Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

کارگاه زبان فرانسه تخصصی

Similar presentations


Presentation on theme: "کارگاه زبان فرانسه تخصصی"— Presentation transcript:

1 کارگاه زبان فرانسه تخصصی
نام دانشجو: سمیرا قاسمی کارگاه زبان فرانسه تخصصی با موضوع بررسی زندگی و اندیشه های برخی از دانشمندان علوم اجتماعی فرانسه ی معاصر (پاورپوینت به سه زبان فرانسه، انگلیسی، فارسی) کارگاه فرانسه انسان شناسی و فرهنگ بهمن 1388

2 میشل فوکو

3 1926 : تولد میشل فوکو در پواتیه 1946 : ورود به اکول نرمال سوپریور
زندگینامه 1926 : تولد میشل فوکو در پواتیه 1946 : ورود به اکول نرمال سوپریور 1950 : پیوستن به حزب کمونیست تحت تاثیر لویی آلتوسر 1952 : ترک حزب کمونیست و شناخت دقیق تر از کمونیسم استالینی 1953 : آشنایی با بکت، بلانشو، بتای، لاکان و نیچه 1954 : انتشار کتاب بیماری روانی به درخواست لویی آلتوسر، دستیار روانشناسی در شهر لیل 1955 : مدیر موسسه فرانسوی اوپسالا، سوئد 1956 : آغاز تاریخ جنون، آغاز رابطه ی طولانی با ژرژ دومزیل 1958 : سفر به ورشو، به عنوان مدیر مرکز تمدن فرانسه 1959 : استخدام در موسسه ی فرانسوی هامبورگ 1960 : نگارش پایان نامه به زبان آلمانی، بر روی انسان شناسی کانت 1963 : دفاع رساله ی اصلی با عنوان تاریخ جنون، استاد راهنما ژرژ کانگیلم

4 زندگینامه 1965: سفر به تونس 1966 : انتشار ” کلمات و اشیاء“ . انتقاد بنیادین از علوم اجتماعی، تدریس فلسفه در دانشکده ی تونس 1969 : انتشار باستان شناسی دانش، و ” نویسنده چه کسی ست؟“ Publication of l’Archéologie du 1970 : کرسی تاریخ نظام های اندیشه در کلژ دو فرانس 1971 : پژوهش در 20 زندان، نخستین پژوهش جی آی پی 1973 : درس های کلژ دو فرانس با عنوان ” جامعه ی تنبیهی“، آماده سازی کتاب مراقبت و تنبیه، انتشار کتاب ” این یک پیپ نیست“ 1976: مرگ هایدیگر، انتشار کتاب داوطلب دانش، نخسین مجلد از تاریخ جنسیت 1978 : سفر به ایران، نگارش مقاله هایی مربوط به انقلاب ایران 1984 : بستری و فوت در بیمارستان به دلیل بیماری ایدز، مرگ در روز 25 جون در بیمارستان سالپتریر پاریس

5 مفاهیم کلیدی باستان شناسی آرشیو زیست سیاست کنترل کالبدها نظم اخلاق
واقعه دیوانگی تبارشناسی

6 مفاهیم کلیدی تاریخ هنجار قدرت خرد مقاومت دانش جنسیت شناسا قدرت و دانش

7 افرادی که بر فوکو تاثیر گذاشتند:
امانوئل کانت فردریش نیچه گاستون بشلار مارتین هایدگر ژرژ بتای

8 افرادی که بر فوکو تاثیر گذاشتند:
کلود لوی استراوس موریس بلانشو لویی آلتوسر ژرژ کانگیلهم کارل مارکس

9 کسانی که از فوکو تاثیر پذیرفته اند
جورجیو آگامبن ژیل دولوز جودیت باتلر تونی نگری کسانی که از فوکو تاثیر پذیرفته اند

10 :کسانی که از فوکو تاثیر پذیرفته اند
نانسی فریزر روبرتو اسپوزیتو چارلز زارکا

11 برخی از نقدهایی که به اندیشه ی میشل فوکو وارد شده است:
برخی از نقدهایی که به اندیشه ی میشل فوکو وارد شده است: دریدا و بودریارد: فوکو و زبان ویژه ی منطق و خرد او نمی تواند از موضوعاتی صحبت کند که تجانسی با خرد ندارند یورگن هابرماس: قدرت یک حضور همه جانبه و همیشه حاضر ندارد ریچارد پورتی: باستان شناسی دانش فوکو اساسا نگاهی منفی به موضوع دارد

12 کتاب هایی که از فوکو به زبان فارسی ترجمه شده است
فوکو، میشل، ایران روح یک جهان بی روح و نه گفتگوی دیگر، بازگردان نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ، نشر نی 1380 فوکو، میشل، این یک چپق نیست، برگردان ماني حقيقي، نشر مرکز، چاپ اول 1375 فوکو، میشل، بررسی یک پرونده ی قتل، برگردان مرتضی کلانتریان، نشر آگاه، 1376 فوکو، میشل، ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟ برگردان حسین معصومی همدانی، تهران 1357 فوکو، میشل، تاریخ جنون، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر هرمس 1385 فوکو، میشل، نظم گفتار، ترجمه ی باقرپرهام، نشر آگاه تهران، 1380 فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه. ترجمهٔ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، ۱۳۷۸. فوکو، میشل. [تاریخ جنسیت، جلد اول] اراده به دانستن. ترجمهٔ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی،

13 کتاب هایی که درباره ی فوکو نوشته و به زبان فارسی برگردانده شده است
کتاب هایی که درباره ی فوکو نوشته و به زبان فارسی برگردانده شده است نقد و قدرت مناظره ی فوکو و هابرماس: مطالعاتی در اندیشه ی سیاسی آلمان معاصر، مایکل کلی، نشر اختران اریک برنز، میشل فوکو، ترجمه بابک احمدی، نشر ماهی ، ۱۳۸۱ هیوبرت دریفوس، میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، مترجم: حسین بشیریه. ناشر: نی. نوبت چاپ: اول/ 1376. فوکو، کریس هوروکوس، نشر و پژوهش شیرازه فوکو در بوته ی نقد، دیوید کازنز هوی، نشر مرکز گفتارهای قدرت از هابر تا فوکو، نشر و پژوهش شیرازه فوکو و دیرینه شناسی دانش، روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعد التجدد، مترجم حسین کچویان، نشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ (1382) فوکو، ژیل دولوز، نشر نی هوراکس، کریس. فوکو، قدم اول. ترجمهٔ پیام یزدانجو، تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۷۹ ميشل‌ فوکو، ‌اريک‌ برنز، مترجم‌ بابک‌ ‌احمد‌ي، نشر‌ ماهی

14 منابع: php?citations Judith Revel , Le vocabulaire de Foucault 

15 Biographie: 1926 : Poitiers, naissance de Paul-Michel Foucault
1946 : Michel Foucault entre à l’Ecole Normale Supérieure de la 2rue d’Ulm 1950 : il adhère au Parti communiste français dans la mouvance de Louis Althusser 1952 : Psychologue dans le service psychiatrique. Michel Foucault quitte le Parti communiste 1953 : Foucault découvre Beckett, Blanchot, Bataille et Lacan, Nietzsche 1954 : Publication de Maladie mentale et personnalité, à la demande d’Althusser, . Assistant de psychologie à la faculté des lettres de Lille 1955 : Suède, Michel Foucault devient directeur de l’Institut français d’Uppsala 1956 : Commence Histoire de la folie. Début d’une relation constante avec Georges Dumézil. 1958 : Départ pour Varsovie, comme directeur du Centre de civilisation française. 1959 : Chassé par la police de Gomulka, est chargé de l’Institut français de Hambourg 1960 : Ecrit en Allemagne sa thèse complémentaire sur l’Anthropologie de Kant 1963 : Présente Histoire de la folie comme thèse principale dirigée par Georges Canguilhem et l’Anthropologie de Kant, thèse secondaire sous la direction de Jean Hyppolite. Termine la rédaction de Naissance de la clinique

16 Michel Foucault

17 Biography: 1965: Partir pour la Tunisie 1966 : Parution des Mots et les choses. Critique radicale des sciences sociales. Enseigne la philosophie à la faculté de Tunis. 1969 : Publie l’Archéologie du savoir, l’ouvrage de méthodologie écrit en Tunisie. « Qu’est-ce qu’un auteur ? ». Création de Vincennes. 1970  Est élu au Collège de France à une chaire créée pour lui d’Histoire des systèmes de pensée 1971 : Enquête dans 20 prisons, première enquête du GIP. 1973 : Le cours du Collège de France s’intitule « la Société punitive » ; prépare Surveiller et. Ecrit un hommage à Magritte intitulé Ceci n’est pas une pipe. 1975 : Cours sur « les Anormaux » au Collège de France. Parution de Surveiller et punir, naissance de la prison. 1976: Parution de la Volonté de savoir, premier tome de son Histoire de la sexualité. 1978 : Premier reportage d’idées proposé par Foucault au Corriere della Sera sur les événements d’Iran 1984 : Est hospitalisé en urgence et meurt du sida le 25 juin à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris. Est inhumé dans l’intimité dans le village familial de Vendeuvre

18 Les concepts clés Archéologie Archive Biopolitique Contrôle Corps
Discipline Ethique Evènement Folie Généalogie

19 Il est influencé par: Immanuel Kant Friedrich Nietzsche Gaston Bachelard Martin Heidegger Georges Bataille

20 Claude Levi-Strauss Maurice Blanchot Louis Althusser
Il est influencé par: Claude Levi-Strauss Maurice Blanchot Louis Althusser Georges Canguilhem Carl Marx

21 Ses disciples: Giorgio Agamben Gilles Deleuze Judith Butler Toni Negri

22 Ses disciples: Nancy Fraser Roberto Esposito Yves Charles Zarka

23 Publications : Maladie mentale et (personnalité 1954) psychologie  Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique.  Histoire de la folie à l'âge classique.  Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical.  Raymond Roussel Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines.  La Pensée du dehors.  L'Archéologie du savoir.  Sept propos sur le septième ange.  L'Ordre du discours.  Ceci n'est pas une pipe.  Surveiller et punir. Naissance de la prison. Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir.  Histoire de la sexualité, vol. 2 : L'usage des plaisirs. Histoire de la sexualité, vol. 3 : Le souci de soi.  Dits et écrits, vol. 1 et 2. 

24 Plusieurs volumes au Collège de France:
 : Le Pouvoir psychiatrique.   : Les Anormaux.  : « Il faut défendre la société ».   : Sécurité, territoire, population.   : Naissance de la biopolitique.  : L'Herméneutique du sujet.   : Le Gouvernement de soi et des autres I.   : Le Gouvernement de soi et des autres II : Le Courage de la vérité  Biographie: Jeannette Colombel, Michel Foucault, la clarté de la mort. Didier Eribon, Michel Foucault,   Didier Eribon, Michel Foucault et ses contemporains. David Macey (trad. Pierre-Emmanuel Dauzat), Michel Foucault. James Miller, The passion of Michel Foucault.  Claude Mauriac, Le Temps immobile, vol. 3 

25 Les Critiques: Derrida et Baudrillard : Foucault et le langage de la logique et la raison ne peut pas parler d'une catégorie qui est incompatible avec la sagesse. Jürgen Habermas: le pouvoir n’a pas une nature fluide, pluriel et omniprésent. il a décrit Foucault comme un "cryptonormativiste. Richard Rorty pense que l'archéologie de la connaissance de Foucault est fondamentalement négative.

26 Livres de Foucault, traduits en persan
ایران روح یک جهان بی روح و نه گفتگوی دیگر، میشل فوکو، نشر نی این یک چپق نیست، نشر مرکز مراقبت و تنبیه، تولد زندان، نشر نی بررسی یک پرونده ی قتل، نشر آگاه ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟، هرمس اراده به دانستن، نشر نی تاریخ جنون، نشر هرمس نظم گفتار، نشر آگاه Livres apropos de Foucault, traduits en persan نقد و قدرت مناظره ی فوکو و هابرماس: مطالعاتی در اندیشه ی سیاسی آلمان معاصر، مایکل کلی، نشر اختران میشل فوکو، اریک برنز، نشر ماهی میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، هیوبرت دریفوس فوکو، کریس هوروکوس، نشر و پژوهش شیرازه فوکو در بوته ی نقد، دیوید کازنز هوی، نشر مرکز گفتارهای قدرت از هابر تا فوکو، نشر و پژوهش شیرازه فوکو و دیرینه شناسی دانش، روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعد التجدد، نشر دانشگاه تهران فوکو، ژیل دولوز، نشر نی

27 Références: php?citations Judith Revel , Le vocabulaire de Foucault 

28 Michel Foucault

29 Biography 1926 : Poitiers, birth of Paul-Michel Foucault
1946 : Michel Foucault enter in l’Ecole Normale Supérieure de la 2rue d’Ulm 1950 : He joins the french communiste party (influenced by Louis Althusser) 1952 : Michel Foucault leaves the communiste Parti 1953 : Foucault discovers Beckett, Blanchot, Bataille et Lacan, Nietzsche 1954 : Publication of Maladie mentale et personnalité, by the demande d’Althusser, . Assistant of psychology in Lille 1955 : Sweden, Michel Foucault becomes the director of l’Institut français d’Uppsala 1956 : Begines Histoire de la folie. Begining of a constant relation with Georges Dumézil. 1958 : Parting for Varsovie, as the director of Center in french civilisation. 1959 : Employed in the l’Institut français de Hambourg 1960 : Writing his these in german, on the Anthropology of Kant 1963 : Presenting Histoire de la folie as his principale these supervised by Georges Canguilhem and l’Anthropologie de Kant, the secondary these with the direction of Jean Hyppolite. Finishing the drafting of Naissance de la clinique

30 Biography 1965: depart for Tunisie 1966 : publication of des Mots et les choses. radicale critique of social sciences. Teaching the philosophy at the faculty of Tunis. 1969 : Publication of l’Archéologie du savoir, a book on the méthodology :« Qu’est-ce qu’un auteur ? ». Creation of the university of Vincennes. 1970 : elected at Collège de France for the chair of d’Histoire des systèmes de pensée 1971 : research in 20 prisons, the perimary research of GIP. 1973 : the courses of Collège de France with title of « la Société punitive » ; preparing the book of Surveiller et punir. Publishing the book of « this is not a pipe » Ceci n’est pas une pipe. 1976: Death of Heidegger. Publishing la Volonté de savoir, primary volume of Histoire de la sexualité. 1978 : voyage to Iran, writing articles on iranian revolution 1984 : hospitalised and died because of Aids on the 25th day of june, in the hospital of Salpêtrière in Paris.

31 the key concepts Archeology Archive Biopolitic Controle Bodies
Discipline Ethic Evenement Foly Genealogy

32 The key concepts History Norm Pouvoir Reason/Rationality Resistance
Knowledge Sexuality Sujet/subjectivity Power and knowledge

33 he was influenced by: Immanuel Kant Friedrich Nietzsche Gaston Bachelard Martin Heidegger Georges Bataille

34 Claude Levi-Strauss Maurice Blanchot Louis Althusser
he was influenced by: Claude Levi-Strauss Maurice Blanchot Louis Althusser Georges Canguilhem Carl Marx

35 his disciples: Giorgio Agamben Gilles Deleuze Judith Butler Toni Negri

36 his disciples: Nancy Fraser Roberto Esposito Yves Charles Zarka

37 Publications : Discipline and Punish The Order Of Things The History Of Sexuality Madness and Civilization The Foucault Reader Archaeology Of Knowledge Abnormal This Is Not a Pipe Power-Knowledge Ethics Language, Counter-Memory, Practice Society Must Be Defended Archaeology Of Knowledge and The Discourse On Language Discipline & Punish the Birth Of the Prison

38 Herculine Barbin The Use Of Pleasure Death and The Labyrinth Politics, Philosophy, Culture Defender La Sociedad Los Anormales Religion and Culture I,Pierre Riviere, Having Slaughtered My Mother, My Sister, and My Brother Power History Of Sexuality Vol 1, 2, 3 Hermeneutics Of the Subject Archeology Of Knowledge History Of Sexuality the Use Of Pleasure Care Of the Self the History Of Sexuality The order of discourse

39 The Critics: Derrida and Baudrillard : Foucault and his langage of logic and reason can not pas speak of the categories which are incompatible with wisdom. Jürgen Habermas: he doesn’t look at the power as Foucaul does. Power does not have a fluide, plural and omnipresent nature. Richard Rorty thinks that Foucault’s archéology of knowlege is fondamentally negative.

40 Books of Foucault which are translated in Farsi
ایران روح یک جهان بی روح و نه گفتگوی دیگر، میشل فوکو، نشر نی این یک چپق نیست، نشر مرکز مراقبت و تنبیه، تولد زندان، نشر نی بررسی یک پرونده ی قتل، نشر آگاه ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟، هرمس اراده به دانستن، نشر نی تاریخ جنون، نشر هرمس نظم گفتار، نشر آگاه Books on Foucault which are translated in Farsi نقد و قدرت مناظره ی فوکو و هابرماس: مطالعاتی در اندیشه ی سیاسی آلمان معاصر، مایکل کلی، نشر اختران میشل فوکو، اریک برنز، نشر ماهی میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، هیوبرت دریفوس فوکو، کریس هوروکوس، نشر و پژوهش شیرازه فوکو در بوته ی نقد، دیوید کازنز هوی، نشر مرکز گفتارهای قدرت از هابر تا فوکو، نشر و پژوهش شیرازه فوکو و دیرینه شناسی دانش، روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعد التجدد، نشر دانشگاه تهران فوکو، ژیل دولوز، نشر نی

41 References: php?citations Judith Revel , Le vocabulaire de Foucault 


Download ppt "کارگاه زبان فرانسه تخصصی"

Similar presentations


Ads by Google