Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

حتي كساني كه نظام و رهبري را قبول ندارند پاي صندوق هاي رأي بيايند.

Similar presentations


Presentation on theme: "حتي كساني كه نظام و رهبري را قبول ندارند پاي صندوق هاي رأي بيايند."— Presentation transcript:

1

2

3 حتي كساني كه نظام و رهبري را قبول ندارند پاي صندوق هاي رأي بيايند.

4 حفظ امانت راي مردم حق الناس است. همه نهاد ها در برابرراي مردم مسئول هستند. همه نهادها در برابر رأي مردم مسئول هستند.

5 انواع انتخابات در جمهوري اسلامي : 1- مجلس خبرگان رهبري - 8 ساله 2- مجلس شوراي اس مي - 4 ساله 3- رياست جمهوري - 4 ساله 4- شوراهاي اس مي شهر و روستا - 4 ساله 5- همه پرسي سؤال ) تاکنون چند انتخابات در نظام مقدس جمهوری اس می ایران برگزار شده است؟ انتخابات

6 رديفانتخاباتدوره 1 رياست جمهوري 11 2 مجلس شوراي اسلامي 9 3 مجلس خبرگان رهبري 4 4 شوراهاي اسلامي شهر و روستا 4 5 همه پرسي ( قانون،خبرگان...) 4

7 - نماینده فرماندار / بخشدار - اعضای شعبه - ناظرين (1+4) - مامورين انتظامی - بازرس - نمایندگان نامزدها

8 1- عدم خويشاوندي نسبي يا سببي با نامزدهاي انتخابات الف ـ خويشاوندي نسبي : پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر. ب ـ خويشاوندي سببي : همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او. 2- از معتمدين محل 3- در انتخابات گذشته تخلفي نداشته باشند مهمترين شرايط اعضاي شعب : نكته 1: يكي از اعضاي شعبه كاربر رايانه است كه از قبل توسط هيات اجرايي تعيين و آموزش هاي لازم را ديده است.

9 آشنایی با اعضای شعبه رئيس نایب رئيس نماينده فرماندار بازرس وزارت کشور نيروی انتظامی نماينده کانديداها ناظر شورای نگهبان سرناظر ناظرین منشی ( کاربر ) منشی نكته : تمام افراد مسئول در محل شعبه بايد حكم وكارت شناسايي داشته باشند.

10 1 - 18 سال تمام ( متولدين 1376/12/7 و قبل از آن ) 2- تابعيت ايراني 3- عاقل 4- داشتن شناسنامه و در صورت امكان كارت ملي 5- قبلا در اين دوره انتخابات ر‌أي نداده باشد. شرايط راي دهندگان :

11 وظايف اعضای شعب اخذ رأی : الف – قبل از روز اخذ رأي ب - صبح روز اخذ رأي ج - شروع اخذ رأي تا پايان زمان آن د - پايان زمان اخذ راي

12 قبل از روز اخذ رأي

13 1- شركت در جلسات آموزشي 2- دريافت كارت شناسايي و حكم مسئوليت 3- شناخت ديگر اعضاء و ثبت شماره تلفن فرمانداري / بخشداري و ديگر اعضاي شعبه 4- حضور در محل شعبه و بررسي امكانات لازم و پيش بيني چينش اعضا و محل صندوق كنترل خط تلفن و برقراري ارتباط ( كاربر ) ميز و صندلي، راديو يا تلويزيون سيستم گرمايش پيش بيني برخي وسايل نظير؛ کارد، ميخ، پارچه يا موكت.......... هماهنگي با مسئول محل شعبه ( مدارس، مساجد، ادارات و.....) امكانات پذيرايي 5- دقت در حفظ و نگهداري ملزومات دريافتي ( شعب سيار ) 6- هماهنگي لازم براي برنامه و ساعت حركت ( شعب سيار )

14 صبح روز اخذ رأي ( يك ساعت قبل از شروع اخذ رأي )

15 ( يك ساعت قبل از شروع اخذ رأي ) 1- عزيمت به محل شعبه ( محل دريافت صندوق و ملزومات شعبه ) و همراه داشتن حكم و كارت، شناسنامه و كارت ملي 2- هماهنگي براي حضور اعضاي شعبه، نماينده فرماندار و محافظين به محل تعيين شده براي تحويل صندوق، تعرفه و ساير ملزومات 3- تعيين رئيس، نايب رئيس و منشي ها - با توافق يا رأي گيري 4- بررسي و پيگيري براي حضور تمام مسئولين شعبه : اجرايي، نظارتي و محافظين شعبه و كنترل احكام مسئوليت بصورت متقابل و نصب كارت شناسايي 5- كنترل كارت شناسايي نمايندگان نامزدها و مطابقت شماره شعبه آن 6- امحاي آثار تبليغاتي نامزدها در اطراف درب ورود و خروج و محل شعبه 7- نصب تابلوي محل شعبه جلوي درب ورودي 8- كنترل مجدد وسايل ارتباطي، رايانه، اتصال شبكه و... 9- بررسي و بازشماري لوازم، تعرفه و برگ رأي، مهر و فرم صورتجلسات و... 10- كنترل شماره سريال تعرفه و برگ رأي، بستهاي پلمپ، عنوان حوزه انتخابيه روی مهر

16 11- تقسيم وظايف بين اعضاي شعبه توسط رئيس شعبه كاربر رايانه مسئول كنترل شناسنامه و کارت ملی مسئول صدور تعرفه و برگ رأي مسئول استراد شناسنامه و کارت ملی 12- چينش شعبه : محل استقرار صندوق محل نصب آگهي اسامي نامزدها لیست اسامی نامزدهای انتخاباتی در محلی نصب گردد که اولا به راحتی قابل رویت باشد و ثانیا به نحوی باشدکه مراجعین نتوانند بر روی آن هر نوع علامتی بگذارند. ميز و صندلي به ترتيب : 1- كاربر رايانه 2- منشي اول 3- منشي دوم 4- منشي سوم * ناظرين در محل هايي كه بتوانند بيشترين نظارت را داشته باشند.( طبق نظر آنها )

17 ( يك ساعت قبل از شروع اخذ رأي ) 13- پلمپ صندوق خالي در حضور ناظرين ( بستهاي اجرایي ( سفيد ) و نظارت ( زرد )) 14- تكميل قسمت اول صورتجلسه و امضاي آن ( فرم شماره 71/ الف و فرم 43) نکته : فرم صورتجلسه در پنج نسخه باید تنظیم شود. بمنظور تنظیم پنج نسخه صورتجلسه به هیچ عنوان نباید از کاربن استفاده شود 15- اطمينان از آماده بودن كامل شعبه جهت شروع رأي گيري نكته : اطلاع رساني رئيس شعبه به فرمانداري / بخشداري در صورت عدم حضور نماينده فرماندار / بخشدار قبل از هر چيز

18 شروع اخذ رأي تا پايان زمان رأی گیری

19 1- باز نمودن درب شعبه رأس ساعت 8 صبح 2- گزارش هرگونه تخلف به نماينده فرماندار / بخشدار 3- ت ش جهت تسهیل امر ورود و خروج مراجعه کنندگان. 4- اهتمام جهت حفظ آرامش در شعبه و ایجاد نظم در آن 5- تمهيدات زم در زمان صبحانه، نماز و ناهار سؤال ) درچه زمانی اعضای شعب می توانند بصورت مقطعی روند برگزاری انتخابات را متوقف نمایند ؟ جواب ) به هيچ وجه نبايد رأي گيري در موقع اقامه نماز و صرف غذا تعطيل شود و اعضاي شعبه بايد بصورت نوبتي رأي گيري را ادامه دهند. 6- کنترل کارت نمایندگان نامزدها و اع م الصاق نمودن کارت به لباس به نحوی که قابل رویت باشد.

20 7- ممانعت از حضور فرد یا افرادی که بعد از انداختن رأی خود به صندوق اخذ رأی جهت نوشتن رأی برای دیگران ( مانند افراد بی سواد ) در شعبه توقف می کنند ، با همکاری محافظین شعبه. سؤال ) کدامیک از اعضای شعبه می تواند در نوشتن رأی برای افراد بی سواد مراجعه کننده، به ایشان کمک نماید؟ جواب ) با توجه به اینکه اعضای شعبه ، مأموران انتظامی محافظ صندوقهای رأی ، نماینده فرماندار، نمایندگان هیأت نظارت ( ناظرین شعبه ) و بازرس وزارت کشور هیچ کدام اجازه ندارند برای رأی دهندگان ، رأی بنویسیند : بنابراین به رأی دهندگانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رأی خود نیستند سفارش شود که یک نفر از اعضای باسواد خانواده و یا فرد باسواد دیگری را که مورد اطمینان و اعتماد آنان است همراه بیاورند تا در نوشتن رأی به آنان کمک کند. شروع اخذ رأي تا پايان زمان آن

21 8- اعلام آمار تعرفه مصرفی به مسئول مافوق در سه نوبت ( ساعت 12 ، 16 و پایان اخذ رأی ) سؤال ) در صورت اتمام تعرفه های مصرفی در شعبه چه باید کرد؟

22 پايان زمان اخذ رأي

23 1- هدايت مراجعه كنندگاني كه در صف قرار دارند به داخل شعبه و بستن درب شعبه 2- اخذ رأي از تمام حاضرين در شعبه 3- هدايت رأي دهندگان به خارج و خالي نمودن محل شعبه از افراد غير مسئول 4- بستن كامل درب شعبه 5- اتخاذ تمهيدات حفاظتي از شعبه در کلیه ساعات شمارش آراء توسط محافظین شعبه 6- آماده سازی شعبه جهت قرائت و شمارش آرا و اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد فضای آرام. 7- تعيين مسئوليت و چينش اعضاي شعبه براي قرائت و شمارش آراء توسط رئيس شعبه

24 د - پايان زمان اخذ راي 8- شمارش تعرفه هاي مصرف شده + تعرفه و برگ رأي مصرف نشده هر دو انتخابات بصورت جداگانه 9- شمارش قسمت ويژه نظارت ( توسط ناظرين ) 10- باز نمودن صندوق با حضور ناظر شعبه و خالي كردن آن 11- برداشتن برگ يا كاغذهاي غير از برگ رأي 12- شمارش برگ رأي ها بدون خواندن آن 13- تطبيق تعداد برگهاي رأي با برگهاي ويژه نظارت و تعرفه هاي مصرف شده و كنترل ‌آن با برگ هاي رأي و تعرفه هاي مصرف نشده نكته : م ك، تعداد برگهاي ويژه نظارت است.

25 سؤال ) در صورتیکه تعداد برگ های رأی با تعداد برگ های ویژه نظارت برابر نباشد چه باید کرد؟ جواب ) درصورت كمتر يا برابر بودن، روندكار ادامه مي يابد. در صورت بيشتر بودن برگ رأي بدون خواندن و به قيد قرعه از آن بر مي داريم. 14- پس از قرائت و شمارش، تنظيم صورتجلسات و امضاي آن 15- قرار دادن برگهاي رأي مصرفي، تعرفه، صورتجلسه و بستهاي پلمپ مصرفي صبح در داخل صندوق و پلمپ آن 16- ثبت آراء و اطلاعات صورتجلسه در سيستم رايانه و اتمام كار كاربر رايانه 17- امضاي صورتجلسه 18- عزيمت به محل فرمانداري / بخشداري جهت تحويل صندوق و.... و دريافت رسيد.

26 مراحل رأي گيري :

27 ( كاربر ) 1- دريافت كارت ملي يا شناسنامه 2- بررسي واجد شرايط بودن مراجعه كنندگان ( منشي اول ) 3- كنترل شناسنامه Presentation1.pptx بررسي سن رأي دهنده بررسي شماره سريال شناسنامه با كارت مخصوص انتخابات بررسي كارت مخصوص انتخابات و اطمينان از عدم وجود مهر انتخابات يا آثار آن 4- ثبت مهر انتخابات در اولين مربع خالي از سمت چپ از بالا و درج عدد 9 با خودكار قرمز روي آن 5- كنترل اثر مهر انتخابات موجود كه مربوط به همان حوزه انتخابيه باشد يا اصلأ مهر نداشته باشد. ( مرحله دوم ) 6- مهر مرحله دوم نداشته باشد. ( مرحله دوم ) 7- نوشتن عدد 9/2 با خودكار قرمز ( مرحله دوم ) 8- تحويل شناسنامه به منشي دوم مراحل رأي گيري :

28 ( منشي دوم ) 9- بررسي ممهور شدن شناسنامه 10- ثبت مشخصات شناسنامه در تعرفه 11- ثبت اثر انگشت سبابه دست راست در قسمت تعرفه 12- ثبت تاريخ و مشخصات و امضاي منشي دوم 13- ممهور نمودن قسمتهاي مشخص شده برگ رأي ( اجرايي - نظارت ) 14- جداسازي برگ رأي و تحويل به رأي دهنده 15- جدا سازي قسمت ويژه نظارت و تحويل به ناظر 16- راهنمايي راي دهنده به محل نوشتن راي و صندوق 17- تحويل شناسنامه به منشي سوم ( منشي سوم ) 18- بررسي مجدد شناسنامه 19- تحويل شناسنامه به رأي دهنده و تشكر از وي و هدايت او به سمت درب خروجي مراحل رأي گيري :

29 رئيس شعبه ناظر نماينده فرماندار منشی مجلس خبرگان منشی مجلس شورای اسلامی منشي ( کاربر ) سرناظر محل صندوق های اخذ رای مجلس خبرگان ثبت نام و تحويل برگ رأی محل نوشتن رأی مجلس شورای اسلامی اسامی کانديداهای رياست جمهوري محل کنترل شناسنامه و كارت ملّي ناظر  ثبت مشخصات رأی دهنده در تعرفه  اخذ اثر انگشت  ممهور نمودن تعرفه و شناسنامه به مهر انتخابات  تحويل برگه رای نيروی انتظامی بازرس وزارت کشور نماينده کانديداها اسامی کانديداهای شوراها   كنترل شناسنامه و كارت ملّي  کنترل سن رأی دهنده (1376/12/07) و قبل از آن )  بازديد انگشت رأی دهنده  ممهور نبودن شناسنامه به مهر انتخابات جاری نائب رئيس آشنايي با چیدمان اعضای شعبه و فرآيند اخذ رأي ناظر شورای نگهبان

30 شمارش و خواندن رأی

31 راي هاي داخل صندوق به 3 دسته تقسيم مي شوند : 1- آراي صحيح : آرايي كه خوانا و به نام يكي از نامزدها بوده و بتوان آن را تشخيص داد و براي يكي از نامزد ها ثبت نمود. 2- آراء باطله مأخوذه : آرايي كه جزء كل آراء مأخوذه حساب شده اما براي هيچ يك از نامزدها ثبت نمي گردد 3- آراي باطله غير مأخوذه : آرايي كه به غير از موارد فوق بوده و در ماده 19 قانون آمده است. راي هاي داخل صندوق :

32 1- برگ راي سفيد در حكم باطله ماخوذه است. 2- برگ راي ناخوانا باطله ماخوذه است. 3- اگر نام نامزدي چندين بار تكرار شده باشد يكبار خوانده مي شود. 4- هرگونه مشخصه اي كه مربوط به يك نامزد باشد ملاك تشخيص بوده و به نام وي ثبت مي شود. ( نام كوچك ، شهرت،كد،...) سؤال ) در صورتیکه در یک برگ رأی نام چند نامزد نوشته شده باشد به چه صورت عمل خواهد شد ؟ جواب ) اگر نام چندين نامزد نوشته شده باشد اولين نام م ك بوده و براي وي خوانده ميشود. خواندن رأي :

33 6- خط خوردگي در چند برگ راي مهم نبوده و نام صحيح نوشته شده خوانده ميشود. ولي اگر تعداد زيادي از آراء خط خوردگي داشته باشد و همگي هم به نام يك نامزد نوشته شده باشد احتمال تخلف وجود دارد و بايد بررسي وگزارش شود. 7- اسامي اضافي به غير از اسامي نامزد باشد ( داوطلبان رد صلاحيت شده ) خوانده نمي شود. 8- اسامي نامزدها با تشابه اسمي كه غير قابل تشخيص باشد به نسبت آراي آنها در آن شعبه تقسيم ميشود و باقي مانده آن به قيد قرعه. خواندن رأي :

34 سوال ) آیا نوشتن نام نامزد در برگ رأی بصورت لاتین صحیح است ؟ جواب ) مواردي كه برگ رأي صحيح است : 1- نوشته هاي تين 2- غلط ام يي 3- نام كامل نباشد. 4- همراه با امضا يا اثر انگشت رأي دهنده باشد. 5- پشت برگه باشد. 6- بدون كد باشد. فرآیند شمارش آرا :Presentation2.pptx

35 آمـوزش تنظـیم صورتجـلسـات

36 صورتجلسه شعبه در انتخابات مجلس شورای اسلامی (6) وخبرگان (5) نسخه تهيه مي شود : 1- داخل صندوق 2- نماينده فرماندار / بخشدار 3- ناظر شعبه 4- يك نسخه تحويل رئيس شعبه : 5- دو نسخه تحويل هيات اجرايي ( تفاوت ) نكته : تمام صورتجلسات بايد با خودكار ‌آبي، بدون كاربن تكميل شود. صورتجلسه :

37 شعبه ثابت / سيار شماره واقع در حوزه انتخابيه بخش شهرستان استان به نشاني :......................................................................................................... در اجراي ماده 65 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ساعت......................... صبح روز............................................ مورخ 1394/12/7 يك ساعت قبل از شروع رأي گيري ابتدا نسبت به انتخاب هيأت رئيسه ( يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و با توجه به تعداد اعضاي شعبه 3 يا 5 نفر منشي ) اقدام ، سپس با اطمينان از خالي بودن صندوق رأي ،در حضور ناظر / ناظرين هيأت نظارت درب آن را بسته و با بستهاي هيأت اجرايي به شماره................................... و................................... و................................... و................................... و بستهاي هيأت نظارت به شماره................................... و................................... و................................... و................................... پلمپ گرديد. آموزش تنظيم فرم 71 ( صورتجلسه شعبه ):

38 پس از پايان مهلت اخذرأي ، ابتدا تعرفه هاي مصرف شده كه مشخصات رأي دهندگان در آن ثبت شده و تعرفه هاي ويژه نظارت به دقت شمارش شد و تعرفه مربوط به مشخصات رأي دهندگان و ويژه نظارت و بـرگ هاي رأي مصرف نشده كه در شـعبه باقي مانده است نيـز شمارش گـرديد. سپس صندوق هاي اخذ رأي باز و برگ هاي رأي داخل صندوق قرائت و شمارش و تفكيك گرديد كه نتيجه به شرح زير اعلام مي گردد :

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 دبيرخانه ستاد انتخابات استان يزد

49

50

51 پلمپ صندوق اخذ رأی :

52 مشخصات رأي دهنده برگ ويژه هيأت نظارت برگ رأي

53 مشخصات رأي دهنده برگ رأي

54 صندوق اخذ رأي

55 نمونه بست پلمپ سؤال ) تعداد بست های پلمپ صندوق اخذ رأی در ابتدای صبح و پایان شب چه تعداد است ؟ جواب ) اجرايي : جمعاً 4 بست صبح و 5 بست شب = 9 بست پلمپ نظارت : جمعاً 4 بست صبح و 5 بست شب = 9 بست پلمپ

56 پلمپ اوليه ( صبح ) (4 بست پلمپ )  با حضور اعضاي شعبه و ناظرين ( الزامي است )  شماره بستهاي پلمپ در صورتجلسه ثبت گردد (4 عدد اجرايي 4 عدد نظارت ).  اطمينان از خالي بودن سؤال ) تنها چیزی که در ابتدای صبح و قبل از پلمپ صندوق باید داخل آن قرار گیرد چیست؟ جواب ) درپوش صندوق تنها چيزي است كه صبح داخل صندوق قرار مي گيرد  درب صندوق را گذاشته و با 4 بست اجرايي و 4 بست نظارت يك درميان در 4 ضلع پلمپ مي كنيم. آموزش پلمپ صندوق :

57 پلمپ نهايي ( پايان خواندن و شمارش آراء )(5 بست پلمپ )  ثبت شماره بستهاي پلمپ نهايي در صورتجلسه  قراردادن مدارك واوراق لازم در صندوق ( صورتجلسه ،تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده + بست هاي مصرف شده صبح و پيش نويس ها )  پلمپ درب پوش صندوق ( بستها از داخل ) يك بست اجرايي و يك بست نظارت  قرار دادن درب صندوق روي آن و پلمپ آن با 4 بست اجرايي و 4 بست نظارت

58 مواردي كه در پایان شمارش آرا و تنظیم صورتجلسات بايد داخل صندوق قرار گيرد : 1. برگ هاي راي مصرف شده ( صحيح و باطله - كل آراء ) 2. تعرفه هاي مصرف شده 3. يك نسخه صورتجلسه 4. بستهاي پلمپ مصرف شده صبح 5. پيش نويس ها ( در صورت موجود بودن ) داخل صندوق انتخابات :

59 آنچه نبايد داخل صندوق گذاشت و بايد تحويل هيات اجرايي شود : 1. تعرفه و برگهاي راي مصرف نشده ( تفاوت ) 2. مهر 3. استامپ، جوهر و ساير ملزومات 4.5 نسخه باقی مانده از صورتجلسه

60 توصيه های لازم :

61 1- در صورت تبليغ نماينده نامزد له يا عليه نامزدهاي انتخابات، برابر مقررات با تنظيم صورتجلسه با حضور نماينده فرماندار ،ناظرين و اعضا،توسط نيروي انتظامي به مقامات قضايي تحويل داده مي شود. 2- برگ راي نوشته شده توسط راي دهنده توسط خودش به صندوق انداخته مي شود. 3- شعب سيار نبايد از مسير و برنامه تعيين شده خارج شوند. 4- شماره سريال بستها كنترل شود كه خوانا باشد. 5- در زمان پلمپ صندوق خالي ( صبح ) حضور ناظر هيات نظارت الزامي است.( در كليه مراحل ) 9- در تنظيم صورتجلسه ها نبايد از كاربن استفاده كرد. توصيه ها :

62 11- توجه به اطلاعيه هاي ستاد انتخابات كشور ( راديو يا...) ( درحكم دستور كتبي است ). 12- مطالعه دفترچه راهنمايي اعضاي شعبه 13- در پايان مهلت اخذ راي ( پس از تمديد ) مي بايست كليه مراجعيني كه حضور داشته اند ( درصف ) به داخل شعبه هدايت و درب شعبه بسته شود وتا آخرين نفر اخذ راي شود و سپس به خارج هدايت شوند. در اين حين فرد جديدي نميتواند وارد شعبه شود و راي بدهد. 14- اخذ راي فقط با شناسنامه است. عكسدار بودن آن لزومي ندارد. 15- محل مهر انتخابات در شناسنامه ،صفحه چهارم يا آخر شناسنامه كه داراي 30 خانه است. محل ضرب مهر اولين مربع خالي از سمت چپ از با 16- دقت در مهرنمودن محل مخصوص مهر دربرگ راي و تعرفه ( صفحات بيشتر مهر نشود ). توصيه ها :

63 17- مسير حركت شعبه سيار بايد توسط ناظر شعبه در صورتجلسه قيد و تائيد گردد. 18- محل شعبه به هيچ وجه قابل تغيير نيست ،مگر درمواردي خاص با صورتجلسه هيات اجرايي و نظارت. 19- شعب سيار بايد درمسيري كه تعيين شده است حركت كنند حتي در زمان برگشت.( رأي گيري در مسير برگشت در صورتي امكان پذير است كه كلمه بلعكس در مسير تعيين شده آورده شده باشد ) 20- دقت در ساعت شروع و پايان اخذ راي 21- قبل از اتمام زمان قانوني و تمديد آن به هيج وجه نمي توان اقدام به گشودن و شمارش آراء كرد حتي اگر مراجعه كننده اي نباشد. 22- همراهي مامورين انتظامي از ابتداي شروع اخذ راي تا زمان تحويل. 23- در شعب سيار ناظرين شعبه بايد در خودرويي سوار شوند كه صندوق اخذ راي وجود دارد.

64 24- بي طرفي كامل دركليه مراحل اجراي اخذ راي توسط كليه عوامل مسئول در شعبه. سؤال ) در صورتیکه سیستم استعلام پیام عدم واجد شرایط رأی دادن برای فردی بدهد آیا اعضای شعبه می توانند رأی فرد را اخذ نمایند؟ جواب ) 25- اگر سيستم پيامي مبني بر عدم واجد شرايط بودن مراجعه كننده بدهد؛ تشخيص به عهده اعضاي شعبه و ناظرين است. 26- كليه مسئولين شعبه اخذ رأي بايد با رعايت بي طرفي كامل نسبت به انجام وظايف قانوني خود عمل نمايند. 27- مسئولين شعبه اخذ رأي نبايد عضو ستاد تبليغاتي نامزدهاي انتخابات باشند. 29- در زمان پلمپ اوليه ( صبح ) ابتدا صندوق پلمپ و سپس شماره سريالها درصورتجلسه نوشته شود. توصيه ها :

65 اهم تخلفات احتمالی روز اخذ رأی

66 1- تبلیغ در روز رای گیری وتوزیع آگهي تبلیغاتی. 2- اجبار نمودن افراد به فروش رای و خرید آن با پول. 3- نوشتن رای برای رای دهندگان ،‌ توسط مسئولین اجرائی ،‌ نظارتی یا حفاظتی شعبه 4- سهل انگاری در محو اوراق تبلیغاتی کاندیداها در شعبه اخذ رای و اطراف آن. 5- صدور اطلاعیه دروغین مبنی بر انصراف کاندیدای خاص.

67 6- داشتن چندین شناسنامه المثنی توسط یک فرد برای رای دادن اضافی. 7-استفاده از شناسنامه های افراد متوفی. 8- استفاده از شناسنامه های کمتر از 18 سال سن. 9- استفاده از شناسنامه دیگران برای اخذ رای. 10- رای دادن با کارت شناسائی بدون ارائه شناسنامه در پادگان ها.

68 11- رای گیری از افراد فاقد شناسنامه. 12- ثبت نکردن نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد رای دهنده در برگ تعرفه. 13- گرفتن آراء‌ مردم به بهانه انداختن در داخل صندوق توسط حاضرین در شعبه با توجه به محرمانه بودن آراء. 14- ایجاد درگیری با نیروهای انتظامی مستقر در شعبه به منظور اخلال در روند برگزاری انتخابات. 15- تبلیغ در صف رای دهندگان به نفع کاندیدای خاص. 16- حضور افرادی برای نوشتن آراء‌ بی سوادان در شعبه.

69 17- جلوگیری از حضور نماینده نامزد هنگام شمارش آراء. 18- سهل انگاری در رای گرفتن از افرادی که یکبار مهر انتخابات همان دوره در شناسنامه آنها حک شده است. 19- عدم بی طرفی هریک از مسئولین حاضر در شعبه. 20- حضور افراد غیر مسئول در محل شعبه اخذ رای. 21- سهل انگاری در تحویل بیش از یک تعرفه در قبال ارائه شناسنامه. 22- وجود تعدادی تعرفه خالی ممهور به مهر هیات نظارت و هیات اجرائی.

70 23- جلوگیری از رای دادن افرادی که ساکن و بومی روستای محل رای گیری نبوده اند. 24- انتقال صندوق سیار و جابجایی آن به غیر از مسیر تعیین شده. 25- داشتن قرابت نسبی یا سببی اعضای شعبه یا ناظرین با کاندیدای همان حوزه انتخابیه. 26- خط زدن نام کاندیدای نوشته شده روی ورقه آراء‌ و نوشتن نام اشخاص دیگری به جای آن توسط هریک از مسئولین شعبه.

71 ملزومات و وسايل لازم جهت شعب اخذ رأی :

72 الف : تحويل از فرمانداري / بخشداري : 1- صندوق ( درب + درپوش ) 2- بست هاي پلمپ ( حداقل 9 عدد ) 3- تعرفه و برگ رأي 4- مهر انتخابات 5- خودكار آبي و قرمز 6- استامپ و جوهر آن 7- تابلو محل شعبه، تابلو اسامي نامزدها 8- فرم 71( صورتجلسه شعبه ) حداقل 6 نسخه 9- فرم هاي پيش نويس،گزارش و اطلاعات لازم ( در صورت پيش بيني ) 10- كيف دستي ( شعب سيار ) ملزومات و وسايل لازم

73 ب : پيش بيني آن در محل شعبه : 1- خط كش كوچك 2- پارچه يا موكت 3- كارد يا تيغ 4- ميخ و چسب 5- چراغ قوه 6- راديو يا تلويزيون 7- وسايل و امكانات پذيرايي 8- ميز و صندلي 9- تلفن 10- سيستم گرمايشي

74


Download ppt "حتي كساني كه نظام و رهبري را قبول ندارند پاي صندوق هاي رأي بيايند."

Similar presentations


Ads by Google