Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro.

Similar presentations


Presentation on theme: "Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro."— Presentation transcript:

1 Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro

2 entre as mellores de España Por 5º ano consecutivo Enxeñaría Química da USC figura no ranking de 50 Carreiras do xornal El Mundo entre as 5 mellores de España. Só as Universidades Complutense de Madrid, Politecnica de Catalunya e a USC figuraron ininterrumpidamente destacados nos derradeiros 5 anos.

3 ambiente de traballo estimulante Oferta limitada a 60 prazas para unha atención personalizada Nota de acceso máis alta das titulacións técnicas en Galicia Aulas de traballo e Zonas de traballo Realización de traballos como criterio de avaliación das materias

4 aula profesional –Oferta formativa integrada nas aula profesional Cursos de liderado, Presentacións, Redacción de textos, Calculadoras programables, Patentes, Control de procesos, Preparación do C.V., Estudio do perfil persoal dos alumnos nun Assessment Center, etc.

5 inserción laboral Empresas de producción, en diversos sectores,españolas e internacionais: Repsol, Finsa, Procter& Gamble, Lonza, Ausonia, Dow Chemical, Sogarisa, Inditex, Air Products, Linde, Iberdrola, Conservas Calvo... Enxeñarías e Consultoría - Accenture, Deloite & Touch, Idom Enxeñaría. Técnicas Reunidas, 3R,.. Educación e Investigación - Profesores de Universidade, de Ensino secundario - CSIC, Universidades, empresas privadas

6 practicas e visitas a empresas Programa de prácticas en empresa Practicas en empresas europeas Programa de visitas a empresas

7 campus de excelencia internacional A ETSE pertence o Campus Vida recoñecido polo Ministerio de Educación e Ciencia como Campus de Excelencia Internacional, o único en Galicia, distinción só recoñecida a 9 Universidades Españolas

8 compromiso coa calidade Programación anuais de titulación, con accións de mellora Coordinación por cursos e por titulación Atención personalizada ós estudiantes

9 integración internacional Programas Erasmus coas mellores Escolas de Enxeñaría Quimica en Europa (Karlsruhe, Politecnico Milan, Berlin, Toulouse, Lisboa, Newcastle, TU Delft, TU Lingby- Dinamarca-, Royal Institute of Technology-Estocolmo-...) Primer centro na USC en impartir materias en Inglés Materia de Inglés técnico Curso de inglés virtual Prácticas en empresas europeas

10 excelentes instalacións 5 laboratorios completos, especializados (Transporte de fluidos, Transmisión de calor, Enxeñaría de Reactores, Fenómenos de Transporte,...) Planta piloto con instalacións a nivel piloto. Aulas de informática, con 80 ordenadores.

11 investigación de calidade Entre as cinco mellores de España (Informe Scimago, publicado en Universia) e entre as 15 mellores de toda Iberoamérica. O tercer Factor de impacto máis elevado das publicacións entre as Universidades Españolas.

12 http://www.usc.es Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro


Download ppt "Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro Enxeñaría Química na ETSE Unha opción de futuro."

Similar presentations


Ads by Google