Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 mU:Dul 2 karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb;

Similar presentations


Presentation on theme: "1 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 mU:Dul 2 karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb;"— Presentation transcript:

1 1 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 mU:Dul 2 karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb;

2 2 etIkarEfTaM KWCaGIV? KWRbtibtiþkarRBmKña GnuBaØatEfrkSanUvKu NPaB)anl¥ éndMeNIrkarrbs;sMNg; EdlgayrgkarxUcxat. bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB karEfTaM

3 3 GtßRbeyaC n_énkarEfT aM? EfrkSaeGaydMeNIrkar)a nl¥ ral;smasFaturbs;RbB½n eRsacRsB nigpþl;Gayurbs;vaeGay) anyUr edIm,ICaGtßRbeyaCn_dl ;GñkeRbIR)as;. bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB karEfTaM

4 4 EbbEpnep Sg²énkarEf TaM RbePTkarEfTaM 1 karEfTaMBiess 2 karEfTaMral;éf¶ 3 karEfTaMRbcaMqñaM 4 karEfTaMeGaydUcedImvij bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB karEfTaM

5 5 karEfTa MBiess bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB

6 6 karEfTaMBiess karEfTaMenHcaM)ac;ebIsinman)ak;Føa yrbs;FatusMxan;énRbB½neRsacRsBEd lGacbgámhnþray. GnþraKmn_RtUveFVICabnÞan. eKGacerobrab;Ca]TahrN_: 1> )ak;TMnb;bNþalmkBITwkehor b¤rUgnaK b¤edayTwkhUrRCabeRkamTMnb;. 2> ma:sIunbUmQb;Pøam ¬KaMgBisþúg ¼r:gKuyLas ¼)akG½kS¦. eKkt;sMKal;PaKeRcIn sMNg;Gt;manma:sIunbUmCMnYy b¤ebImanKWeKElgeRbI. 3>dac;ExSkabTVarbiTebIksMNg;be gðórsV½yRbvtþnigKnøi³sRmab;eFVIeG ayfyeRkay. 4>cMeraHkñúgsMNg;mYyGacnaMe GayeRKaHfñak;dl;kMeNItrbs;va. TaMgenaHTak;TgeRcInsMNg;edIm RbLayrg. bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB

7 7 karxUcxatb NþalmkBIT wk karEfTaMBiess bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB

8 )ak;TMnb; GagTwk karEfTaMBiess bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB

9 9 )ak;TMnb;eq { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/3/1210057/slides/slide_9.jpg", "name": "9 )ak;TMnb;eq

10 bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB )ak;TMnb;eq { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/3/1210057/slides/slide_10.jpg", "name": "bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB )ak;TMnb;eq

11 11 slakb½Rtvaytémøkarg ar)ak;TMnb; slakb½RtenHGnuBaØateGaydkRsg; nigvaytémøkarxUcxat RBmTaMgTMhMkargarcaM)ac;edIm,I erobcMKuNPaBTMnb;eLIgvij. vaRtUvkMNt;dUecñH ³ 0> TMhMcak;bMeBjdIcaM)ac; RBmTaMgCMnYy ¬kþarsnøwkbiTTwk¼TMnb;)acBRgwgTwk¦ 1> cMnYnkmµkrcaM)ac;rYmkargar nigRbFanRkum 2> cMnYn nigRbePeRKOgcRkcaM)ac; 3> cMnYnrfynþEbn 4> eBlevla)a:n;sµanenAkardæan 5> témø)a:n;sµanrbs;kargar 6> RbPBhirjb,Tan 7> l>>>. karEfTaMBies s bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

12 12 éf¶GnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>> ema:g >>>>>>>>>> eQµaHGñkTTYlxusRtUvkargar>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> eQµaHTMnb; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TItaMg GPS mun)ak;Ebk................................. TItaMg GPS eRkaykar)ak;Ebk>>>>>>>>>>>>>> >> RbEvg)ak;Ebk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EmRt kMedARBHGaTitü emXRsTM ePøóg brimaNkargar cMnYnkaMmIjúg >>>>>>>>>>>>>>>>>> m3 srubbrimaNdIbMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>> m3 eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lIRt cMnYnmnusScUlrYm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. nak; RbFanRkum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... nak; eQµaHGñkTTYlxusRtUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cMnYnéf¶eFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> … éf¶ eGsáavaT½r³ )aT eTRbePTbUl³ )aT eT RbePTrULÚ ³ )aT eT eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lIRt eGsáavaT½revlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ema:g bUl evlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ema:g rULÚevlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. ema:g efr³evlasrubenAkardæan >>>>>>>>>>>>>>>>> éf¶ témøGnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> US $ éf¶nightßelxaGñkTTYlxusRtUv slakb½RtsMeyaKkargarbnÞab;BIka r)ak;TMnb;

13 )ak;sMNg; karEfTaMBies s bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

14 karEfTaMBiess slakb½Rtvaytémøka rgar)ak;sMNg; karEfTaMBies s bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

15 15 slakb½Rtvaytémøk argar)ak;sMNg; slakb½RtenHGnuBaØateGaydkRsg; nigvaytémøkarxUcxat RBmTaMgTMhMkargarcaM)ac; edIm,I erobcMKuNPaBTMnb;eLIgvij.. vaRtUvkMNt;dUecñH ³ 0> TMhMcak;bMeBjdIcaM)ac; ebtugRBmTaMgCMnYy ¬kþarsnøwkbiTTwk¼TMnb;BgVagpøÚvTw k¦ 1> cMnYnkmµkrcaM)ac;cUlrYmkargar nigRbFanRkum 2> cMnYn nigRbePTeRKOgcRkcaM)ac; 3> cMnYnrfynþEbn 4> eBlevla)a:n;sµanenAkardæan 5> témø)a:n;sµanrbs;kargar 6> RbPBhirjb,Tan 7> l>>>.. karEfTaMBies s bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

16 éf¶GnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>> ema:g >>>>>>>>>> eQµaHGñkTTYlxusRtUvkargar>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eQµaHTMnb; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> TItaMg GPS rbs;sMNg; RbEvg)ak;Ebk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>................... EmRt kMedARBHGaTitü emXRsTM ePøóg brimaNkargar cMnYnkaMmIjúg >>>>>>>>>>>>>>>>>> m3 srubbrimaNdIbMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.......... m3 eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lIRt brimaNebtug>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>............m3 cMnYnmnusScUlrYm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... nak; Edkebtug>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>............... etan RbFanRkum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nak; l>>>. eQµaHGñkTTYlxusRtUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cMnYnéf¶eFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ….. éf¶ eGsáavaT½r³ )aT eTRbePTbUl³ )aT eT RbePTrULÚ ³ )aT eT eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> lIRt eGsáavaT½tevlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> …. ema:g bUl evlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ema:g rULÚevlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> …. ema:g efr³evlasrubenAkardæan >>>>>>>>>>>>>>>>> … éf¶ témøGnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> US($) éf¶nightßelxaGñkTTYlxusRtUv slakb½RtsMeyaKkargarbnÞab;BIka r)ak;TMnb;

17 )ak;pøÚv GmRbLay karEfTaMBies s bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

18 karEfTaMBies s bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB pøÚvGmRbLaykMBugxUc ODonpao Kompng Thom karxUcxatenA Boeung Damnakk Kompng Thom pøÚvGmRbLaykMBugx Uc Kap She pøÚvGmRbLaykMBugxUc ODonpao Kompng Thom

19 19 slakb½Rtvaytémøkargar )ak;pøÚvGmRbLay slakb½RtenHGnuBaØateGaydkRsg; nigvaytémøkarxUcxat RBmTaMgTMhMkargarcaM)ac; edIm,I erobcMKuNPaBTMnb;eLIgvij. vaRtUvkMNt;dUecñH ³ 0> TMhMcak;bMeBjdIcaM)ac; RBmTaMgCMnYy ¬kþarsnøwkbiTTwk¼TMnb;)acBRgwgTwk¦ 1> cMnYnmnusScaM)ac;cUlrYmkargar nigRbFanRkum 2> cMnYn nigRbePTeRKOgcRkcaM)ac; 3> cMnYnrfynþEbn 4> eBlevla)a:n;sµanenAkardæan 5> témø)a:n;sµanrbs;kargar 6> RbPBhirjb,Tan 7> l>>>. karEfTaMBies s bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

20 20 éf¶GnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>> ema:g >>>>>>>>>> eQµaHGñkTTYlxusRtUvkargar>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> eQµaHTMnb; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TItaMg GPS rbs;sMNg ; RbEvg)ak;Ebk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EmRt kMedARBHGaTitü emXRsTM ePøóg brimaNkargar cMnYnkaMmIjúg >>>>>>>>>>>>>>>>>> m3 srubbrimaNdIbMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> m3 eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lIRt cMnYnmnusScUlrYm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nak; RbFanRkum >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> >nak; eQµaHGñkTTYlxusRtUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cMnYnéf¶eFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> éf¶ eGsáavaT½r³ )aT eTRbePTbUl³ )aT eT RbePTrULÚ ³ )aT eT eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> … lIRt eGsáavaT½revlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ….. ema:g bUl evlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ema:g rULÚevlaeFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> …... ema:g efr³evlasrubenAkardæan ………………. éf¶ témøGnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> …..US($) éf¶nightßelxaGñkTTYlxusRtUv slakb½RtsMeyaKkargarbnÞab;BIkar)a k;pøÚvGmRbLay

21 dac;ExSkabs MNg;begðórs V½yRbvtþ karEfTaMBiess bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

22 karEfTaMBiess bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB ExSkabdac;enA Chitoc Kompong Cham

23 slakb½Rtvaytémøkargar)ak;ExSkabs MNg;begðór slakb½RtenHGnuBaØateGaydkRsg;nig vaytémøkarxUcxatRBmTaMgTMhMkar garcaM)ac;edIm,IerobcMKuNPaBTMn b;eLIgvij. vaRtUvkMNt;dUecñH ³ 1-rebobdak;eLIgvijRbB½nTajTVarfyeRkay 2-cMnYnmnusScaM)ac;cUlrYm nigRbFanRkum 3-cMnYn nigRbePTeRKOgcRkcaM)ac; 4- eBlevla)a:n;sµanenAkardæan 5> eBlevla)a:n;sµanenAkardæan 6> RbPBhirjb,Tan 7> l>>>. karEfTaMBiess bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

24 24 éf¶GnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>> ema:g >>>>>>>>>> eQµaHGñkTTYlxusRtUvkargar>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elxsMNg;begðór>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TItaMg GPS rbs;sMNg;begðór>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>elxTVar b¤TVarBak;B½n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sßanPaBTVar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kMBs;TwkkñúgGagTwk>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> m kMedARBHGaTitü emXRsTM ePøóg brimaNkargar RbEvgExSkab >>>>>>>>>>>>>>>>>> m TMhMExSkab>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> mm eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>.... lIRt cMnYnExSkab>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>..... ray cMnYnmnusScUlrYm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. nak; RbFanRkum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... nak; eQµaHGñkTTYlxusRtUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cMnYnéf¶eFVIkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> …. éf¶ RbB½nelIkedaydMuTMgn; ³ )aT¼eT RbePT ³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > eRbIR)as;eRbg\nn³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> lIRt fñaMBN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>.....kg dUrTVar ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )aT¼eT ebImandUretIb:unaµn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>TVar efr³evlasrubenAkardæan >>>>>>>>>>>>>>>>>... éf¶ témøGnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> US($) éf¶nightßelxaGñkTTYlxusRtUv slakb½RtsMeyaKkargarbnÞab;BIdac;E xSkab

25 xUcbUmb Ba©ÚlTwk karEfTaMBies s bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB

26 slakb½RtvaytémøkargarxUcb Um slakb½RtenHGnuBaØateGaydkRsg; nigvaytémøkarxUcxat RBmTaMgTMhMkargarcaM)ac;edIm,I EfTaMma:suInbUmTwk[)anya:gticmYy. 1/rebobeFVIbUmdMeNIrkareLIgvij 2/cMnYnkmµkrcaM)ac;rYmkargar nigRbFanRkum 3> cMnYn nigRbePT]bkrN_caM)ac; 4> eBlevla)a:n;sµanenAkardæan 5> témø)a:n;sµanrbs;kargar 6> RbPBhirjb,Tan 7> l>>>. karEfTaMBiess bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB

27 2727 FICHE DE SYNTHESE DES TRAVAUX éf¶GnþraKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> QµaHGñkTTYlxusRtUvkargar>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> elxma:sIunbUm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> brimaNkargar cMnYnkmµkrcitþ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>nak; RbFanRkum>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> nak; eQµaHGñkTTYlxusRtUv>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> cMnYnéf¶eFVIkar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> éf¶ bþÚreRKOgbnøas;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>> RbePT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> ry³eBledaHecj>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> ema:g ry³eBlerobbBa¢Úl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> ema:g ry³eBlsakl,g>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> ema:g eRbgma:sIun>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>> … lIRt xøaj;eKa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> KILÚ kRmgepSg²>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> cMnYn l>>>. fñaMBN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>KILÚ srubefrevlaenAkardæan>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>éf¶ témøGnþraKmn_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>> US$ éf¶ nightßelxaGñkTTYlxusRtUv slakb½RtsMeyaKkargarbnÞab;BIxUcm a:sIunbUm

28 cb; sUmGrKuNcM eBaHkarykcitþ Tukdak;


Download ppt "1 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 mU:Dul 2 karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb;"

Similar presentations


Ads by Google