Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Активність радіонуклідів. Розпад ядер Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з.

Similar presentations


Presentation on theme: "Активність радіонуклідів. Розпад ядер Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з."— Presentation transcript:

1 Активність радіонуклідів

2 Розпад ядер Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з випромінюванням мікрочастинок. Розпад ядер α - розпадβ - розпад α – частинок β - частинок випромінювання перетворення на ядро іншого елемента

3 Період піврозпаду Активність радіоактивної речовини характеризують періодом напіврозпаду. Період піврозпаду — це фізична величина, що дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Період напіврозпаду зазвичай позначається T і вимірюється в секундах.

4 Період піврозпаду 4,5 млрд. років радіоактивний Аурум 2,7 доби ізотоп Плюмбуму Уран одна мільйонна частка секунди

5 Стала радіоактивного розпаду радіонукліда Стала радіоактивного розпаду радіонукліда використовується для характеристики радіоактивного розпаду. Позначається символом λ. Стала радіоактивного розпаду пов’язана з періодом напіврозпаду співвідношенням: Одиниця вимірювання сталої радіоактивного розпаду —

6 Сталі радіоактивного розпаду деяких радіонуклідів

7 Активність радіонуклідного зразка Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіонуклідному зразку за одиницю часу, називають активністю радіонуклідного зразка. Одиницею активності в СІ є бекерель (Бк). 1 Бк — це активність такого зразка, в якому за 1 с відбувається 1 акт розпаду. кюрі (Кі): 1Кi=3,7 ⋅ 10 10 Бк

8 Активність радіонуклідного зразка Якщо на даний момент часу в зразку міститься деяка кількість N атомів радіонукліда, то активність А даного радіонуклідного зразка можна обчислити за формулою: A= λN, де λ — стала радіоактивного розпаду радіонукліда.

9 Правила зміщення Содді Під час α - розпаду маса вихідного ядра зменшується на 4 а. о. м., а заряд — на 2 e, тому утворюється ядро елемента, який у періодичній системі Менделєєва зміщений на 2 клітинки ліворуч від вихідного елемента.

10 Правила зміщення Содді Під час β - розпаду маса вихідного ядра залишається фактично незмінною, а заряд збільшується на 1 e, тому утворюється ядро елемента, який у таблиці Менделєєва зміщений на 1 клітинку праворуч від вихідного елемента.

11 Радіоактивні ряди

12 Задача Кількість радону зменшилася у 8 разів за 11,4 доби. Чому дорівнює період напіврозпаду Радону? За час, який дорівнює періоду напіврозпаду, кількість радіоактивного елемента зменшується в 2 рази. Розв’язання У цьому випадку пройшло три таких цикли (2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 8). доби. Відповідь: Період напіврозпаду Радону 3,8 доби.

13 Домашнє завдання 1.Вивчити теоретичний матеріал уроку. 2. Підготувати повідомлення з тем: «Вплив радіації на організм людини», «Практичне застосування радіоактивних ізотопів», «Радіаційна генетика».

14 Дякую за увагу!!!


Download ppt "Активність радіонуклідів. Розпад ядер Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з."

Similar presentations


Ads by Google