Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Učešće marginalizovanih grupa u obrazovanju odraslih: Druga šansa u obrazovanju ili u životu? Anita Jakobsone, Dr phil Sarajevo, 5. oktobar 2012.

Similar presentations


Presentation on theme: "Učešće marginalizovanih grupa u obrazovanju odraslih: Druga šansa u obrazovanju ili u životu? Anita Jakobsone, Dr phil Sarajevo, 5. oktobar 2012."— Presentation transcript:

1 Učešće marginalizovanih grupa u obrazovanju odraslih: Druga šansa u obrazovanju ili u životu? Anita Jakobsone, Dr phil Sarajevo, 5. oktobar 2012.

2 Sadržaj Uvid u projekat “Druga šansa” Šta je FOOO? Socijalne prepreke i barijere u učenju polaznika FOOO “Druga šansa” u okviru politike obrazovanja, obrazovanja odraslih, socijalne i radne politike

3 Projekat “Druga šansa”
“Druga šansa” – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji”, Srbija GOPA Consultants, dvv-international, EAEA Od septembra do septembra 2013. EU je donirala 4 miliona € za projekat

4 Projekat “Druga šansa”
Svrha projekta Uspostavljanje sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, koji bi bio otvoren i odgovarao potrebama polaznika i tržišta rada, u skladu sa konceptom celoživotnog učenja i koji bi se koncentrisao na životne veštine i kompetencije

5 Rezultati “Druge šanse”
Izrađen i testiran koncept FOOO u okviru dvogodišnjeg trajanja ogleda Testiran i revidiran nastavni program FOOO, kao i materijali za učenje i podučavanje 80 timova osnovnih škola – preko nastavnika obučeno u roku od dve godine Do 75 srednjih škola spremno da sprovodi 35 programa stručnih obuka u okviru FOOO

6 Rezultati “Druge šanse”
Preko polaznika FOOO upisano tokom dve godine, umesto planiranih 4.000 Povećana svest o ulozi “Druge šanse” u životima potencijalnih polaznika u javnosti i među zainteresovanim stranama na nacionalnom i lokalnom nivou

7 Šta je Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih?
Opšte osnovno obrazovanje u trajanju od 1804 sati + stručna obuka u trajanju do 270 sati tokom tri godine: Prvi ciklus (Od 1. do 4. razreda) Drugi ciklus (5, 6. razred) Treći ciklus (7, 8. razred + stručne obuke)

8 Šta je funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih?
Orijentisano prema opštim osnovnim kompetencijama/međupredmetnim ishodima –znanja, veštine i stavovi Jezička, matematička, osnovna jezička pismenost, digitalna pismenost, upravljanje sopstvenim učenjem, rešavanje problema, socijalna iterakcija i saradnja, građanska odgovornost, zdravstvena, ekološka pismenost, inicijativa i preduzetništvo, kulturna kreativnost i multikulturalizam Orijentisano prema predmetnim ishodima Srpski, matematika, hemija, fizika, istorija, geografija, odgovorno življenje u građanskom društvu ili osnovne životne veštine, preduzetništvo, biologija, primenjene nauke Funkcionalizacija znanja, individualizacija nastavnog procesa, podrška polaznicima prema individualnim postignućima i u prevazilaženju socijalnih prepreka i barijera u učenju su ključna pitanja u FOOO

9 Šta je funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih?
Osnovne škole pružaju obrazovanje i za decu i za odrasle Timovi osnovnih škola su posebno obučeni i vođeni Lokalni partnerski timovi su upoznati sa FOOO i mobilisani da pruže podršku Timovi osnovnih škola (direktor, stručni saradnik, andragoški asistent, nastavnici) i lokalni partnerski timovi sarađuju u implementaciji FOOO zarad dobrobiti polaznika

10 Ko su polaznici FOOO? Prosečni polaznici FOOO su:
Petnaestogodišnjaci i stariji (u proseku 28 godina), Bez završene osnovne škole, Proveli 13 godina izvan školskog sistema Delom pravno nevidljiva lica bez matičnih brojeva i ličnih karata, Socijalno isključeni, uglavnom nezaposleni ili rade u sivoj zoni, Žive u manje razvijenim opštinama u Srbiji, Jednako i žene i muškarci, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Romi, Mađari, itd., do stanovnika Srbije.

11 Socijalne prepreke i barijere u učenju polaznika FOOO
Pravno nevidljiva lica bez matičnih brojeva i ličnih karata (koja su stoga eliminisana iz primanja socijalne pomoći, zdravstvenog osiguranja, pomoći za nezaposlene, ne mogu se prijaviti na NSZ i uključiti u aktivne mere na tržištu rada, itd.) Ljudi iz siromašnih domaćinstava bez stalnog boravišta Veoma nisko učešće u socijalnim mrežama Ne razumeju besplatne resurse koji postoje u njihovom okruženju

12 Socijalne prepreke i barijere u učenju polaznika FOOO
Visok stepen osipanja – 41 % Motivacija za retenciju polaznika Polaznici bi želeli da uče, ali odustaju od obrazovanja zbog siromaštva, zdravstvenih problema, privremenih poslova, porodičnih problema, itd.

13 Socijalne prepreke i barijere u učenju polaznika FOOO
Lokalni partneri su osigurali socijalnu podršku polaznicima u okviru projekta prema njihovom kapacitetu za saradnju Najtraženija socijalna podrška podrazumeva: Nadoknadu putnih troškova, Organizaciju usluga prevoza, Povremeno čuvanje dece Podrška u vađenju ličnih karata Podrška za medicinske preglede i kupovinu naočara Podrška u otvaranju bankovnih računa Pravne konsultacije po različitim pitanjima, itd.

14 Socijalne prepreke i barijere u učenju polaznika FOOO
FOOO doprinosi obrazovnom sistemu u Srbiji na sledeći način: Pružanje podrške novoj ciljnoj grupi - odraslima Pomoć malim školama da prežive, kao veoma važnim socijalnim centrima u lokalnoj zajednici - Osnaživanje interaktivnog pristupa koji će se koristiti u redovnom obrazovanju - Predstavljanje učenja koje je zasnovano na ishodima i koncentrisano na znanja, veštine i stavove, - Izgradnja razumevanja o potrebi funkcionalizacije znanja u informacionom društvu

15 Socijalne prepreke i barijere u učenju polaznika FOOO
Polaznicima FOOO potrebna je druga šansa u životu što znači stvaranje mostova između obrazovanja, socijalne podrške i mera politike rada FOOO bi trebalo da se poveže sa odgovarajućom mesečnom socijalnom nadoknadom za polaznike FOOO jeste i može da se sprovodi kao aktivna mera na tržištu rada FOOO može da se sprovodi kao obrazovanje odraslih, što uključuje mere socijalne podrške

16 Druga šansa u obrazovanju ili u životu?
Glavni problem – kako prevazići stereotipe i način organizacije i finansiranja u slučaju obrazovanja za marginalizovane odrasle? Kako objediniti obrazovanje, socijalnu podršku i zapošljavanje? Veoma važno: Dostupnost stručnih obuka Dostupnost aktivnih mera na tržištu rada po isteku FOOO Uspostavljanje kontakata i približavanje polaznika prema lokalnim poslodavcima Saradnja između škola i lokalnih partnera

17 Hvala na pažnji!


Download ppt "Učešće marginalizovanih grupa u obrazovanju odraslih: Druga šansa u obrazovanju ili u životu? Anita Jakobsone, Dr phil Sarajevo, 5. oktobar 2012."

Similar presentations


Ads by Google