Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Installfest delavnica mag. Aleš Košir Lugos

Similar presentations


Presentation on theme: "Installfest delavnica mag. Aleš Košir Lugos"— Presentation transcript:

1 Installfest delavnica mag. Aleš Košir Lugos
Pingo 4.0 Installfest delavnica mag. Aleš Košir Lugos

2 Spremembe v master pogledu
Za prehod v master pogled se gre na vrhu pod zavihek View/Master/Slide Master Ko ste enkrat v master pogledu: Kliknete na naslov dogodka (trenutno Installfest delavnica) in ga spremenite Če je naslov daljši od trenutno predvidenega prostora se tekstovno polje razširi v levo stran, desna stran naj ostane toliko odmaknjena kolikor je! Ostale stvari se pustijo pri miru! Za izhod se pritisne gumb Close Master View ali pa zavihek View/Normal Kiberpipa

3 Spremembe v navadnem pogledu
Na prvi strani oz. naslovnici Pri naslovih daljših od ene vrstice je potrebno premakniti črto nižje glede na porabljene vrstice (trenutno pod Installfest delavnica) Spremeni se ime dogodka (trenutno Installfest delavnica) in avtorja prezentacije (trenutno mag. Aleš Košir) Pri prosojnici z dvema stolpcema Srednjo črto med stolpcema je potrebno skopirati iz že narejene predloge Gleda se, da se črte na vrhu stikata in sta na sredini med predvidenimi prostori za besedilo Kiberpipa

4 Nadaljevanje glavnih sprememb
Header and Footer Na vrhu se gre pod zavihek View/Header and Footer Spremeni se kraj predstavitve (trenutno Kiberpipa) glede na to kje se odvija dogodek, lahko se tudi izklopi, če ni potrebe po besedilu Datum se pusti, če je izbran ameriški tip (MM/DD/YYYY), se ga spremeni v slovenski format (DD/MM/YYYY) Če ni na izbiro slovenskega tipa se gre na vrhu pod Tools/Options/Language settings/Languages nato se spremeni Locale setting na Slovenian in še enkrat ponovi sprememba v lastnostih Pusti se izbrane številke strani Izhod z gumbom Apply to all Kiberpipa

5 Zadnje glavne spremembe
Document properties Na vrhu se gre pod zavihek File/Properties nato zavihek Description Pod Subject se vpiše ime dogodka (trenutno Installfest delavnica) Pod Comments se pusti Pingo moštvo in pri Author se spremeni ime glede na to kdo je naredil prezentacijo (trenutno Peter), pusti se trenutna verzija predloge Kiberpipa

6 Kiberpipa

7 Kiberpipa


Download ppt "Installfest delavnica mag. Aleš Košir Lugos"

Similar presentations


Ads by Google