Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Тема:. Мета: 1. Узагальнити та систематизувати знання про кількість речовини. 2. Розвивати практичні навички хімічних обчислень з використанням понять.

Similar presentations


Presentation on theme: "Тема:. Мета: 1. Узагальнити та систематизувати знання про кількість речовини. 2. Розвивати практичні навички хімічних обчислень з використанням понять."— Presentation transcript:

1 Тема:

2 Мета: 1. Узагальнити та систематизувати знання про кількість речовини. 2. Розвивати практичні навички хімічних обчислень з використанням понять «кількість речовини», «моль», «стала Авогадро».

3 Тестові завдання. 1). Кількість речовини вимірюється в одиницях: а) моль; б) метр; в) літр. 2). Число частинок,що міститься у 2 моль: а) 12,04 * 10 23 ; б) 6,02 * 10 23 ; в) 3,01 * 10 23. 3). В 1 моль вуглекислого газу CO 2 міститься: а) 1,67 * 10 23 молекул; б) 44 молекули; в) 6,02 * 10 23 молекул

4  Якою формулою виражається взаємозв’язок між кількістю речовини та сталою Авогадро?  У чому полягає фізичний зміст «кількості речовини»?

5  Задача 1. Обчисліть кількість молекул у 3 моль натрій хлориду NaCl.  Задача 2. Обчисліть кількість атомів Гідрогену у 2 моль води Н 2 О.  Задача 3. Обчисліть кількість речовини фосфатної кислоти Н3РО4 у зразку, що містить 12, 04 * 10 23 молекул.

6 Самостійна робота. Завдання. Обчисліть число молекул складної речовини й число атомів кожного хімічного елемента в заданій кількості речовини.  І варіант v( K2SO4)= 0,5 моль.  ІІ варіант v(NaNO3)= 1,5 моль.  ІІІ варіант v(Ca (OH)2)= 0,8 моль.  ІV варіант v(H3PO4)= 2 моль.

7 Алгоритм розв’язання  Обчислити число молекул складної речовини за формулою: N = v * N A.  За хімічною формулою речовини визначити число атомів кожного елемента в молекулі складної речовини.  Обчислити кількість атомів хімічного елемента в заданій кількості речовини.

8 Розвивальне завдання  Обчисліть кількість речовини кисню, що прореагує без залишку із залізом кількістю речовини2 моль із утворенням ферум (ІІІ) оксиду

9  Що показує рівняння хімічної реакції?  Які речовини взаємодіють між собою? (формули речовин)  В якому співвідношенні ці речовини взаємодіють одна з одною? (коефіцієнти в рівнянні реакції)

10 Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання.  Творче завдання. В якій кількості речовини ферум (ІІІ) оксиду міститься 24,16 * 10 23 атомів феруму? Скільки атомів Феруму міститься в такій же кількості речовини ферум (ІІ) оксиду?


Download ppt "Тема:. Мета: 1. Узагальнити та систематизувати знання про кількість речовини. 2. Розвивати практичні навички хімічних обчислень з використанням понять."

Similar presentations


Ads by Google