMnaMKMerag ]bkrN_ ³ kaMbitpÁak; BUefA rNar etµag epSg²>>> cMNaM ³ kaksMNl;eQImkBItRmwmkMritbegÁalRtUvykecjmundute nAeRkATMnb;KµanecalkñúgRbLayEdl ecaTbBaðaenAkMBs;TVar nigmansnÞHRtecokrbs;sMNg;karras; b¤sRtUveFVIedaynIvuWLWtUcbMBak;rnas;. eQµaHRbFankardæan ³ hm sMNag htßelxa RbFankardæan

24 r)aykarN_kargarbBa©b; EfTaMr)aMgeCIgTMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 23......................... kalbriecäT ³ 17 mina 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CaedImTMnb;GUrcMNarBI pk 0+000 bBa©b;RtwmeCIgPñMRsIcam pk 11+270 tMbn; ³ tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m : 11.270 sßanPaBGakasFatu kMedARBHGaTitü BBk ePøóg brimaNkargar)ansMerc beNþaytMbn;dak;r)aMg (m):......................................................................8000m %r)aMg)ak; xUc b¤Buk ³..............................................................................18% cMnYnbegÁalbBaÄrcaM)ac;edIm,IEfTaM ³.........................................................12.520 begÁal cMnYnbegÁalepþk 2 CYr ³............................................................................1.920 begÁal cMnYnkmµkrcaM)ac;sMrab;kab;qáa ³........................................................30 nak; cMnYnéf¶kab; ³ ………………………………………………………………..20 éf¶ kMritcugbegÁalbBaÄr ³ ………………………………………………………6,90m eyagtamlMnaMKMerag QñÜlBlkmµeRbIR)as; kmµkr ³ sMrab;BRgabdI erIsecj b¤bMEbkfµFMrbs;RKYsRkhm karbegáIy ³ b¤ 30 nak;sMrab; 20 éf¶ eday 8 ema:gmYyéf¶ ³ b¤ esµInwg 600éf¶. cMNaM ³ kaksMNl;RtUvykecj nigeGayGñkPUmiykeTAdut GñkTTYlxusRtUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>htßelxa

25 lakb½RtenHRtUveFVIral;éf¶ nigRbKl;eGaykariyal½ykardæaneBlcb;kic©kark ñúgmYyéf¶ vaGnuBaØattamdan BImYyéf¶eTAmYyéf¶ karcMNayenAkardæan nigkarelOneTAmux vaRtUvTukÉksarkñúgTUÉksaredIm,IseRmc kñúgkargaenH. eCIgTMnb;dak;r)a Mg kEnøgdak;r)aMg

26 edIm,IkMNt;RbEvgr)aMgeCIgTMnb; eyIgcaM)ac;RtUvCi³TUktamRbLayeCIgTMnb;TaM gGs;edIm,IBinitüKuNPaB eQIbBaÄr nigepþk RKan;Etvas;RbEvgRtUvdUrbegÁalrYceyIgykmkb UksrubcUlKña. begÁalmYycMnYnRtUv)ak;edayTUk b¤RkbI b¤xUcedayTwk b¤edayGakasERbRbYl.eRkayBIdkbegÁalcas; dak;bukvijbegÁalfµImanviCÄmaRtGb,brima10 s>m. karP¢ab;begÁalepþkeFVICarebobbBa¢aedayeRbI EdkeKalRbk;s½gásIragRCug b¤ragex©A eGayCab; sV½yRbvtþ. karvas;kMBs;kMritBIk,albegÁaltRmUv 6,90m eyagtamlMnaMKMerag eKGac)a:nsµanbc©úb,nñenHmankarbMpøaj 10% r)aMgTaMgGs;Edl)andak;KW 6.404m r)aMgsMrab;eCIgeTr l,ayxSac;enATMnb; b:ulEDr 1 r)aMgeCIgeTrxSac;d ak;kñúgeKalbMNgTb; TwkhUr edaydak;enAkEnøgr) aMgepþk. 1/0 0m eQIR cuH begÁ alRKa k ; eKalkarN¾énkarv ayeQIRcuHelIeCI geTr

27 kardak;eRbIRtUveKarBeKalkarN_xageRkam ³ bnÞat;r)aMgepþk nigXøatKña 1m sñwgvayBnøic 0,80m ehIyXøatKña 0,30m vaRtUvBnøicsV½yRbvtþedaykat;EkgépÞeCIgeTr edayetµag b¤kñúgrnEdl)anerobcMr)aMgdak;xag eRkaysñwgkñúgcg¥ÚrmanCMerA 0,05m bnþKñaRBmTaMgRKbelIKñakñúglMdab ; 0,30m TMnb;nimYy² manxSac;kñúgcMgay 500m ecjBIpøÚvCatielx 4 nigRtUvkarBar karhUreRcaHrdUvePøóg. karEfTaMeLIgvijpøaksBaØa ³ manpøaksBaØamYycMnYnRtUv)aneKdk rW bMpøajedayectna rW minectna dUecñHRtUveFVikarCYsCuldak;eLIgvij eRBaHvasMxan;sMrab;karRKb;RKg nigkartamdanehdæarcnasm<½n.

28 slakb½Rtkargar EfTaMsBaØaTMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 25............................ kalbriec©T ³ 17 mkra 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CacMnucedImTMnb;GUrcMNarKW pk 0+000 bBa©ab;RtwmeCIgPñMRsIcam pk 11+270 tMbn; ³ tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m: 11.270 cMNucénsßanPaB eKalKILÚEm:Rt ³ ……………………………………………………….11 eKal eKal 200m ³ ………………………………………………………….45 eKal cMnYneKalkMNt;TMhM ³ ………………………………………………..4 rayenA pk 0+200 nig pk 11+000 cMnYnsøaksBaØa ³ ……………………………………………………...8 pøak cMnYnr)aMgePøóg ³ ………………………………………………………2 rayenA pk 0+200 nig pk 11+000 cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkargarEfTaM ³ ……………………………5 nak; cMnYnéf¶eFVIkar ³ ………………………………………………………10 éf¶ ]bkrN_ ³ søabRBa)ayG jjÜr Edkdab; cbRtesH Eb:l RcasEdk Ck; fñaMBN_s Rkhm nigexµA cMNaM ³ edIm,ICYsCulbegÁal)ak;caM)ac;yksIum:g; xSac; Edk ebtug viCÄmaRt 8mm RKYs 1x2 Twk l>>>. eQµaHRbFankardæan htßelxaRbFankardæan

29 r)aykarN_kargarbBa©b; EfTaMsBaØaTMnb;emb:ulEDr1 slakb½Rtkargarelx 25............................ kalbriec©T ³ 17 mkra 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CacMnucedImTMnb;GUrcMNarKW pk 0+000 bBa©ab;RtwmeCIgPñMRsIcam pk 11+270 tMbn; ³ tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m: 11.270 sßanPaBGakasFatu kMedARBHGaTitü BBk ePøóg cMNucénsßanPaB eKalKILÚEm:Rt ³ …………………………………………………………..11 eKal eKal 200m ³ ……………………………………………………………45 eKal cMnYneKalkMNt;Tm¶n; ³ ……………………………………………………4 begÁal pk 0+200 nig pk 11+000 cMnYnsøaksBaØa ³ ………………………………………………………….8 pøaksBaØ cMnYnr)aMgePøóg ³ ………………………………………………………….2 r)aMg pk 0+200 nig pk 11+000 cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkargarEfTaM ³ ………………………………5 nak; cMnYnéf¶eFVIkar ³ …………………………………………………………10 éf¶ smÖar³eRbIR)as; sIum:g;³ 200kg Edkebtug ³ 50kg xSac; ³ 1m3 RKYs ³ 2m3 fñaMBN_s ³ 30kg fñaMBN_Rkhm ³ 15kg fñaMBN_exµA ³ 2kg eRKOgpSM ³ 15kg QñÜlBlkmµeRbIR)as; kmµkr ³ sMrab;BRgabdI erIsecj b¤bMEbkfµFMrbs;RKYsRkhm karbegáIy ³ b¤ 5 nak;sMrab; 10 éf¶ eday 8ema:gmYyéf¶ ³ b¤esµInwg 50 éf¶. dwkCBa¢Ún m:UtUrWm:k ³ 1 rayeRbgsaMg ³ 30 lIRt cMNaM ³ kaksMNl;RtUvykecj nigeGayGñkPUmiykeTAdut

30 kargarenHCaBiessman ³ pøas; nigbBa¢ÚlvijeKalKILÚEm:Rt) ak; pøas;TIkEnøg b¤ bMpøaj pøas; nigbBa¢ÚlvijeKaleTVhiktUEm :Rt)ak; pøas;TIkEnøg b¤ bMpøaj CYsCuleKalEdlxUcedaybBa¢ Úl)ayGsIum:g; fñaMbMpøajpSit sresrGkSreLIgvijedayfñaMBN _exµA bBa©úHeKalkñúgdI cak;esarviCÄmaRt 160mm

31 slakb½Rtkargar EfTaMeKal Topo TMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 26............................ kalbriec©T ³ 17 mkra 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CacMnucedaImTMnb;GUrcMNarBI pk 0+000 bBa©ab;RtwmeCIgPñMRsIcam pk 11+270 tMbn; ³ tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m: 11.270 cMNucénsßanPaB eq { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/3/1211228/slides/slide_31.jpg", "name": "slakb½Rtkargar EfTaMeKal Topo TMnb;emb:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 26............................", "description": "kalbriec©T ³ 17 mkra 2007 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ TMnb;enHecjBIpøÚvCatielx 4 CacMnucedaImTMnb;GUrcMNarBI pk 0+000 bBa©ab;RtwmeCIgPñMRsIcam pk 11+270 tMbn; ³ tambeNþayTaMgGs; BI p.k. 0+000 eTA p.k. 11+270 RbEvgKitCa m: 11.270 cMNucénsßanPaB eq

32 sMNg ; : karEfTaMehdæarcnasm<½neRkamkarTTYlxusRt Uvrbs ; CUP (Communauté des Usagers des Polders) KW : bu:lEDrTI 1 1- karEfTaMsMNg; eKGacEjksMNg;enAéRBnb;Ca 2 Epñk ³ b-1-1 sMNg;TVarTwk b-1-2 sMNg;lU b-1-1 sMNg;TVarTwk vaEjkecjCa 3Epñk TVarTwk nigsnÞHkøaeb: eRKOgbgÁúMebtug fµerob A-TVarTwk nigsnÞHkøaeb: KWCaEpñksMxan;bMputrbs;sMNg; karEfTaMRtUveFVI 3qñaMmþg dUcrebobxageRkam ³ sMNg;b:ulEDr 1, 3 nig 4 qñaMTI 1 sMNg;b:ulEDr 2 qñaMTI 2 sMNg;b:ulEDr 5 nig 6 qñaMTI 3 sMNg; TMnb;bn Þab;bnS M RbLay sMNg; 1 TMnb;GUrcMNar pk 4+700 TMnb;)ara Mg 3.820m 3 ray 19.820m7 kEnøg sMNg; 2 TMnb;em pk 10+500 sMNg; 3 TMnb;em pk 9+450 sMNg; 4 TMnb;em pk 7+800 CeNþIrTU kqøg

33 karEfTaMsnÞHkøaeb: edaHecjRkcab;snÞHkøaeb:ePøAbgViledayEfTaMsnÞHT aMgmUlCamYyekALak;temøIgelI eCIgRTlMnaMRbePTsMNg; elIksnÞHkøaeb:dak;elIkMralebtugsMNg;edayeRbIRKIb. edaHr:gecj xat;snÞHkøaeb:rhUtdl;Edk CRmHsñamxøaj;cas; niglabfñaMsMrab;f { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/3/1211228/slides/slide_33.jpg", "name": "karEfTaMsnÞHkøaeb: edaHecjRkcab;snÞHkøaeb:ePøAbgViledayEfTaMsnÞHT aMgmUlCamYyekALak;temøIgelI eCIgRTlMnaMRbePTsMNg; elIksnÞHkøaeb:dak;elIkMralebtugsMNg;edayeRbIRKIb.", "description": "edaHr:gecj xat;snÞHkøaeb:rhUtdl;Edk CRmHsñamxøaj;cas; niglabfñaMsMrab;f

34 RbB½neyalykrbs;snÞHkøaeb: Fñb; nigRTnab;snÞHkøaeb: snÞHkøaeb:bI TebIk

35 karEfTaMTVar dak;vijTVarkat;kedIm,ITajecjBIcg¥Úr dak;cuHvijelITRmuGMBIeQIedaHecjkarP¢ab;;TVar nigvissMrab;elIk edaymanekALak;P¢ab;\dæRkalcnÞl;RKIbcgTVarnigdak ;elI\dæRkalsMrab;ebIkbredaHecjr:gxagmux nig xageRkay xat;TVarrhUtdl;Edk CRmHsñamxøaj;cas; niglabfñaMsMrab;f { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/3/1211228/slides/slide_35.jpg", "name": "karEfTaMTVar dak;vijTVarkat;kedIm,ITajecjBIcg¥Úr dak;cuHvijelITRmuGMBIeQIedaHecjkarP¢ab;;TVar nigvissMrab;elIk edaymanekALak;P¢ab;\dæRkalcnÞl;RKIbcgTVarnigdak ;elI\dæRkalsMrab;ebIkbredaHecjr:gxagmux nig xageRkay xat;TVarrhUtdl;Edk CRmHsñamxøaj;cas; niglabfñaMsMrab;f

36 slakb½Rtkargar EfTaMTVar nigsnÞHkøaeb:enAsMNg;b:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 40……………………………………………. kalbriec©T ³ 15 mkra 2006 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ sMNg;elx2 manTVar3 nigmansnÞHkøaeb:3 tMbn; ³ TIbBa©b;TMnb;enAeCIgPñMRsIcam BI p.k. 10+500 kargar)anbMeBj edaHTVar nigsnÞHkøaeb: dak;vijr)aMgbeNþaHGasnñ ³ rhUtdl;kMrt ………………7,50m xat;TVarTaMgGs; ³ ………………………………………………………………………….. TVar 3 xat;snÞHmanRtecokTaMgGs; ³ …………………………………………………………….. snÞH 3 labfñaMTVar 3 nigsnÞH 3 ³ KWfa ……………………………………………………………..50kg fñaMBN dUrr:gekAsUrbs;TVar ³ dUrr:gekAsUsnÞHmux nigeRkay RBmTaMgxageRkam RbEvg 9600mm TVarnimYy²KWfa r:gRbmaN 32m x 0,2 kMBs; 1cm TVarmYy RbEvg 4.200mm snÞHTVarnimYy² KWfaRbmaN 14m x0,11m kMras; 1cm snÞHmYybULúg vis l>>> cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkargarEfTaM ³ ………………………………………………..6 nak; cMnYnéf¶eFIVkar ³ …………………………………………………………………………….20 éf¶ cMNaM ³ eKGaceFVI 12 eTA 13 sMNg;rdUvR)aMg eQµaHRbFankardæan htßelxaRbFankardæan ]bkrN_ ³ RbGb;esar jjÜr Edkdab; RcasEdk Rkdasxat; rNar fµsMelog poste a arc xÞHdutyk cMhay bUmkMedA m:UtUrWm:k ekALak; ExSkab ExSBYr TMBk; Rcva:k; TRm snÞH ma:sIunsVanedaHvis degrippant xøaj;eKasuT xøaj;eKaRkhm eRbgxab;kñúgRbGb; l>>>

37 fµerob vamantMbn;fµerob4kñú gmYysMNg; FµerobTaMgenHpSMe dayfµsMEb:tBI 10 eTA 15cm kMras;P¢ab;edaydak;el IRkNat;RkalelIdIelIk fµP¢ab;Kña eday)ayGsIum:g;smuR TRbePT 5 manfµmYycMnYnCaR) akdpøasTIkEnøg b¤rebIk b¤elIkedayb¤seQI. RtUveFVIkargarenHeBl TwksmuRtnaceRbobeF obxagkñúgb:ulEDr ExkumÖ³ b¤mina KWCaExl¥\tex©aH. RtUvedaHecjexOnmine BjlkçN³edayelIkfµecjebI TaMgRsug eKedaHecjTaMgGs; nigBinitükareRcaH eRkamRkNat;Rkal ebIcaM)ac; mUrRkNat;Rkal nigeKelIeCIgeTrrYcehIy eKcat;EcgelIkexOneLIg vijnig bBa¢ÚlfµrlIgeday)ayG. kic©rbtibtþikarenHmankarlM)akticbMput nigmnusS 2 b¤ 3 nak;GaceFVIkargarenH. eKrMlwkenATIenH enAb:ulEDr 5 nig 6 fµerobdak;elIbegÁaleQIGMBIsµac;edaybukbgðab;. vadac;xatmineFVIdUceyIg)aneXIjedayRKan;Etdak;fµ elIexOnedaypÞal;edIm,ITUTat;PaBRsutbNþal mkBIdIminENn.

38 slakb½Rtkargar EfTaMexOnfµerobsMNg;b:ulEDr 1 slakb½Rtkargarelx 41 kalbriec©T ³ 15 viciäka 2006 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ sMNg;elx 2 manTVar 3 nigsnÞH 3 tMbn; ³ TIbBa©b;TMnb;enAeCIgPñMRsIcam BI p.k. 10+500 kargar)anbMeBj erIfµerobmineBjlkçN³ecj ebITaMgRsugedaHTaMgGs;ecj nigmUrRkNat;rkalerobvij enAkEnøgsMPar³ s¶ÜtnigENnl¥rabesµI larmUrRkNat;Rkal erobfµ P¢ab;eday)ayG RbePT 5 ¬smuRT¦ xat;rMlIgr:g cMnYnkmµkrcitþcaM)ac;cUlrYmkargarEfTaM ³ ………………………………3 nak; cMnYnéf¶eFIVkar ³ …………………………………………………………...10 éf¶ ]bkrN_ ³ jjÜr Edkdab; eCIgdMrI søaRBa)ayG Eb:l cbRtesH barre a mine faMgeRsac l>>> cMNaM ³ eKGaceFVI 12 eTA 13 sMNg;rdUvR)aMg eQµaHRbFankardæan elak hmsMNag htßelxaRbFankardæan

39 karkarBarEpñkxagmuxEpñkxageRkayrbs;sMNg; begÁalepþkCaeRcInRtUvlYcelIviFankarN_karBarEdlXat; TUkcUlctCab;nwgTVar b¤snÞHkøaeb: rbs;sMNg; b¤Cab;niwgfµerob bgáGnþrayeBlb:³TgÁic. KWCaeQIGMBIsµac;manvCÄmaRtBI 6 eTA 8cm e)aHEdkeKalelIbegÁalFMbBaÄrGMBIsµac; vaman2 CYr GaRs½ytamkMritTwk EdlTUkminGacqøg)an. slakb½Rtkargar slakb½Rtkargarelx 42………………………….. kalbriec©T ³ 15 viciäka 2006 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ sMNg;elx 2 manTVar 3 nigman 3 snÞHmanRtecok tMbn; ³ TIbBa©b;TMnb;enAeCIgPñMRsIcam BI p.k. 10+500 kargar)anbMeBj dak;vijeQIepþkrebIkEdkeKal b¤dkecj dwkCBa¢Úndl;kEnøg eQIfµIedaybþÚreQIEdl)at; dak;begÁaleLIgvijkñúgtMbn;EdlKµan ³ KgelIKña 30cm P¢ab;edayEdkeKals½gásIRCug b¤ex©ATb;edaysV½yRbvtþ GHGagPaBrwgmaMTUeTA cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkargarEfTaM ³ ……………………………………… 3 nak; cMnYnéf¶eFIVkar ³ ……………………………………………………………………2 éf¶ ]bkrN_ ³ jjÜr rNar BUefA TUk m:UtUrWm:k l>>> cMNaM ³ eKGaceFVI 12 eTA 13 sMNg;rdUvR)aMg eQµaHRbFankardæan elak hmsMNag htßelxaRbFankardæan EfTaMRbB½nkarBarEpñkxagmuxEpñkxageRkaysMNg;b:ulEDr 1

40 sþarxagkñúgsMNg; 2 enAb:ulEDr 1 EfTaM CeNþIr TUkqøg ehdæarcnasm<½nBIebtugGarem: mankargarticEdlRtUveFVIelIehdæarcnasm<½n RtYtBinitümYydgeBleKsþarTwkkñúgsMNg;edIm,IEfTa MTVar nigsnÞH

41

42 enARKb;b:ulEDrTaMg 6 man 39 CeNþIrTUkqøg CeNþIrenHmaneKalbMNgeGayTUkqøgBIb:ulEDreTA smuRT nigbRB¢as;vij. vapSMeday ³ bukbegÁalsµac;Cag huksib cak;bMeBjdIRkhmbMENn 40cm Rkalfµ 4 x 6 mYyCan;BUnbgðab; 15cm \dæRkalmYyCan;BIebtugGarem: kMras; 10cm BisIum:g;smuRTRbePT 5 ya:gtic 42 bnÞHGMBIelahFatusMrab;P¢ab;eQIrGwl eQImUlehIyrwgcMnYn 21 manviCÄmaRt 0,10m nigRbEvg 2m PaB\tsNþab;Fñab;sMxan;bMputEdlkt;sMKal;ryHeBl 5 qñaM man³ lYceQIrGwl kat;eQIenHmYyPaK karkineday bull qøgkat; b¤ niveuleuse nig\tdUrpøas;eRkaykargar edayGakasERbRbYl eQIBuk kinelahFatusMrab;P¢ab; rukçCatism,ÚN_lukluy\dæRkal bBaðamanticbMputenAcug\dæRkalBIebtug viFIviTüaEfTaMCeNþIrTUkqøg edaHecjeQI)ak; b¤Buk sMGat\dæRkalebtug kat;rukçCatiya:gtic 2m enAsgxag\dæRkalebtugGarem: bBa¢ÚleLIgvijP¢ab;elahFatukinbMEbk bMeBjvijbnÞHP¢ab;fµI xat; niglabfñaMBN_smuRT erobcMP¢ab;bnÞHelahFatuedayEdkdab; bBa¢ÚlbnÞHP¢ab;fµI dUreQIEdlElgeRbI nigP¢ab;edayvisGIuNuk BinitübBa¢ak;

43 slakb½Rtkargar slakb½Rtkargarelx 43……………………………….. kalbriec©T ³ 15 viciäka 2006 TMnb;elx 1 em sßanPaB ³ enACitsMNg;elx 2 tMbn; ³ TIbBa©b;TMnb;enAeCIgPñMRsIcam BI pk 10+500 kargar)anbMeBj edaHecjeQImineBjlkçN³ sMGat\dæRkalebtugGarem: kat;rukçCati edaHbnÞHP¢ab;ecj erobcM nigdak;vijbnÞHP¢ab; dak;cUlbnÞHfµI dak;eLIgvijeQIfµI nigbnÞH cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkargarEfTaM ³ ……………………………………….2 nak; cMnYnéf¶eFIVkar ³ ……………………………………………………………………2 éf¶ ]bkrN_ ³ jjÜr rNar BUefA TUk m:UtUrWm:k TUrvis dgáab; søabRBa)ayG sIum:g; cMNaM ³ eQµaHRbFankardæan elak hmsMNag htßelxaRbFankardæan EfTaMRbB½nkarBarEpñkxagmuxEpñkxageRkay b:ulEDr 1

44 TMnb;rg eKeRcIneXIj CUP EdlCaGñkTTYlbnÞúkEfTaMTMnb;rgcMnYn 4 dUcCa³ TMnb;)araMgenAb:ulEDr 1 RbEvg 3.820m TMnb;éRBnb;enAb:ulEDr 2 RbEvg 7.439m TMnb;srugelIenAb:ulEDr 3 RbEvg 5.265m TMnb;eCIgeKaenAb:ulEDr 5 RbEvg 2.470m (CUP) EfTaM epSg²ral;qñaM. ]TahrN_enArdUvR)aMg 2007- 2008 cat;EcgkarEfTaMTMnb;éRBnb;nigeCIgeKaenArdUvR) aMg 2008-2009 cat;EcgkarEfTaMTMnb;sMrugelI nigenArdUvR)aMg 2009-2010 cat;EcgkarEfTaMTMnb;)araMg. kñúgenHeyIgminniyaycUldl;kargarcak;bMeBjdITMnb;eLI gvijeT.eyIgRKan;EtrMlwkfaTMnb;emsßitKWenAeRkamb nÞúkrbs; MREM ¬RksYgFnFanTwk nig]tuniym¦. g- RbLayedaHTwk RbLayTaMgGs;sßitkñúgbnÞúk CUP karcaM)ac;kaysMGatcat;TukkññúgtMbn;manxSac; ¬ 500m ecjpøÚv Catielx 4 ¦ sMrab;RbLayenAeCIgTMnb;pÞúyeTAvijedIm,IFanasßirP aBrbs;TMnb; minGac)arkñúgkrNINak¾ eday edIm,ICaBtmanrebobKNnasßirPaBykkMBs;Gtibrmarvag xñgTMnb; nig)atRbLayBI 2 eTA 2,20m kargarEfTaMkMNt;edaykat;rukçCatiTeTIsTETgpøÚvGm RbLay nigRcUtedayExVvesµATwk RbEvgsrubrbs;RbLay 160km Cak;EsþgRtUvGnuvtþCadMNak;². kñúgkarGnuvtþCak;Esþg nigedaymUlehtusuTsaFénhrijvtßúrbs;shKmn_eRbIR)as;b:ulEDr

45 vaytémøkarEfTaMenAéRBnb; kargarkñúgbnÞúkRksYgFnFanTwk sßa nPa B kargar xñ at brim aN¼ qña M tém øÉk PUt US$ tém øsru b US$ lMnaM TMnb; 1 kat;esµA km64 x 210012800 RbcaMqña M 1 kab;qáa km64 x 210012800 RbcaMqñaM 1 EfTaMtMbn;x Sac;cak;bMe Bj km43001200 RbcaMqña M 1 r)aMgeCIgeTr epák¬xSac;¦ km42501000 RbcaMqña M 1 Topo km64 x 28010240 RbcaMqña M 1 EfTaMxñgTM nb; ¬BIcMehog¦ km 64 20012800 RbcaMqña M 1 pÞúkeLIgvijxñ gTMnb; m3m3 17.00010170000 RbcaMqña M 1 cenøaHsMNg ;eTATMnb; Ékt a 40 1600 RbcaMqña M r)aMgeCIgT Mnb; 1 EfTaMr)aMg m40001040000 RbcaMqña M srub ¬vaytémø¦ 262400

46 vaytémøkargarEfTaMenAéRBnb; kargarkñúgbnÞúkshKmn_eRbIR)as;b:ulE Dr a- TMnb; sßa nPa B kargarxñat brim aN¼ qñaM tém øÉk PUt US$ témø srub US$ lMna M TMnb; 1 kat;esµA km22 x 21004400 Rbc aMq ñaM 1 kab;qáa km22 x 21004400 Rbc aMq ña 1 EfTaMtMbn;xSac; cak;bMeBj kmP.M 1 r)aMgeCIgeTrep át¬xSac;¦ km3,5250875 Rbc aMq ña 1Topokm22 x 2803520 Rbc aMq ña 1 EfTaMxñgTMnb; ¬BIcMehog¦ km222004400 Rbc aMq ña 1 pÞúkeLIgvijxñgT Mnb; m3m3 17001017000 Rbc aMq ña 1 cenøaHsMNg;eT ATMnb; Ékta 440160 Rbc aMq ña r)aMg 1 EfTaMr)aMg m400104000 Rbc aMq ñaM sMNg;tUc 1 EfTaMlUeRkamf ñl; Ékta 680480 Rbc aMq ñaM srub 39235

47 vaytémøkargarEfTaMenAéRBnb; kargarkñúgbnÞúkshKmn_eRbIR)as;b:ulE Dr b- sMNg;qñaMTI 1 sßa nP aB kargarÉkta brim aN¼ qñaM tém øÉk PUt US$ témø srub US$ lMna M sMNg; EfTaMEpñkemka nik qñaMTI 1 1 sMNg;TVar 4 ( b:ulEDr 1,3,4 ) Ékta 215003000 qña MTI 1 1 sMNg;TVar 3( b:ulEDr 1,2,4 ) Ékta 512506250 qña MTI 1 1 sMNg;TVar 2( b:ulEDr 1,2,4 ) Ékta 510005000 qña MTI 1 EfTaMebtugqña MTI 1 1 sMNg;TVar 4( b:ulEDr 1,3,4 ) Ékta 2320640 qña MTI 1 1 sMNg;TVar 3( b:ulEDr 1,2,4 ) Ékta 52501250 qña MTI 1 1 sMNg;TVar 2( b:ulEDr 1,2,4 ) Ékta 52001000 qña MTI 1 EfTaMfµerobqña MTI 1 1 EfTaMexOnray 48602880 qña MTI 1 srub 20020

48 vaytémøkargarEfTaMenAéRBnb; kargarkñúgbnÞúkshKmn_eRbIR)as;b:ulEDr c- sMNg;qñaMTI 2 sßa nPa B kargarÉkta brim aN¼ q ñaM témø Ékta US$ témøs rub US$ sMNg; EfTaMEpñkemkani kqñaMTI 2 1 sMNg;lU 2 CYr ( b:ulEDr 1,3,4 ) Ékta 36001800 1 sMNg;lU 1 CYr ( b:ulEDr 1 ) Ékta 2P.M 1 sMNg;TVar 4 ( b:ulEDr 2 ) Ékta 11500 1 sMNg;TVar 3 ( b:ulEDr 2 ) Ékta 11250 1 sMNg;TVar 2 ( b:ulEDr 2 ) Ékta 310003000 EfTaMebtugqñaMTI 2 1 sMNg;TVar 4 ( b:ulEDr 2 ) Ékta 1 320 1 sMNg;TVar 3 ( b:ulEDr 2 ) Ékta 1250 1 sMNg;TVar 2 ( b:ulEDr 2 ) Ékta 1200 1 sMNg;lU 2 CYr ( b:ulEDr 1,3,4 ) Ékta 3150450 1 sMNg;lU 1 CYr ( b:ulEDr 1 ) Ékta 280160 EfTaMfµerobqñaM TI 2 1 EfTaMexOnÉkta 32601920 srub 10850

49 vaytémøkargarEfTaMenAéRBnb; kargarkñúgbnÞúkshKmn_eRbIR)as;b:ulED r d- sMNg;qñaMTI 3 sßan PaB kargarÉkta brim aN¼ qñaM témø Ékta US$ tém øsr ub US$ lMn aM sMNg; EfTaMEpñkemka nikqñaMTI 3 1 sMNg;lU 2 CYr¬b:ulEDr 5 nig 6 ¦ Ékta 56003000 qña MT I 3 1 sMNg;lU 1 CYr ¬b:ulEDr 5 ¦ Ékta 34501350 qña MTI 3 1 sMNg;TVar 4 ¬b:ulEDr 5 nig 6 ¦ Ékta 11500 qña MTI 3 1 sMNg;TVar 3 ¬b:ulEDr 5 nig 6 ¦ Ékta 11250 qña MTI 3 1 sMNg;TVar 2 ¬b:ulEDr 5 nig 6 ¦ Ékta 410004000 qña MTI 3 EfTaMebtugqña MTI 3 1 sMNg;TVar 4 ¬b:ulEDr 5 ¦ Ékta 1320 qña MTI 3 1 sMNg;TVar 3 ¬b:ulEDr 6 ¦ Ékat 1250 qña MTI 3 1 sMNg;TVar 2 ¬b:ulEDr 2 ¦ Ékta 4200800 qña MTI 3 1 sMNg;lU 2 CYr¬b:ulEDr 1,3, 4 ¦ Ékta 5150750 qña MTI 3 1 sMNg;lU 1 CYr ¬b:ulEDr 1 ¦ Ékta 380240 qña MTI 3 lUtUceRkamfñl;Ékta 250100 qña MTI 3 EfTaMfµerobqña MTI 3 1 EfTaMfµerobÉkta 56603360 qña MTI 3 srub 16920

50 vaytémøkargarEfTaMenAéRBnb; kargarkñúgbnÞúkshKmn_eRbIR)as;b:ulED r e- sMNg;qñaMTI 1 f- sMNg;qñaMTI 2 sßan PaB kargarxñatbrima N¼ qña M tém øÉkt a US$ tém øsr ub US$ lMn aM RbLayqñaMTI 1 EfTaMRbLayb:ulED r 1 dl; 4 1 RbLay¬eCIgTMn b; nigpøÚvGmRbLa y¦ km100 10000 qña MTI 1 1 RbLay ¬kay ¦ m3m3 9000218000 qña MTI 1 srub 28000 sßa nPa B kargar xñ at brim aN¼ q ñaM témø Ékta US$ témø srub US$ lMna M RbLayqñaMTI 2 EfTaMRbLayb:ulE Dr 5 dl; 6 1 RbLay¬eCIgTMnb; nigpøÚvGmRbLay¦ km501005000 qña MTI2 1 RbLay ¬kay ¦ m3m3 5000210000 qña MTI2 srub 15000

51 g- CeNþIrTUkqøg h- taragsrub sßa nPa B kargarxñ at brim aN¼ qñaM tém øÉkt a US$ témø srub US$ lMna M CeNþIrTUkqøg 1 EfTaMFmµtara y 39301170 Rbca Mqñ aM 1 pøas;fµICeNþIrTUkq øg ra y 225005000 Rbca Mqñ aM srub 6170 sßa nPa B kargartémø srub US$ lMna M qñaMTI1 93425 qñaMTI2 71255 qñaMTI3 90325

52


Download ppt "11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec© keTs ExFñÚ2009 m:UDul 7 sikSakrNIGnuvt."

Similar presentations


Ads by Google