Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

6. poglavje: Računalniška vezja

Similar presentations


Presentation on theme: "6. poglavje: Računalniška vezja"— Presentation transcript:

1 6. poglavje: Računalniška vezja
Digitalna tehnika 6. poglavje: Računalniška vezja Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

2 Prenos podatkov Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics
Krmiljeno stikalo: Tri funkcije: o(ne)mogočiti prehod, zagotoviti potrebno moč, popraviti obliko signala Zadrževalnik (latch): Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

3 Prenos podatkov Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics
Paralelni prenos: Serijski prenos: Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

4 Prenos podatkov Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics
Sinhroni Asinhroni Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

5 Pomnilniki Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

6 Pomnilniki ROM PROM EPROM Statični RAM Dinamični RAM
Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

7 Pomnilniki Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

8 Aritmetično-logična enota
Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

9 Naslovni dekodirnik Pomnilniški modul je sestavljen iz pomn. čipov. Vsak čip, ki nastopa v modulu, ima določeno količino besed, katerih vsaka ima svoj naslov. Ta naslov je notranji naslov v čipu, njegova dolžina pa je odvisna od njegove kapacitete. Primer: hipotetični pomnilniški čip kapacitete 2K bytov ima 211= naslovov; Za notranje vodilo torej potrebujemo enajst bitov: % ($000) do % ($7FF). Računalniško naslovno vodilo ima praviloma večjo širino, kot je notranji naslov v čipu oz. na modulu. S pomočjo ostalih bitov določamo, kateri izmed čipov naj se odzove: z naslovnim dekodirnikom generiramo signale, ki izberejo ustrezni čip preko njegovih izbirnih vhodov (običajno aktivnih na nizkem nivoju in imenovanih chip select - CS, chip enable - CE ali podobno). Primer: Koliko čipov iz gornjega primera lahko priključimo na šestnajstbitno vodilo? 216/211 = 25 = 32 Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

10 Naslovni dekodirnik Nepopolni:
Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

11 Naslovni dekodirnik Popolni:
Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics

12 Mikroračunalnik Real-Time Systems Laboratory, Institute of Informatics


Download ppt "6. poglavje: Računalniška vezja"

Similar presentations


Ads by Google