Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Escrituras Comunes en Mixteco Bajo Escogidos del folleto: Tuun vaa ña káan Ndios xíín yó Usando la traducción de la Biblia de San Andrés Yutatio: Tuti.

Similar presentations


Presentation on theme: "Escrituras Comunes en Mixteco Bajo Escogidos del folleto: Tuun vaa ña káan Ndios xíín yó Usando la traducción de la Biblia de San Andrés Yutatio: Tuti."— Presentation transcript:

1

2 Escrituras Comunes en Mixteco Bajo Escogidos del folleto: Tuun vaa ña káan Ndios xíín yó Usando la traducción de la Biblia de San Andrés Yutatio: Tuti yóo kúú toon Ndios, ta xío ña kuendá saa Jesús Video #1

3 1 Timoteo 6:19 Dión kánian kee na, dá kían koo kuíká ndisa na iin ka ñayuú vei chí noo, dá natiin na ña kataki chíchí ná.

4 2 Timoteo 3:1 Kánian kanaón ña tein kuu noo ndíí, dá koo ndao tandóó.

5 Mateo 5:10 Ndikáán ndi kúu ví na ndóo nío saá ña kée na ña ndaa, dá chi na yóo kúú na nií ña kañoo na tixi ndáa Ndios.

6 Apocalipsis 14:6 Ni ndii dá ni xinii tánee iin ka ángel xíonoona meí induú, ta née na toon vaa Jesús, ña daá kuití koo, dá dánaa na ñá noó ñayuu ndéi noñóo, noo ndidaá nación, noo ndidaá ñoo kuálí, noó na káan iin rá iin yúu, xíín noó na ndéi iin rá iin ñoo náano.

7 Apocalipsis 4:11 Satoo ndu, ió íchi ní ña kían kekáano na mií ní, ña kían kio na ñañóó noo ní, ña kían natiin ní ndidaá táan choon, dá chi mií ní ni kavaa ndidaá táan ñaa. Ta saá ña dión ni koni mií ní, saá ñoó ió ndidaá táan ñaa, ta saá ñoó taani ni ndaki ndidaá táan ñaa ni kee ní.

8 Romanos 1:20 Ta vaará o kúu taon koni yo choon káano née na xíín noo yo, ta vaará o kúu taon koni yo ña kúú ná Ndios, tído kánian kanaá yó ña miían ndaa ió na, ta née na choon, chi nda rá ni kasáá saa ñayuú yóo xío na ña kándaa ini yo ña dión kíán, chi xiní yo ndidaá kúú ña ni kavaa na. Saá ñoó ni iin tóón ñayuu o kúu kaa ña ko náá ná saa Ndios.

9 Salmo 83:18 Ja kiáan ná kanaá nayuu ña kuu mií ní kúú Jehová, tá iin tóon mií ní kúú na káano chákaa noon ñóon yóo.

10 Juan 17:26 Sa ni xioi ña kándaa ini ra saa mií ní, ta koin kioi ña kandaa cháá ka ini ra saa ní, dá ná katia ra kuu ini ra saa dao ka ñayuu tátoon kio kúu ini mií ní saa yúu, ta iin ná kakuu yuu xíín ná – kaá na xíín tatá Ndios.

11 Santiago 1:13 Tá kasáá katoó ndo kee ndó iin kuachi, o sa káán ndo ña Ndios kúú na dákaan ñaá, dá chi o kándeé taon ña kini ña kían yaa Ndios kee na kuachi, ta ko dákaan Ndios ni iin tóón ñayuu ña kían yaa na kee na kuachi.

12 2 Pedro 2:9 Chi ió choon noo ndáa satoo yo Ndios dákaki na nayuu ndíta xoo na noó tandóó. Ta taó xóo na nayuu kíni kañoo na ndadí vaa na nda ná kasandaá kuu kee yíko saa ná.

13 2 Pedro 3:13 Tído yóó, ndáti yó xinkoo toon ni xio Ndios noo yo, chi ni kaa na ña kavaa na induú saá xíín noñóo saá noo koo ndinoo ña ndaa.

14 Santiago 4:8 Ta koo ini ndo nandukú ndó Ndios ndidaá kuu, dá ná kuyati cháá ka na koo na xíín ndó. Ta ndoó, na kómí kuachi, nduvii ndo ndáa ndó, dá chi ña kini ndao kían kée ndó xíán. Ta ndoó, na nákani uu ini, koo ini ndo nduvii ndo nío ndo.

15 1 Timoteo 2:4 Dá chi kóni na ña ndidaá táan ñayuu nii ña kaki na noó kuachi na, ta nanii ná ña kanaá ná ña ndaa saa mií Ndios.

16 1 Juan 5:3 Tá kóni ndisa yó Ndios, dá kían kee yó choon saándá na. Ta ko taón ña kuáchi kíán kee yó choon saándáan,

17 2 Timoteo 3:16 Chi mií vá Ndios ni datóon ña xintóni dao taa, dá ni taa ra ndidaá toon tándaa noo tuti ii ná. Ta toon yóo kían vaan dánaaan noó nayuu, vaan kuió néa na, vaan ná chikani ndaa ná, vaan dákuáanoa na, dá ná kee na ña ndaa,

18 2 Pedro 1:21 chi ni iin tóón toon ni taa ra ko ní ndáki ña dini ni iin taa ñayuú yóo. Mií vá Espíritu ii Ndios ni datóon ñaxintóni taa ni kaxi mií ná, dá ni taara ña.

19 Apocalipsis 21:4 Ta dánayaa Ndios ndírnoo ñayuu na. Ta o kuú ka na, ta ni o kúndaí ka ini na, ta o kuáki ka na, ta o ndóo ka nío ná, dá chi ndidaá ñaa sa ndoo na tá sata ni kexoo vaan.

20 Santiago 2:23 Dá ni xinkoo toon káan tuti ii Ndios, chi kaáan ña saá ña ni kandeé iní Abraham Ndios, saá ñoó ni kandoo vii ná noo ná. Ta káan taan ña ña ni sa kuu na amigo Ndios.

21 Lucas 24:45 Dá ni sonó Jesús ñaxintóni ná, dá ná kandaa ini na ña káan tuti ii Ndios.

22 Juan 17:3 Ta nii ná ña kataki chíchí ná tá ná na koni na mií ní, na kúú iin tóón dini Ndios ndaa, ta nakoni taani na Jesucristo, na ni tandaá ní ni kasáa.

23 Colosenses 1:15 Tátoon kio kúú míí Ndios, na o kúu taon koni xíín noo yo, kio dión kúú Cristo, ta noón kúú na mií noo, dá ni kavaa ndidaá ña ió.

24 Mateo 20:28 ta kee ndó tátoon kée na ni nduu taa ñayuú yóo, chi ko ní kásaa na, dá koni kuáchí ñayuu noo ná. Dia ni kasáa na koni kuáchí dia na, ta nakio na mií ná kuu na, dá ditá ná ndidaá ñayuu tixi ndáa ña kánian ndoo na saá kuachi kée na – kaá Jesús.

25 Romanos 5:12 Ta saá ña ni yaa iin taa naní Adán ni kee ra kuachi, saá ñoó ni kasáá ñayuu ndéi ñayuú yóo kée na kuachi. Ta saá ña ni kee taa ñoó kuachi, saá ñoó ni xii ra. Dá ni kasáá taani xíi ndidaá kúú ñayuu, chi ndidaá ná ni kasáá yáa kée kuachi.

26 Romanos 6:23 Chi yai nii yo saá ña kée yó kuachi kúú ña káña kuu yo. Tído ña vaa xío oon Ndios noo yo kúú ña nii yo ña kataki chíchí yó saá ña kándéé iní yo Cristo Jesús, na kúú satoo yo.

27 Juan 3:16 Chi saá ña kúu ndao ini Ndios saá ñayuu ndéi iin níí kúú ñayuú, saá ñoó ni xio na iin tóón dini dee na ni kasáa na ñayuú yóo, dá kían ndi ndáa mií vá ñayuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu taón o kuú na. Dia koni na kataki chíchí ná.

28 Romanos 5:18, 19 Ta saá kuachi ni kee iin tóón taa, saá ñoó ndidaá ñayuu kándoo kúú ná na kómí kuachi noo Ndios. Ta kio dión taani saá ña vaa ni kee iin ka taa, saá ñoó ndidaá ñayuu kuu kandoo vii noo Ndios, ta nii ná ña kataki chíchí ná. Chi saá ña ko ní seídóo iin taa choon ni saanda Ndios noo rá, saá ñoó ndidaá kúú ñayuu kómí kuachi noo Ndios. Ta saá ña ni seídéo iin ka taa choon ni saanda Ndios noo ná, saá ñoó kuaá ndao ñayuu nií ña kandoo vii ná noo Ndios.

29 Mateo 24:14 Ta miían dánaa na kúú nayuui toon vaa ña káan saa ndi koo nduu nayuu tixi ndáa Ndios iin níí kúú nayuu yóo, dá kían kueídóo nayuu ndéi ndidaá táan ñoo saa ñá, nda daá ví, dá kasandaá kuu noo ndíi.

30 Mateo 24:3 Dá ni sa koo Jesús dini yúku naní Olivos. Dá ni natuu yati ta xíonoo xíín ná. Dá ni ndatoón xoo ñaá rá, ta kaá ra: -- Kastoon ní xíín nduu, ¿ndá oon koo dión, ta ndí kián koo tá nandió koo tuku ní kii ní nayuú yóo? Ta, ¿ndí kián koo tá sa kusaan kasandaá kuu noo ndíi?

31 Mateo 24:21 Chi kuu dáá ñóó kakuu iin kuu noo ndoo naní nío ñayuu. Chi nda ni kasáá vá saa ñayuú, ta nda viti ko óon ndoo ñayuu tátoon kio ndoo na tein kuu dáá ñóó. Ta ni iin kuu o kóo ka dión.

32 Lucas 23:43 Dá ni kaa Jesús xíín rá: -- Miían ndaa kuiti ná kain xíón ña mií kuu víti koo yoó xíín yuu noo ndato téí náyee ndaa – kaá na.

33 Hechos 24:15 Chi ió tandeé iní yuu ña kee Ndios ña ni kaa na kee na, tátoon kio ió taani tandeé iní noó taa yóo. Chi kándísa yuu ña dánátaki Ndios na ni xii, mií ná vaa na o mií ná kini na.

34 Juan 5:28, 29 Ta o sa naá téín ini ndo saá ña káin xíín ndó, dá chi vei kuu ña kueídóo ndi daána ni nduxi toon kaan na, ta nataki nayuu ni kee ña vaa, ta na tiin na ña kataki chíchíná. Tído na ni kee ña kini, noón kúú na nataki natiin ña koon na ndoo naní níoná.

35 Mateo 6:9, 10 Tá kuaa ndo kaan ndo xíín Ndios, ta dia kaa ndo: Tatá miín nduu, na ió induú, ná natiin kuu mií ní ndidaá táan ña ñóó.

36 Apocalipsis 11:15 Tá ni tuu ángel kúú usa ñoó trompeta na, ta kúú tái nii ndao ni kayuú kuaá tachi chí induú, ta kaáan: Ni natiin Ndios, na kúú satoo yo, xíín Cristo ndidjaá choon, ta dándáki kuií na.

37 Apocalipsis 14:1 Ni ndii, dá ni xinii íin ndichi na kúú léko ñoó dini yúku naní Sión, ta díin ná ndíta iin ciento uu diko komi mil ñayuu, ta taan iin rá iin na tándaa kuu léko ñoó xíín kuu tatá na.

38 Lucas 21:10, 11 Dá ni kaa taani na – Ndakuei dao nación naá táan xíín dao ka nación, ta kasáá naá téan ta née choon ndéi iin rá iin ñoo náano. Ta yóo yóo va kasáá nii ndao taan, ta yóo yóo taani kasáá koo tama xíín kuee kini, ta kasáá yuú xíxi ndao ñayuu, ta ñaa xíxi ndao koo chí induú káa.

39 Apocalipsis 7:9 Tá ni ndii, dá ni xinii ndíta kuaá ndao ñayuu, ta ko íin taon kandeé kai na, dá chi kúú ná ñayuu ni kii ndidjá nación, na ni kii ndidaá ñoo kuálí, xíín ñoo náano, na káan iin rá iin yúu. Ta na yóo kúú na ndíta noó na ió dándáki noo téi ñoó, xíín noó na kúú léko ñoó. Ta ndíxi kuxí na, ta tánee ñoo ndáa ná.

40 Juan 14:30 Cháá dión vá kain xíín ndó, chi sa vei va ña uu, ña saándá choon ñayuú yóo, ta ni iin ñaa o kándeéán keean xííín.

41 1 Juan 5:19 Ta sa náá taani yó ña ñóo yó noo ndáa Ndios, vaará iin níí kúú ñayuú yóo nákaa tixi ndáa ña uu.

42 Santiago 1:13 Tá kasáá katoó ndo kee ndó iin kuachi, o sa káán ndo ña Ndios kúú na dákaan ñaá, dá chi o kándeé taon ña kini ña kían yaa Ndios kee na kuachi, ta ko dákaan Ndios ni iin tóón ñayuu ña kían yaa na kee na kuachi.

43 Romanos 9:17 Dá chi dia káan tuti ii Ndios saá ña ni kaan na xíín rey Faraón: Ni xioi ña kakuu yoó rey, dá nai choon ió noo ndáí xíín miíón, dión, dá ná kandaa ini ndidaá táan ñayuu ndéi ñayuú yóo ña yuu kúú Ndios, kaá na.

44 Juan 17:14 Ta ni xio yuu toon mií ní noo rá, ta viti na kúú kuendá ñayuú yóo xiní uu ñaá, dá chi ko kúú taon ra kuendá ñayuú yóo, chi dión ni yuu, ko taón taa kuendá ñayuú yóo kúúí.

45 1 Corintios 6:9, 10 ¿Á ko náá taon ndó ña o ndúu taon ñayuu kíni noo dándáki Ndios? O sa dándaí ndo mií ndó, chi o ndúu na kátoó kudi xíín ndi ndáa mií vá ñayuu noo ió Ndios, ni na ndáñoo yoko, ni na kídi xíín na ko kúú yíi ná o ñadií na, ni ra kídi xíín taa xiín rá, ni ñáa kídi xíín ñáa xián, ni na kuiíná, ni na kátoó téí dión, ni na xíi, ni na kini káan, ni na mañá o ndúu noo dándáki Ndios.

46 1 Corintios 15:33 O sa kío ndó mií ndó ña dándaí na ndoó, dá chi: Tá xíonoo ndó xíín taa kini, dá kían dátuú vá rá ndoó noó ña vaa kée ndó.


Download ppt "Escrituras Comunes en Mixteco Bajo Escogidos del folleto: Tuun vaa ña káan Ndios xíín yó Usando la traducción de la Biblia de San Andrés Yutatio: Tuti."

Similar presentations


Ads by Google